Deklaracija biocidnog proizvoda

Deklaracija biocidnog proizvoda mora biti na hrvatskom jeziku te na njoj moraju biti navedene sljedeće informacije:
 
 1. identitet svake aktivne tvari i njezina koncentracija u metričkim jedinicama
 2. nanomaterijali sadržani u proizvodu, ako postoje, i svi povezani rizici te nakon svake upute na nanomaterijale riječ„nano” u zagradama
 3. broj odobrenja pod kojim je biocidni proizvod registriran
 4. naziv i adresa nositelja odobrenja
 5. vrsta formulacije
 6. uporabe za koje je biocidni proizvod odobren
 7. upute za uporabu, učestalost primjene i doziranje, izraženo u metričkim jedinicama, na smisleni i razumljivi način za korisnika, za svaku uporabu predviđenu na temelju uvjeta iz odobrenja
 8. pojedinosti o vjerojatnim, izravnim ili neizravnim, štetnim popratnim učincima i sve upute za prvu pomoć
 9. ako su priložene upute, rečenica „Prije uporabe pročitati priložene upute” i, prema potrebi, upozorenja za ranjive skupine
 10. upute za sigurno odlaganje biocidnog proizvoda i njegove ambalaže, uključujući bilo kakvu zabranu ponovne uporabe ambalaže
 11. broj ili oznaku serije formulacije i rok trajanja relevantan za normalne uvjete skladištenja
 12. ako se primjenjuje, potrebno razdoblje za biocidni učinak, potrebni razmak između primjena biocidnog proizvoda, između primjene i sljedeće uporabe tretiranog proizvoda ili sljedećeg pristupa ljudi ili životinja područjima na kojima je korišten biocidni proizvod, uključujući pojedi­nosti o sredstvima i mjerama dekontaminacije te trajanju potrebng provjetravanja tretiranih područja; pojedinosti za odgovarajuće čišćenje opreme; pojedinosti o mjerama predostrožnosti tijekom uporabe i prijevoza;
 13. ako se primjenjuje, kategorije korisnika na koje se ograni­čava biocidni proizvod;
 14. ako se primjenjuje, podaci o bilo kojoj posebnoj opasnosti za okoliš, posebno u vezi sa zaštitom neciljnih organizama i izbjegavanjem zagađivanja vode;
 15. za biocidne proizvode koji sadrže mikroorganizme, zahtjevi za označivanje u skladu s Direktivom 2000/54/EZ
 
Ako je to nužno zbog veličine ili funkcije biocidnog proizvoda, podaci navedeni u točkama (e), (g), (h), (j), (k), (l) i (n) mogu se navesti na pakiranju ili u priloženim uputama koje su sastavni dio pakiranja.
Deklaracija ne smije biti obmanjujuća u odnosu na rizike koje proizvod predstavlja za zdravlje ljudi, zdravlje živo­tinja ili okoliš, ili u odnosu na njegovu učinkovitost i u svakom slučaju ne smiju navoditi naznake „biocidni proizvod niskog rizika”, „neotrovno”, bezopasno”, „prirodno”, „ekološki prihva­tljivo”, „prihvatljivo za životinje” ili slične.
Biocidni proizvodi koji se mogu nehotično zamije­niti za hranu, piće ili hranu za životinje moraju se pakirati tako da se mogućnost takve pogreške svede na najmanju moguću mjeru. Ako su oni namijenjeni općoj uporabi, moraju sadržavati sastojke koji odvraćaju od konzumacije i, posebno, ne smiju biti privlačni djeci.
Ako se primjenjuje, deklaraciju je potrebno uskladiti s Uredbom (EZ) br. 1272/2008.