j) Procjene rizika za sva odstupanja indikatorskih parametara i parametara zdravstvene ispravnosti