l) Osiguranje isporuke zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju na području Banovine nakon potresa