Prekursori eksploziva

PREKURSORI EKSPLOZIVA
 
Uredbom (EU) br. 2019/1148 Europskog parlamenta Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013, uspostavljaju se usklađena pravila o stavljanju na raspolaganje, uvođenju, posjedovanju i uporabi tvari i smjesa koje bi se mogle zlouporabiti za nezakonitu proizvodnju eksploziva. Cilj Uredbe je ograničiti dostupnost tih tvari i smjesa pojedinačnim korisnicima i osigurati odgovarajuće prijavljivanja sumnjivih transakcija u lancu opskrbe.
 
Ograničeni prekursori eksploziva ne smiju se stavljati na raspolaganje pojedinačnim korisnicima, niti ih oni smiju uvoditi, posjedovati ili upotrebljavati. Ograničeni prekursori eksploziva su tvari s popisa iz Priloga I., koje su u koncentraciji većoj od odgovarajuće granične vrijednosti određene u stupcu 2. tablice, uključujući smjesu ili drugu tvar u kojoj je neka tvar s popisa iz tog Priloga prisutna u koncentraciji koja premašuje odgovarajuću graničnu vrijednost. Ograničenje se primjenjuje i na smjese koje sadržavaju klorate ili perklorate navedene na popisu u Prilogu I., ako ukupna koncentracija tih tvari u smjesi premašuje graničnu vrijednost za bilo koju od tvari određenu u stupcu 2. tablice iz Priloga I.
 
U skladu s prijelaznom odredbom članka 23. Uredbe (EU) 2019/1148, posjedovanje, uvođenje i uporaba ograničenih prekursora eksploziva zakonito stečenih prije 1. veljače 2021. od strane pojedinačnih korisnika na temelju Uredbe (EU) br. 98/2013, dopušta se do 2. veljače 2022. godine.
 
Sukladno Zakonu o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 („Narodne novine“ br. 34/21) sustav dozvola za pojedinačne korisnike nije predviđen te se ograničeni prekursori eksploziva ne smiju stavljati na raspolaganje pojedinačnim korisnicima, niti ih oni smiju uvoditi, posjedovati ili upotrebljavati.
 
 
OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA I INTERNETSKOG TRŽIŠTA
 
Gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva drugom gospodarskom subjektu, obavješćuje ga u pisanom obliku da su nabava, uvođenje, posjedovanje ili uporaba tog ograničenog prekursora eksploziva od strane pojedinačnih korisnika podložni ograničenju iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/1148.
Gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva profesionalnom korisniku ili drugom gospodarskom subjektu mora za svaku transakciju zatražiti dostavu izjave korisnika propisane u Prilogu IV. Uredbe, osim ako je takva provjera već provedena za tog potencijalnog kupca u razdoblju od godine dana koje prethodi toj transakciji, a transakcija ne odstupa znatno od prethodnih transakcija.
 
Gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje regulirani prekursor eksploziva (tvar koja je navedena na popisu u Prilogu I. ili Prilogu II., uključujući smjesu ili neku drugu tvar u kojoj je prisutna tvar navedena u tim prilozima, a što isključuje homogene smjese s više od pet sastojaka u kojima je koncentracija svake tvari navedene u Prilogu I. ili Prilogu II. manja od 1 % masenog udjela) drugom gospodarskom subjektu, obavješćuje ga u pisanom obliku da su nabava, uvođenje posjedovanje ili uporaba tog reguliranog prekursora eksploziva od strane pojedinačnih korisnika podložni obvezama prijave iz članka 9. Uredbe (prijava sumnjivih transakcija, nestanaka i krađa).
Nadalje, dužan je u pisanom obliku zaposlenika koji sudjeluje u prodajnom lancu, odmah po zaposlenju i kasnije jednom godišnje, upoznati sa sadržajem reguliranih prekursora eksploziva u proizvodima koje stavlja na tržište i o obvezama iz članaka 5. i 7. do 9. Uredbe (EU) 2019/1148.
 
Internetsko tržište poduzima mjere kako bi osiguralo da su njegovi korisnici koji stavljaju na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva uporabom njegovih usluga obaviješteni o svojim obvezama na temelju ove Uredbe.
 
NADLEŽNA TIJELA
 
Nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) 2019/1148 su :
  • Ministarstvo zdravstva (opasne kemikalije - tvari i smjese)
  • Ministarstvo poljoprivrede (gnojiva)
  • Ministarstvo unutarnjih poslova (nacionalna kontakt točka, eksplozivi)
  • Državni inspektorat (inspekcijski nadzor)
Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi Uredbe (EU) 2019/1148 i provedbenog Zakona provode inspektori sanitarne inspekcije i inspektori gospodarenja otrovnim kemikalijama Državnog inspektorata.
 
Ministarstvo unutarnjih poslova je Nacionalna kontaktna točka za prijavu sumnjivih transakcija ili značajnih nestanaka ili krađa tvari ili smjesa koje sadrže prekursore eksploziva.
Sumnjive transakcije ili značajniji nestanci ili krađe tvari ili smjesa ili tvari koje ih sadrže koje uključuju tvari s popisa u prilozima I. i II. Uredbe, ili uključuju smjese ili tvari koje ih sadržavaju, prijavljuju se u roku od 24 sata nakon otkrivanja Nacionalnoj kontakt točki na prekursori@mup.hr, telefon: 01/3788-754 i fax: 01/3704 878.
 
 
SMJERNICE
 
Europska komisija donijela je smjernice o provedbi koje možete pronaći ovdje.