Prekursori eksploziva

Određene  tvari  i  smjese  su  prekursori  ekspoloziva  i  mogu  se   zlouporabiti   za   nezakonitu   proizvodnju   eksploziva.   Uredbom  (EU)  br.  98/2013  Europskog  parlamenta  i  Vijeća od  15.  siječnja  2013. o  stavljanju  na  tržište  i  uporabi  prekursora  eksploziva, uspostavljaju se usklađena prava o stavljanju na raspolaganje, uvođenju, posjedovanju i uporabi tvari i smjesa koje bi se mogle zlouporabiti za nezakonitu proizvodnju eksploziva, s ciljem ograničavanja njihove dostupnosti javnosti. Uredba također propisuje obvezu prijavljivanja sumnjivih transakcija u lancu nabave.

Ograničeni prekursori eksploziva (Prilog I. Uredbe) ne stavljaju se na raspolaganje pojedincima, niti ih oni uvode (uvoze/unose), posjeduju ili koriste.

Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 (NN 41/16) propisano je da se određeni prekursori mogu staviti na raspolaganje pojedincima, uvoditi, posjedovati ili koristiti, ako gospodarski subjekti koji ih stavljaju na raspolaganje registriraju svaku transakciju u skladu s detaljnim postupcima utvrđenim u članku 8. Uredbe. Registracija transakcija odnosi se na sljedeće prekursore:
 
(a) vodikov peroksid (CAS br. 7722-84-1) u koncentracijama većim od granične vrijednosti iz Priloga I., ali manjim od 35 % m/m;
(b) nitrometan (CAS br. 75-52-5) u koncentracijama većim od granične vrijednosti iz Priloga I., ali manjim od 40 % m/m;
(c) dušična kiselina (CAS br. 7697-37-2) u koncentracijama većim od granične vrijednosti iz Priloga I., ali manjim od 10 % m/m.
Gospodarski        subjekt        koji        stavlja        na        raspolaganje       te  ograničene prekursore  eksploziva  pojedincu, dužan je voditi evidenciju  o  transakcijama.
 
Registracija transakcija
Za potrebe registracije u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe, gospodarski subjekti dužni su voditi evidenciju koja sadrži najmanje sljedeće informacije:
(a) ime, adresu i, prema potrebi, identifikacijski broj pojedinca ili tip i broj njegovog identifikacijskog dokumenta;
(b) naziv tvari ili smjese, uključujući njihovu koncentraciju;
(c) količinu tvari ili smjese;
(d) namjeravanu uporabu tvari ili smjese kako ju je prijavio pojedinac;
(e) datum i mjesto transakcije;
(f) potpis pojedinca.
Evidencija se čuva pet godina od datuma transakcije. Tijekom tog vremena evidencija mora biti raspoloživa za inspekciju na zahtjev nadležnih tijela.
 
Označivanje
Svi gospodarski subjekti, uključujući trgovce na malo, koji javnosti stavljaju na raspolaganje tvari ograničene Uredbom, osiguravaju da na pakiranju bude navedeno da je nabava, posjedovanje ili uporaba te tvari ili smjese od strane javnosti podložna ograničenju.
 
Sumnjive transakcije koje uključuju tvari s popisa u prilozima Uredbe, ili uključuju smjese ili tvari koje ih sadržavaju, prijavljuju se u skladu s člankom 9. Uredbe nacionalnoj kontakt točki. Nacionalna točka za kontakt za prijavu sumnjivih transakcija ili značajnih nestanaka ili krađa tvari ili smjesa ili tvari koje ih sadrže, je Ministarstvo unutarnjih poslova.
 
Smjernice
Europska komisija donijela je smjernice koje obuhvaćaju:
(a) informacije kako prepoznati i prijaviti sumnjive transakcije, posebno što se tiče koncentracija i/ili količina tvari s popisa u Prilogu II. ispod za koje uobičajeno nisu potrebne mjere;
(b) informacije kako prepoznati i prijaviti značajan nestanak i krađe;
(c) ostale informacije koje mogu biti korisne.
 
Smjernice Europske komisije možete pronaći ovdje, a prijevod na hrvatski ovdje.

POPIS PROPISA
UREDBA (EU) br. 98/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/214 оd 30. studenoga 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja aluminijeva praha na popis prekursora eksploziva u Prilogu II.
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/215 оd 30. studenoga 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja magnezijeva nitrata heksahidrata na popis prekursora eksploziva u Prilogu II.
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/216 оd 30. studenoga 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja magnezijeva praha na popis prekursora eksploziva u Prilogu II.
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva