Upis biocidnih pripravaka u registar

 
Zahtjevi za upis u registar i stavljanje biocidni pripravaka na tržište, za biocidne proizvode koji sadrže aktivne tvari navedene u stavku 2. članka 89. Uredbe (EU) br. 528/2012 podnose se putem web obrasca. Online obrazac Ministarstva zdravstva dostupan je direktno preko linka 

https://sissijavneusluge.dirh.hr/SISSI_JavneForme/biocidpredajzahtjev/biocidpredajzahtjev.aspx
 
Nakon što ste završili sa popunjavanjem podataka u online obrascu, moguće je pristupiti predavanju zahtjeva. Sustav će generirati word dokument sa svim upisanim podacima te ga je potrebno isprintati i potpisati. Potrebno je priložiti i dokaz o uplati naknade u iznosu od 200,00 EUR (1506,90 KN) u državni proračun (broj računa: HR1210010051863000160, poziv na broj: HR62 7005-47107-100730)  za pokrivanje troškova postupka. Zahtjev se dostavlja poštom na Ministarstvo zdravstva, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Ksaver 200a, 10000 Zagreb. Prateće dokumente (npr. sigurnosno-tehnički list, deklaracija, izjava dobavljača o izvoru aktivne tvari, dokaz o uplati naknade) potrebno je uploadati prilikom ispunjavanja web obrasca.
Detaljne upute za ispunjavanje web obrasca možete pronaći ovdje.

Potpuni zahtjevi zaprimaju se najkasnije 30 dana prije datuma odobravanja aktivne tvari u proizvodu, nakon čega se zahtjevi više ne uzimaju u rad.
Za proizvode iz registra, potrebno je dostaviti broj zahtjeva (case number) u R4BP aplikaciji do dana odobravanja aktivne tvari u biocidnom proizvodu jer će se u protivnom proizvodi brisati iz registra 6 mjeseci nakon datuma odobravanja sukladno članku 89. Uredbe (EU) br. 528/2012 i završetku prijelaznog razdoblja za stavljanje proizvoda na raspolaganje na tržištu. 

Od 1. rujna 2015. biocidni proizvod se ne može staviti na raspolaganje na tržište, ako proizvođač ili uvoznik aktivne tvari sadržane u proizvodu ili, prema potrebi, uvoznik biocidnog proizvoda nije uključen na popis koji vodi ECHA.

Popis je dostupan na http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers.

Dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 95. Uredbe (EU) br. 528/2012 potrebno je priložiti prilikom ispunjavanja javne forme. Kao dokaz ispunjavanja uvjeta može se koristiti Izjava o dobavljaču aktivne tvari ili Potvrda snabdijevanja aktivnom tvari. Na stranicama Europske komisije dostupne su verzije na engleskom jeziku
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers 

 Registar biocidnih pripravaka - 2024.


Registar biocidnih pripravaka je popis proizvoda odobrenih sukladno Zakonu o biocidnim pripravcima (NN 63/07, 35/08, 56/10). Biocidne proizvode odobrene prema Uredbi (EU) br. 528/2012 možete pronaći na https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-products .
Sva rješenja donesena sukladno Zakonu o biocidnim pripravcima (NN 63/07, 35/08, 56/10) prestaju važiti s obzirom na datum odobravanja određene aktivne tvari za specifičnu vrstu proizvoda te neodobravanja aktivne tvari na način naveden u članku 89. Uredbe (EU) br. 528/2012.

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK