Odjel za kemikalije i biocidne pripravke

Namjeravamo se baviti prodajom opasnih kemikalija na veliko. Što moramo napraviti da bi započeli s prodajom?
 • Sukladno Zakonu o kemikalijama (NN 18/13) za obavljanje određene djelatnosti s opasnim kemikalijama (velepromet, proizvodnja, korištenje) potrebno je ishoditi rješenje Ministarstva zdravlja. Dužni ste ispuniti uvjete sukladno tom Zakonu te Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/13, 122/14).
Za koje kategorije opasnih kemikalija smo dužni ishoditi rješenje za obavljanje djelatnosti s opasnim kemikalijama?
 • Sukladno članku 1. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/13, 122/14) rješenje je potrebno ishoditi za rad s opasnim kemikalijama razvrstanima kao vrlo otrovne kemikalije; otrovne kemikalije; štetne kemikalije; nagrizajuće kemikalije; karcinogene kemikalije 1., 2. i 3. kategorije; mutagene kemikalije 1., 2. i 3. kategorije i reproduktivno toksične kemikalije 1., 2. i 3. kategorije, odnosno kemikalije koje se razvrstavaju u jednu od sljedećih kategorija opasnosti: akutna toksičnost 1., 2., 3. i 4. kategorije; nagrizajuće za kožu 1. kategorije, potkategorija 1.A, 1.B i 1.C; preosjetljivost dišnih putova 1. kategorije i podkategorija 1.A i 1.B; mutagenost 1.A, 1.B i 2. kategorije; karcinogenost 1.A, 1.B i 2. kategorije; reproduktivna toksičnost 1.A, 1.B i 2. kategorije; specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. i 2. kategorije; specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje 1. i 2. kategorije i aspiracijska toksičnost 1. kategorije.
Gdje mogu pronaći upute na koji način podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija?
Tko mora registrirati tvari sukladno Uredbi (EU) br. 1907/2006 (REACH)?
 • Nositelj registracije može biti samo fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u EU. Registracija je obavezna ako navedena osoba proizvodi neku tvar u EU, odgovorna je za uvoz u EU ili je imenovana jedinstvenim predstavnikom sukladno članku 8. Uredbe REACH.
 • Vrlo je važno da tvrtke ispravno utvrde svoju ulogu (ili uloge) u opskrbnome lancu za svaku tvar kojom rukuju, jer će to biti odlučujući čimbenik kod utvrđivanja njihovih obveza prilikom registracije.
 • Više informacija o ulogama potencijalnog nositelja registracije nalazi se u članku 3 (7) do (11) Uredbe REACH, u Smjernicama za registraciju (Odjeljak 1.5 – Tko se mora registrirati) ili kod korištenja Navigatora.
 • Tvrtke izvan EU koje nemaju poslovni nastan unutar EU nisu izravno obvezane Uredbom REACH. Uvoznik s poslovnim nastanom u EU je taj koji mora poštivati obveze REACH-a. Međutim, kako bi se obveze uvoznika olakšale, tvrtka koja nema poslovni nastan u EU može odlučiti imenovati «jedinstvenog predstavnika».
Koje se tvari moraju registrirati sukladno Uredbi REACH?
 • Registracija je obavezna za sve tvari po definiciji iz članka 3 (1) Uredbe REACH, proizvedene ili uvezene u EU u količini od jedne tone ili više godišnje po nositelju registracije, ako nisu izrijekom izuzete od registracije sukladno članku 2 (1) do (3) te Prilozima IV. i V. ili djelomično izuzete sukladno članku 2 (5-9) Uredbe REACH, bez obzira na to jesu li ili nisu razvrstane kao opasne.Ako želite saznati morate li registrirati tvar prvo biste trebali konzultirati Smjernice za registraciju (Odjeljak 1.6 – Što registrirati).
 • Uz smjernice, preporuča se i korištenje Navigatora kako biste saznali imate li za određenu tvar nekih obveza prema REACH-u. 
Koje su obveze propisane Uredbom REACH za tvari u proizvodima?
 • Četiri vrste mogućih obveza propisane su Uredbom REACH za proizvođače, uvoznike i druge pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet proizvoda: registracija tvari,  notifikacija tvari ECHA-i, osiguravanje informacija o sadržaju određenih tvari korisnicima, usklađivanje s mogućim restrikcijama.
Do kada se moramo uskladiti s CLP Uredbom u pogledu razvrstavanja, označavanja i pakiranja kemikalija koje stavljamo na tržište?
 • Tvari se od 1. prosinca 2011. te smjese od 1. lipnja 2015 moraju razvrstavati, označavati i pakirati u skladu s CLP Uredbom. Člankom 61. CLP Uredbe propisano je da smjese koje su razvrstane, označene i pakirane u skladu s Direktivom 1999/45/EZ i stavljene na tržište EU prije 1. lipnja 2015., nije potrebno ponovno označiti i prepakirati u skladu s tom Uredbom do 1. lipnja 2017. Sukladno tome, sve smjese koje se stavljaju na tržište (uvoze iz trećih zemalja ili proizvode u Europskoj uniji) i koje se stavljaju na tržište nakon 1. lipnja 2015. moraju biti razvrstane, označene i pakirane sukladno CLP Uredbi.
Koji propisi reguliraju uvoz i izvoz kemikalija?
 • Uvoz i izvoza kemikalija reguliran je Uredbom (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija. 
Tvrtka stavlja biocidne proizvode na tržište. Je li proizvode potrebno registrirati?
Gdje mogu pronaći obvezni sadržaj deklaracije biocidnog proizvoda?
 • Sadržaj deklaracije biocidnog proizvoda propisan je člankom 69. Uredbe (EU) br. 528/2012, te ukoliko je proizvod razvrstan prema CLP-u, primjenjuju se odredbe o sadržaju naljepnice i iz Uredbe br. 1272/2008/EU.
Gdje mogu pronaći popis svih aktivnih tvari koje su ocijenjene i odobrene za uporabu u biocidnim proizvodima?
 • Popis odobrenih aktivnih tvari možete pronaći ovdje
 • Kada otvorite dokument s popisom aktivnih tvari pronaći ćete i sve propise donesene za uključenje aktivnih tvari na popis odobrenih aktivnih tvari.