Program poboljšanja kvalitete i učinkovitosti zdravstvenih usluga u RH / Improving Quality and Efficiency of Health Services in Croatia

Vlada Republike Hrvatske i Svjetska banka trenutačno sudjeluju u pripremi i razvoju Programa - za - Rezultate ( PforR ) zajma pod nazivom "Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj".

The Government of the Republic of Croatia and the World Bank are currently engaged in the preparation and development of a Program-for-Results (PforR) loan named “Improving Quality and Efficiency of Health Services in Croatia”.

Program je u skladu s usvojenom Nacionalnom strategijom zdravstva 2012-2020 (NHCS, 2012) te će pokrivati ​​5 od 8 prioriteta , uglavnom a) Jačanje kapaciteta za upravljanje u zdravstvu; b) Reorganizacija strukture i aktivnosti u zdravstvenim ustanovama , c) Poticanje kvalitete u zdravstvu , d) Jačanje preventivnih aktivnosti i e  Očuvanje financijske
stabilnosti zdravstvenog sektora.

U cilju poboljšanja dizajna PzaR i radi identificiranja bilo kakvih neželjenih i štetnih ekoloških i socijalnih posljedica koje PzaR može uzrokovati, a istodobno da bi se identificirali potencijalni rizici koji bi mogli ometati uspjeh operacije , Svjetska banka u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, provela je ekološki i socijalni sustav procjene (ESSA) za PzaR u skladu s politikom / postupcima Svjetske banke (OP / BP 9.00) , Programa-za-Rezultate financiranja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane strane, nevladine organizacije i građane na javnu prezentaciju dokumenata EKOLOŠKI I SOCIJALNI SUSTAVI PROCJENE za PzaR: Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti zdravstvenih usluga u Hrvatskoj.

Nacrt dokumenta, uz prethodan dogovor na telefon +385/1/4607-653, može se
vidjeti na sljedećem mjestu: Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, 10000 Zagreb svaki dan između 09:00 i 15:00  u razdoblju od 24.siječnja 2014. godine do 5.veljače 2014. godine.

Ujedno Vas obavještavamo da možete poslati svoje komentare i prijedloge u vezi s nacrtom dokumenta  putem e -maila (maja.brnas@miz.hr) ili redovitom poštom na adresu: Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, 10000 Zagreb, s naznakom " Komentari u vezi nacrta EKOLOŠKI I SOCIJALNI SUSTAVI PROCJENE". Sve primjedbe i prijedlozi dostavljeni do  14.veljače  2014.godine će se uzeti u obzir, i ako je potrebno, ugraditi u dokument.

Javna rasprava o nacrtu dokumenta održat će se u Ministarstvu zdravlja, Ksaver 200a, 10000 Zagreb, dana 5.veljače 2014. godine s početkom u 11 sati, u dvorani 01/8

__________________

The Program is in line with the adopted National Health Care Strategy 2012–2020 (NHCS, 2012) and will cover 5 out of the 8 priorities, mainly:  a) Strengthening management capacity in health care; b) Reorganizing the structure and activities of health care institutions; c) Fostering quality in health, d) Strengthening preventive activities and e) Preserving financial stability of health.

In order to help improve the design of the PforR operation and to identify any unintended adverse environmental and social impacts that the PforR operation could generate, and at the same time to identify any potential risks that could hinder the success of the operation, the World Bank in conjunction with the Government of Croatia, conducted an
Environmental and Social Systems Assessment (ESSA) of the PforR in accordance with the WB’s Operational Policy/Bank Procedure (OP/BP) 9.00, Program for Results Financing.

We hereby invite all interested stakeholders, NGOs, and citizens to public presentation of document ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SYSTEMS ASSESSMENT for PforR: Improving Quality and Efficiency of Health Services in Croatia.

The draft document can, by prior telephone appointment on +385/1/4607-653, be viewed on the following location: Ministry of Health, Ksaver 200a, 10000 Zagreb every day between 9.00 a.m. and 3.00 p.m. in the period 24 January 2014 – 5 February 2014.

Please be informed that you can send your comments and suggestions related to the draft document by e-mail to: mbrnas@miz.hr or regular post to: Ministry of Health, Ksaver 200a, 10000 Zagreb, i.e indicating “Comments regarding draft ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SYSTEMS ASSESSMENT”. All comments and suggestions submitted by 14 February 2014 will be carefully considered and, if necessary, incorporated into the document.

Public discussion on the draft document will be held on 5 February 2014 in Ministry of Health, Ksaver 200a, 10000 Zagreb, beginning at 11.00 a.m., room 01/8.