Odjel za predmete opće uporabe i zaštitu od buke

Što je potrebno od dokumentacije za dobivanje Potvrde o slobodnoj prodaji (Free sale certifikata) za kozmetički proizvod, kako bismo ga, kao proizvođač, mogli izvoziti u treće zemlje?
 • Ministarstvo zdravstva izdaje Potvrde o slobodnoj prodaji (Free sale certifikat) na hrvatskom jeziku pravnim osobama koje posjeduju rješenje ovog ministarstva za proizvodnju kozmetičkih proizvoda te po zaprimljenom zahtjevu i priloženom kopijom gore navedenog rješenja, zadnjim analitičkim izvješćem za proizvod za koji se traži izdavanje Potvrde a koje je izdano od strane ovlaštenog laboratorija ili priloženim Health certificate izdan od strane HZJZ-a, te biljegom od 20,00 kn može se ishoditi ista.
Molim da me uputite na relevantan Zakon ili Pravilnik o isticanju zdravstvenih tvrdnji na kozmetičkim proizvodima?
 • Proizvodi koji se deklariraju za ublažavanje bolova ne mogu se smatrati kozmetičkim proizvodima jer je namjena kozmetičkih proizvoda „čišćenje“, „parfimiranje i/ili zaštita i održavanje“, a način primjene se odnosi na vanjske dijelove tijela, sluznicu usne šupljine ili zube sukladno članku 2. Uredbe br. 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima.
 • Zdravstvene tvrdnje na kozmetičkim proizvodima nisu dozvoljene. Na kozmetičkim proizvodima se mogu navoditi isključivo kozmetičke tvrdnje sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 655/2013 o utvrđivanju zajedničkih kriterija za opravdanje tvrdnji koje se koriste u vezi s kozmetičkim proizvodima i Smjernicama Komisije za primjenu Uredbe br. 655/2013 odnosno „Guidelines to Commission Regulation (EU) No 655/2013“. 
Koje sve uvjete moram zadovoljiti kada bi otvorilo/a vlastitu tvrtku za proizvodnju kozmetičkih proizvoda?
 • Proizvodnja kozmetičkih proizvoda u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o predmetima opće uporabe („Narodne novine“, br. 39/13, 47/14) i Pravilnikom o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe („Narodne novine“, br. 82/10).
 • Provođenje odredbi iz Zakona i Pravilnika obvezno je za SVE proizvođače kozmetičkih proizvoda u Republici Hrvatskoj (tvrtke, obrt, OPG).
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe („Narodne novine“, br. 82/10) navodi sve posebne uvjete koje prostor u kojemu se odvija proizvodnja kozmetičkih proizvoda mora ispunjavati. Stoga je svaki proizvođač dužan Ministarstvu zdravstva podnijeti zahtjev za utvrđivanjem ispunjavanja posebnih uvjeta za proizvodnju kozmetičkih proizvoda.
 • Osim što prostor mora udovoljavati posebnim uvjetima propisanim Pravilnikom, proizvođač kozmetičkih proizvoda mora ispunjavati i uvjete iz Hrvatske norme o smjernicama za dobru proizvođačku praksu iz područja kozmetike (HRN EN ISO 22716:2007). Navedena norma je dostupna za prodaju u Hrvatskom zavodu za norme, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb.
Zahtjev za utvrđivanjem ispunjavanja posebnih uvjeta za proizvodnju kozmetičkih proizvoda uz pisani zahtjev mora sadržavati i sljedeće podatke:
1.     za pravne osobe - izvod iz sudskog registra kojime se dokazuje svojstvo pravne osobe, za fizičke osobe – obrtnica
2.         vlasnički list ili ugovor o najmu prostora
3.         tlocrt prostora
4.         35, 00 kuna biljega
5.         elaborat Dobre proizvođačke prakse napisan prema Hrvatskoj normi o smjernicama za dobru proizvođačku praksu iz područja kozmetike 
 • Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom potrebno je poslati poštom na adresu Ministarstvo zdravstva. Troškovi postupka ishođenja rješenja za proizvodnju iznosi 1000,00 kn sukladno Odluci ministra.
 • Prije stavljanja kozmetičkog proizvoda na tržište RH kao odgovorna osoba, a nakon ishođenja rješenja o proizvodnji od ovog Ministarstva, u obvezi ste ispuniti zahtjeve propisane Uredbom 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima.
Koji su propisani uvjeti za stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište RH odnosno EU?
 • Na tržište se smiju stavljati kozmetički proizvodi za koje su ispunjeni svi propisani uvjeti sukladno Uredbi br. 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima.
 • rije stavljanja kozmetičkog proizvoda na tržišta od strane odgovorne osobe (uvoznik ili proizvođač) potrebno je ispuniti sljedeće zahtjeve:
 • Izraditi PROCJENU SIGURNOSTI KOZMETIČKOG PROIZVODA (SAFETY ASSESSMENT) sukladno članku 10. Uredbe
 • Osigurati DOKUMENTACIJU S PODACIMA O PROIZVODU (PIF) sukladno  članku 11.
 • OBAVIJEST O PROIZVODU (DEKLARACIJA) uskladiti s člankom 19.
 • NOTIFIKACIJA/PRIJAVA kozmetičkih proizvoda elektronskim putem preko portala CPNP (Cosmetic products notification portal) koji je dostupan na mrežnim stranicama Europske komisije, sukladno članku 13.
Koje uvjete moram ispuniti ukoliko se želim baviti distribucijom kozmetičkih proizvoda a koje ću dobavljati od bilo koje države članice EU?
 • Ukoliko ćete dobavljati kozmetičke proizvode iz bilo koje države članice EU i biti će dostupan na tržištu RH, tada se članak 6. Uredbe br. 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima odnosi na obveze koje treba ispunjavati distributer. Između ostaloga, potrebno je elektronskim putem preko portala CPNP (Cosmetic products notification portal) koji je dostupan na mrežnim stranicama Europske komisije, a sukladno članku 13., prijaviti odnosno notificirati proizvode u svojstvu distributera.
Što su kozmetički proizvodi i koji propis se odnosi za stavljanje istih na tržište RH?
 • Sukladno Uredbi br. 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima, kozmetički proizvod je svaka tvar ili smjesa koja je namijenjena dodiru s vanjskim dijelovima ljudskog tijela (koža, kosa i vlasište, nokti, usnice i vanjski spolni organi) ili sa zubima i sluznicom usne šupljine isključivo ili prvenstveno radi njihova čišćenja, parfimiranja, i/ili zaštite i održavanja u dobrom stanju, mijenjanja njihova izgleda i/ili korekcije tjelesnih mirisa.
 • Proizvodi koji sadrže tvari ili smjese koje su namijenjene gutanju, udisanju, ubrizgavanju ili ugrađivanju u ljudsko tijelo ne smatraju se kozmetičkim proizvodima.Da bi se određeni proizvodi mogli svrstati u kategoriju kozmetičkih proizvoda, potrebno je utvrditi da li se sukladno definiciji i popisu sastojaka  mogu svrstati u navedenu kategoriju. Uredba propisuje u Prilozima od II. – VI.  koje su tvari zabranjene u kozmetičkim proizvodima, koje su dopuštene uz navedena ograničenja, popis konzervansa i UV-filtera koji su dozvoljeni u kozmetičkim proizvodima, stoga je potrebno utvrditi da li isti mogu smatrati kozmetičkim proizvodima i kao takovi mogu biti deklarirani kao kozmetički proizvodi.
Zanima me kakva su pravila vezano za isticanje roka trajanja kozmetičkih proizvoda, tj. mora li se isticati datum ili može biti simbol?
 • Sukladno Uredbi 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima propisana je obveza deklariranja kozmetičkih proizvoda, prema kojoj se između ostaloga, navodi datum do kojeg će kozmetički proizvod u odgovarajućim uvjetima skladištenja zadržati svoju prvotnu funkciju, odnosno naznačuje se „najkraći rok trajanja“.
 • Prije samog datuma ili podataka o tome gdje se on nalazi na ambalaži, mora biti naveden simbol „pješčanog sata“ ili riječi: „najbolje upotrijebiti prije kraja”.Najkraći rok trajanja mora biti jasno naznačen i sastavljen je od mjeseca i godine ili dana, mjeseca i godine.Navođenje najkraćeg roka trajanja nije obvezno za kozmetičke proizvode s najkraćim rokom trajanja duljim od 30 mjeseci. Za takve je proizvode potrebno navesti razdoblje nakon otvaranja do isteka kojeg je proizvod siguran i potrošač ga može koristiti bez ikakve opasnosti. Ti se podaci označuju PAO simbolom sa razdobljem trajanja u mjesecima i/ili godinama. Podaci navedeni na deklaraciji odnosno obavijesti o proizvodu, a koji su dostupni krajnjem korisniku na području Republike Hrvatske, moraju biti pisani latiničnim pismom na hrvatskom jeziku, čitljivim, vidljivim i neizbrisivim slovima.
Možete li mi molim Vas pojasniti na temelju kojeg propisa se ispravno deklariraju deterdženti i stavljaju na tržište RH?
 • Zakonom o provedbi Uredbe br. 648/2004 o deterdžentima ( „Narodne novine “,  br. 34/12 i 25/13) regulirana su sva pitanja vezana uz deterdžente. Valja naglasiti da je Uredba br. 648/2004 u cijelosti obvezujuća i da se izravno primjenjuje u svim država članicama. Izmjene predmetne Uredbe objavljene su u Službenom listu Europske unije.
 • Također,trenutno je na snazi i Uredba br. 907/2006 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 648/2004 o deterdžentima radi prilagodbe njenih priloga III. i VII.
Molimo Vas na odgovor koji propis regulira stavljanje na tržište i deklariranje igračaka te koje su obveze odgovornih osoba?
 • Dječje igračke regulirane su Pravilnikom o sigurnosti igračaka („Narodne novine“ br. 83/14, 38/15) te označavanje (deklaracija) istih mora biti u skladu s navedenim propisom.
 • Navedeni Pravilnik u članku 4. propisuje obveze proizvođača, gdje je između ostaloga u stavku 7. navedeno da upute i podaci o sigurnosti budu priloženi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 • Nadalje, važno je za napomenuti koje su obveze odgovornih osoba prilikom deklariranja istih: Svaki se proizvođač mora pobrinuti da se njegova igračka može identificirati. To se može učiniti uporabom broja tipa, proizvodne serije, serijskog broja/broja modela ili drugog elementa koji omogućuje identifikaciju igračke. Osim toga, na igrački mora biti navedeno ime proizvođača, registrirano trgovačko ime/žig. Navesti treba i adresu koja upućuje na jedno mjesto na kojem je proizvođač dostupan.
 • Prilikom stavljanja na tržište igračke proizvođač je dužan osigurati da su igračke projektirane i izrađene sukladno zahtjevima iz članka 10. (Bitni sigurnosni zahtjevi) i Priloga II. (posebni sigurnosni zahtjevi). Isto tako, proizvođač je obvezan izraditi propisanu tehničku dokumentaciju sukladno članku 20. Pravilnika i ocijeniti sukladnost igračke kako bi dokazao da igračka ispunjava zahtjeve iz članka 10 i Priloga II.  Nakon što je dokazana sukladnost igračke s propisanim zahtjevima, proizvođač je obvezan sastaviti EU Izjavu o sukladnosti prema članku 14. i staviti CE oznaku sukladnosti sukladno članku 16. Pravilnika o sigurnosti igračaka.
 • Obveze uvoznika koji uvozi igračke iz trećih zemalja i koji stavlja igračke na tržište RH odnosno EU, su navedene u članku 6. gore navedenog Pravilnika. Prilog V.: Upozorenja, navodi opća i posebna upozorenja i mjere opreza koje je potrebno poduzeti pri uporabi određenih kategorija igračaka, a koje uvoznik mora obavezno naznačiti. Također, na samoj igrački ili, ako to nije moguće, na ambalaži ili dokumentu koji je priložen igrački, također treba biti navedeno ime uvoznika, registrirano trgovačko ime/žig i adresu gdje ga je moguće kontaktirati.
Kakva je procedura dobivanja Potvrde o prijavi djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije za proizvode koji dolaze u neposredni dodir s hranom?
 • Odgovorna osoba koja stavlja proizvod na tržište RH, ili u svojstvu proizvođača ili uvoznika ili distributera, obvezna  je prijaviti svoju djelatnost na propisanom obrascu, sukladno Pravilniku o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom („Narodne novine“ br. 3/14).
 • Uz ispunjeni obrazac potrebno je priložiti kopiju:
 • izvoda iz sudskog registra ili obrtničkog registra kojim se dokazuje svojstvo pravne osobe, ili obrtnica
 • upravnu pristojbu u iznosu od 20,00 kuna
 • Ispunjeni obrazac sa pripadajućom dokumentacijom potrebno je poslati poštom na adresu Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
Molim Vas da li možete pobliže objasniti što su materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom i koji su zahtjevi za stavljanje istih na tržište?
 • Materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom su materijali i predmeti definirani Uredbom br. 1935/2004 te proizvodi namijenjeni dojenčadi i djeci mlađoj od tri godine za olakšavanje hranjenja i sisanja, umirivanja i spavanja.
 • Svi materijali ili predmeti koji dolaze u dodir s hranom a koji se stavljaju na tržište trebaju ispunjavati zahtjeve Uredbe br. 1935/2004 o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom. 
Tko sve može obavljati stručne poslove zaštite od buke odnosno mjeriti buku?
 • Sukladno članku 11. Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) propisano je da stručne poslove zaštite od buke mogu obavljati pravne osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti i koje imaju ovlaštenje ministra nadležnog za zdravlje. Popis ovlaštenih pravnih osoba koje posjeduju ovlaštenje Ministarstva zdravlja nalazi se na ovim stranicama. Ukoliko tvrtka koja ne posjeduje valjano ovlaštenje izda Izvještaj o mjerenju buke okoliša, isti se neće moći prihvatiti.