Odjel za hranu i financiranje službenih kontrola hrane

Planiram započeti obavljati djelatnost proizvodnje hrane, možete li mi reći koje uvjete mora prostor zadovoljavati što se tiče sanitarne inspekcije?
 • U okviru nadležnosti sanitarne inspekcije svi subjekti u poslovanju s hranom dužni su registrirati subjekte i objekte za poslovanje s hranom u Ministarstvu zdravlja. 
 • Prostori u kojima se obavlja proces proizvodnje i prerade hrane moraju biti odvojeni od stambenog prostora kućanstva i zadovoljiti higijenske uvjete propisane Uredbom (EZ) br. 852/2004  Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane. Člankom 7.  Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13), propisana je uspostava i provedba postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava. Detaljni zahtjevi propisani su Pravilnikom o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava (NN 68/15).
 • Obvezno je navođenje podataka na deklaraciji propisano Uredbom (EU) br. 1169/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. listopada 2011. 
 • Zaposlenici koji rade s hranom u neposrednom dodiru moraju imati ovjerene sanitarne iskaznice svakih 6 mjeseci na pregled kliconoštva, radnu odjeću i higijenski minimum.
 • U inspekcijskom nadzoru dužni ste inspektoru moći dokazati uspostavljenu sljedivost, odnosno od koga ste hranu (sirovinu) nabavili i kome ste hranu prodali (ako ste prodavali dućanima ili dr.tvrtkama).
 • Prostori moraju biti čisti i održavani, s tekućom toplom i hladnom vodom i morate provoditi opće mjere sprječavanja zaraznih bolesti prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09)- dezinfekcija (kontinuirano) i povremeno dezinsekcija i deratizacija.
Koje uvjete su dužni osigurati organizatori sajmova, izložbi i sličnih manifestacija sukladno propisima o hrani ?
 • Prilogom II. Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane propisana su opći higijenski zahtjevi za subjekte u poslovanju s hranom. U poglavlju III. Priloga II. navedene Uredbe propisani su zahtjevi za pokretne i/ili privremene prostorije (kao što su šatori, štandovi na tržnicama, pokretna vozila za prodaju), prostorije koje se ponajprije koriste kao privatne stambene kuće, ali u kojima se redovito priprema hrana radi stavljanja na tržište, i automate za prodaju: 
1. Prostorije i automati za prodaju moraju, koliko god je to izvedivo, biti tako smješteni, izgrađeni, čišćeni i održavani da se spriječi opasnost od kontaminacije, posebno putem životinja ili štetnika.
2. Prema potrebi, vrijedi osobito sljedeće:
(a) na raspolaganju moraju biti odgovarajuće prostorije za održavanje odgovarajuće osobne higijene (uključujući prostor za higijensko pranje i sušenje ruku, higijenski sanitarni čvorovi i garderobni prostor);
(b) površine koje dolaze u doticaj s hranom moraju biti u dobrom stanju i biti jednostavne za čišćenje i, prema potrebi, dezinfekciju. Stoga one moraju biti od glatkog, perivog i neotrovnog materijala otpornog na koroziju, osim ako subjekti koji posluju s hranom mogu dokazati nadležnom tijelu da su drugi uporabljeni materijali primjereni;
(c) mora se osigurati odgovarajuća mogućnost čišćenja i, prema potrebi, dezinfekcije radnog pribora i opreme;
(d) ako se u okviru poslovanja s hranom obavlja i čišćenje hrane, mora se osigurati mogućnost obavljanja tog posla na higijenski način;
(e) na raspolaganju mora biti dostatna opskrba toplom i/ili hladnom vodom za piće;
(f) na raspolaganju moraju biti odgovarajuća rješenja i/ili prostori za higijensko skladištenje i odlaganje opasnih i/ili nejestivih tvari i otpada (bilo tekućeg ili krutog);
(g) na raspolaganju moraju biti odgovarajuća oprema i/ili rješenja za održavanje i praćenje temperaturnih uvjeta prikladnih za hranu;
(h) hrana mora biti smještena tako da se izbjegne opasnost od kontaminacije koliko god je to izvedivo.

Organizatori prodaje na malo izvan prostorija u okviru sajmova, izložbi i sličnih manifestacija dužni su zakupcima osigurati sljedeće preduvjete (u dijelu zajedničkih prostorija i prostora):
 • ispunjavanje infrastrukturnih zahtjeva za prostorije i zahtjeva za opremu;
 • sigurno rukovanje s hranom;
 • zbrinjavanje otpada;
 • zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi;
 • kontrolu štetnika;
 • postupke pranja, čišćenja i dezinfekcije.
 
Organizatori prodaje na malo izvan prostorija u okviru sajmova, izložbi i sličnih manifestacija dužni su, vezano uz  zajedničke prostorije i prostore, imati i najmanje sljedeću dokumentaciju i evidencije:
 • evidencije o kontroli štetnika;
 • evidencije o provedbi plana pranja, čišćenja i dezinfekcije;
 • evidencije o održavanju i kontroli hladnog lanca u skladišnim prostorijama zakupaca.
 
Osim gore navedenog, organizatori su dužni osigurati i da hrana životinjskog podrijetla koja se prodaje u okviru sajmova, izložbi i sličnih manifestacija potječe iz odobrenih odnosno registriranih objekata pri upravi nadležnoj za poslove veterinarstva Ministarstva poljoprivrede.
 
Želim uvoziti dodatke prehrani gdje mogu naći upute?
 • Za  dodatke prehrani namijenjene  stavljanju na tržište Republike Hrvatske pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost proizvodnje, uvoza ili distribucije dodataka prehrani prije stavljanja na tržište Republike Hrvatske obvezne su ovisno o sastavu proizvoda ili dostaviti obavijest Ministarstvu zdravlja prema čl. 4. Pravilnika o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (Narodne novine br. 83/13) ili ishoditi rješenje prema čl. 5. istog Pravilnika  prema uputama koje se nalaze na internetskoj stranici Ministarstva zdravlja na sljedećem linku.
Mogu li proizvode koji se primjenjuju inhalacijski ili preko kože smatrati dodacima prehrani?
 • Ne, dodaci prehrani spadaju u jednu od kategorija hrane (ili prehrambenih proizvoda) koja je Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane definirana kao svaka tvar ili proizvod, prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je prehrani ljudi ili se može očekivati da će ga ljudi konzumirati.
 • Dodacima prehrani smatra se hrana čija je svrha dopuniti uobičajenu prehranu, a koja predstavlja koncentrirane izvore hranjivih tvari ili druge tvari prehrambenog ili fiziološkog učinka, pojedinačne ili u kombinaciji, na tržištu u doziranom obliku, to jest oblicima kao što su kapsule, pastile, tablete, pilule i slično, vrećice praha, ampule tekućine, bočice na kapaljku, te ostali slični oblici tekućine i praha namijenjeni za uzimanje u odmjerenim malim količinama. 
Gdje se mogu prodavati dodaci prehrani?
 • Dodaci prehrani predstavljaju jednu od kategorija hrane (prehrambenih proizvoda) te se mogu slobodno prodavati u svim maloprodajnim objektima u kojima je dozvoljeno prodavati hranu.
Mogu li naručiti dodatak prehrani za osobne potrebe putem interneta?
 • Uvoz dodataka prehrani u poštanskom prometu za osobne potrebe ne podliježe nadzoru sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja temeljem Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine br. 113/08 i 88/10) niti Ministarstvo zdravlja daje suglasnost ili odobrenje za uvoz tih proizvoda. Fizičke osobe uvoze dodatke prehrani za osobne potrebne na vlastitu odgovornost, posebice ako nemaju dokaz da se taj proizvod nalazi legalno na tržištu zemlje iz koje ga uvozi kao dodatak prehrani, odnosno da se ne radi o lijeku.
 
Mogu li zeolit staviti na tržište kao dodatak prehrani?
 • Zeolit odnosno klinoptilolit nije moguće staviti na tržište Republike Hrvatske kao hranu ili  sastojak hrane (uključujući i dodatke prehrani).
 • Prema Uredbi (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane prema kojoj sva hrana i sastojci koji se nisu nalazili u značajnoj količini na tržištu EU prije 15. svibnja 1997. podliježu jedinstvenoj procjeni sigurnosti prema postupku Zajednice prije nego što se stave na tržište unutar Zajednice. Zeolit odnosno klinoptilolit nije prošao tu proceduru http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm#