Zakonodavstvo


(a) Uredbe (EU) (b) Provedbeni zakoni
(c) Konvencije
(d) Hrvatski propisi  

(a) UREDBE (EU)

(obvezujuće su i izravno se primjenjuju u svim državama članicama EU)

Uredba REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals)

 • Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ

Uredba CLP (Classification, Labelling and Packaging)

 • Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006
 • Uredba Komisije (EU) 2017/542 od 22. ožujka 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa dodavanjem Priloga o usklađenim informacijama povezanima s hitnim zdravstvenim intervencijama

Uredba BPR (Biocidal Products Regulation)

 • Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda

Uredba PIC (Prior Informed Consent procedure)

 • Uredba (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Uredbe o naknadama i pristojbama

 • Uredba Komisije (EZ) br. 340/2008 od 16. travnja 2008. o naknadama i pristojbama plativima Europskoj agenciji za kemikalije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)
 • Uredba Komisije (EU) br. 440/2010 od 21. svibnja 2010. o naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za kemikalije na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa

Uredba o živi

 • Uredba (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008

(b) PROVEDBENI ZAKONI

 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (Narodne novine, br. 53/2008. i 18/2013.)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (Narodne novine, br. 50/2012. i 18/2013.)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (Narodne novine, br. 39/2013. i 47/2014.)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (Narodne novine, br. 41/2014.)

(c) KONVENCIJE

 • Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (Narodne novine - Međunarodni ugovori, br. 4/2007.)
 • Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 8/2017.)

(d) HRVATSKI PROPISI

Kemikalije

 • Zakon o kemikalijama (Narodne novine, br. 18/2013.),
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (Narodne novine, br. 99/2013., 157/2013. i 122/2014.)
 • Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina (Narodne novine, br. 91/2013.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (Narodne novine, br. 99/2013.)
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (Narodne novine, br. 99/2013. i 157/2013.)

Biocidni proizvodi (BPR)

 • Zakon o biocidnim pripravcima (Narodne novine, br. 63/2007.,  35/2008. i 56/2010.) – prestao važiti s 1.9.2013., osim čl. 7. st. 2., u dijelu ovlasti ministra da utvrdi popis postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima, čl. 23., čl. 65. i 65.a
 • Pravilnik o provedbi postupka odobravanja biocidnih proizvoda (Narodne novine, br. 55/2014.)
 • Pravilnik o troškovima vezanima za stavljanje na raspolaganje biocidnih proizvoda na tržište (Narodne novine, br. 55/2014.)
 • Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima (Narodne novine, br. 5/2014.)
 • Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište (Narodne novine, br. 15/2016.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (DDD)

 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, br. 79/2007., 113/2008. i 43/2009.)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine, br. 35/2007.)
 • Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine, br. 35/07. i 76/2012.)
 • Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, br. 128/2011.)
 • Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (Narodne novine, br. 137/2009.)
 • Pravilnik o sanitarno-tehničkim higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (Narodne novine, br. 107/2012. i 88/2014.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (Narodne novine, br. 85/2012. i 129/2013.)
 • Lista zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, br. 60/2014.)
 • Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (Narodne novine, br. 103/2013.)

Izvoz i uvoz opasnih kemikalija (PIC)

 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (Narodne novine, br. 41/2014.)
 • Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (Međunarodni ugovor- Narodne novine, br. 4/2007.)

Propisi doneseni temeljem starog Zakona o kemikalijama (Narodne novine, br. 150/2005., 53/2008. i 49/2011.)

 • Nacionalna strategija kemijske sigurnosti (Narodne novine, br. 143/2008.)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju uslužne ili posredničke poslove pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s opasnim kemikalijama (Narodne novine, br. 73/2009.)
 • Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi (Narodne novine, br. 38/2008.)
 • Nacionalni program nadgledanja sukladnosti s načelima dobre laboratorijske prakse (Narodne novine, br. 61/2012.)

Dio propisa iz područja zaštite na radu koji se odnose na kemikalije

 • Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/2014. i 118/2014.) čl. 12-13, 18,  32, 41, 45-49, 53, 62, 91-92, 98
 • Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine, br. 5/84.) – točke 24.-55. priloga tog Pravilnika
 • Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine, br. 29/2013.) čl. 12, 16, 25-27, 29-33, 35 (dimenzije radnih prostorija, širina prolaza, zagrijavanje, provjetravanje, osvijetljenost, pomoćne prostorije – garderobe, kupaonice, nužnici, prostorije za odmor, blagovaonice)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (Narodne novine, br. 13/2009. i 75/2013.)
 • Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (Narodne novine, br. 39/2006.)
 • Pravilnik o izradi procjene rizika (Narodne novine, br. 112/14.)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (Narodne novine, br. 91/2015. )
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima (Narodne novine, br. 91/2015. )
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (Narodne novine, br. 18/2017.)