Služba državne sanitarne inspekcije Odjel za genetski modificirane organizme

Koji su zakoni u području GMO na snazi?
 • Sporazumom o pridruživanju Republike Hrvatske u Europsku uniju, Republika Hrvatska je u potpunosti transponirala cjelokupno zakonodavstvo u području hrane samim time i cjelokupno zakonodavstvo u području GM hrane i GM hrane za životinje, tj. Zakonodavstvo u području GMO.
 • Ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo s Europskom unijom, 01. srpnja 2013. godine prestale su važiti sve nacionalne odredbe u svezi postupka odobravanja stavljanja na tržište Republike Hrvatske GMO, GM hrane i GM hrane za životinje.
 • Odredbe Direktive (EU) br. 2001/18, Direktive (EU) br. 41/2009, Uredbe (EU) br. 1829/2003 i Uredbe (EU) br. 1830/2003 postale su temelj cjelokupnog hrvatskog zakonodavstva u području GMO.
 • Direktivom (EU) br. 2001/18 i Uredbom (EU) br. 1829/2003 uspostavljen je centraliziran postupak na razini Unije kojom je Komisija ovlaštena donijeti provedbene Odluke o izdavanju ili odbijanju zahtjeva za odobrenje GMO, GM hrane i GM hrane za životinje. Provedbene Odluke Europske Komisije o odobravanju GMO-ova, GM hrane i GM hrane za životinje donose se u skladu s postupkom odlučivanja prema odredbama Uredbe (EU) br. 1829/2003 u dvije faze (na nivou Stalnog Odbora i prema potrebi na nivou Žalbenog Odbora pri EK).
 • Od stupanja na snagu odredaba Uredbe (EU) br.1829/2003 od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje među državama članicama nikada nije ostvarena kvalificirana većina “u korist ili protiv“ prijedloga Odluke kojom bi se odobrili GMO, GM hrana i GM hrana za životinje. Ishod je uvijek bio da „nema mišljenja“ u svim fazama postupka odobravanja (Stalni Odbor, Žalbeni Odbor) te je Odluku donosila Europska Komisija u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i bez podrška mišljenja Odbora država članica. Razlozi odbijanja ili suzdržanosti država članica nisu uvijek bili znanstveno utemeljeni. Obzirom da države članice Europske Unije, donedavno, na osnovi važećeg pravnog okvira , nisu imale drugi način kako bi se suprotstavile uporabi GMO bilo za uzgoj ili za drugu namjenu/uporabu kao hrana, hrana za životinje na svojem državnom području jedino im je pravo bilo glasovanje protiv ili suzdržano u svezi predmetnih provedbenih Odluka. Neke države članice su suprotno odredbama članka 22. Direktive (EU) br. 2001/18 uvodile zabrane protiv kultivacije i uporabe GMO, GM hrane i GM hrane za životinje na svojim državnim područjima što je kasnije osporavano na nacionalnim sudovima i/ili Europskom sudu.
 • Zbog navedenog, na osnovi provedene evaluacije odredaba trenutno važećeg europskog zakonodavstva na području GMO, nakon usvajanja Direktive (EU) 412/2015 o mogućnosti da država članica ograniči ili zabrani uzgoj GMO na vlastitom teritorij, u travnju ove godine od strane Europske Komisije donesen je prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 1829/2003 o stavljanju GMO, GM hrane i GM hrane za životinje kojom će se omogućiti državama članicama na nacionalnom nivou odlučivanje u svezi uporabe GMO, GM hrane i GM hrane za životinje na vlastitom području.
 • Izričaj odredaba trenutačnog prijedloga Uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 1829/2003 o stavljanju GMO, GM hrane i GM hrane za životinje, gledajući s pravnog aspekta, nesiguran je za države članice te je većina država članica izrazila nezadovoljstvo prema njemu i zatražila doradu na način da se zaštite prava koja su im kao državama članicama Europske unije osigurana Ugovorom o pristupanju u Europsku Uniju.
 • Početkom rujna 2015. godine sam Odbor za poljoprivredu pri Vijeću Europske Unije glasovao je protiv predmetnog prijedloga i zatražio od Europske Komisije da se takav, pravno manjkav, prijedlog odbaci. U narednim danima o predmetnom prijedlogu Uredbe dodatno će se raspravljati i na Odboru za zaštitu okoliša pri Vijeću Europske Unije.
Kakav je stav Republike Hrvatske vezano za GMO kultivaciju?
 • Dana 13. ožujka 2015. godine donesena je na nivou EU Direktiva (EU) 2015/412/ u svezi mogućnosti  kako bi se državama članicama omogućilo ograničenje ili zabrana uzgoja GMO na njihovu državnom području. Objavom predmetne Direktive i Ministarstvo zdravlja u suradnji s znanstveno savjetodavnim tijelima Vijećem za GMO i Odborom uza uvođenju GMO u okoliš počeo je na radu  u svezi stvaranja uvjeta za njezino transponiranje koje će s obzirom na tematiku na koju se odnosi kao poseban akt transponirati  nadležno tijelo za kultivaciju Ministarstvo poljoprivrede.
 • U skladu s odredbama članka 26c Direktive države članice EU koje žele ograničiti ili zabraniti uzgoj GMO na vlastitom državnom teritoriju trebale su u razdoblju od 2. travnja 2015. godine do 03. listopada 2015. godine podnijeti zahtjev EK komisiji zahtjev za  prilagođavanje zemljopisnog područja od mogućeg ograničavanja uzgoja GMO ili zabrane uzgoja GMO u cijelom dijelu vlastita teritorija. 
 • Dana 17. rujna 2015. godine i Ministarstvo poljoprivrede u Republici Hrvatskoj u skladu sa svojom nadležnošću podnijelo je zahtjev Europskoj komisiji za izuzimanjem cijelog državnog teritorija Republike Hrvatske od moguće kultivacije slijedećih GMO biljaka čiji su zahtjevi u proceduri ili obnovi odobrenja za uzgoj: GM kukuruza Bt 11XMIR604XGA21, GM kukuruz 59122, GM kukuruz 1507, GM kukuruz Bt 11, GM kukuruz GA21, GM kukuruz MIR 604, GM kukuruz 1507x59122,  GM kukuruz MON 810, kao i obnove odobrenja za GM kukuruz MON 810.
 • Nadnevka 22. rujna 2015. godine Europska komisija obavijestila je nadležno Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravlja da je zahtjeve za prilagodbom zemljopisnog područja kojim se zabranjuje uzgoj gore navedenih GMO biljaka direktno proslijedila proizvođačima za tražene GMO .
 • Dana 08. listopada Syngenta je podnijela zahtjev za povlačenje dosje : GM kukuruza Bt 11XMIR604XGA21 iz postupka autorizacije te time obavijestila sve države članice da se zahtjeve za prilagodbu zemljopisnog područja po pitanju predmetne GM kukuruza smatraju nevažeći.
 • Do 03. listopada 2015. 19 država članica podnijelo je uz Hrvatsku zahtjev za ograničenje i /ili zabranu kultivacije GMO na svojim državnim teritorijima.
Koja je uloga Vijeća za GMO?
 • Vlada Republike Hrvatske imenovala je znanstveno savjetodavno tijelo Vijeće za GMO ( Narodne novine broj 56/2013). Članovi Vijeća i Odbora su i poznati, eminentni hrvatski stručnjaci i znanstvenici s međunarodnim diplomama i velikim znanjem baš u području GMO te primjene iste. To su hrvatski znanstvenici koji sudjeluju u radu pri EK kao i na EU i međunarodnim projektima, patrioti kojima je razvoj znanosti te njezina primjena u gospodarstvu osnova za razvoj i boljitak svih stanovnika Republike Hrvatske jer sami oni i njihove obitelji stanovnici su ove zemlje. Njihovo golemo znanje mora postati pokretač razvoja svih sfera gospodarstva, poljoprivrede, turizma kao što je to i u drugim državama članicama EU stoga hrvatskoj znanosti treba dati priliku za istraživanje, donošenja vlastitih zaključaka i primjene iste.
 • Open mind“, “case by case“ i precautionary principle načela koja trebaju biti temelj u donošenju odluka u svim sferama života u cilju razvoja demokratskog društva i njezine države pa tako i u pitanju primjene GMO.
Obaveza subjekta u poslovanju s hranom koji želi staviti prvi puta na tržište Republike Hrvatske GM hranu/GM hranu za životinje koja je odobrena u Europskoj uniji?
 • Subjekt u poslovanju s hranom koji prvi put stavlja na tržište GM hranu/GM hranu za životinje obavezan je Ministarstvu dostaviti Obavijest o stavljanju GM hrane/GM hrane za životinje najkasnije u roku od 30 dana od dana stavljanja iste na tržište Republike Hrvatske prema  Naputku o stavljanju na tržište Republike Hrvatske genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije (NN 83/13; http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx )
Koji su ovlašteni laboratoriji za ispitivanje GMO-a?
Nacionalni referentni laboratorij za GMO:
 • Odsjek za kvantifikaciju GMO-a i procjenu rizika, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb)
Službeni laboratoriji za detekciju GMO-a:
 • Odsjek za kvantifikaciju GMO-a i procjenu rizika, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb
 • Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb; Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Brijest, Usorska 19, 31000 Osijek
Koje pravne osobe u Republici Hrvatskoj imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu stavljanja na tržište genetski modificiranih organizama i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama?
 • Institut »Ruđer Bošković«, Bijenička 54, 10 000 Zagreb
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb
 
Gdje se nalazi lista odobrenih GMO-a koji se mogu U Europskoj uniji koristiti kao hrana ili hrane za životinje?
 • Lista odobrenih GMO-a na tržištu Europske unije, a samim time i tržištu Republike Hrvatske nalazi se na službenim stranicama Europska komisije (http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm ). U list uz odobreni GMO definirana je i uporaba (hrana ili hrana za životinje, datum isteka autorizacije, proizvođač te ostali detalji)