n) Preporuka o parmetrima, vrstama i opsegu analiza uzoraka konzumnog leda