ZAKONODAVSTVO U PODRUČJU GMO-a

1.  Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (NN br. 81/13)
2.  Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (NN br. 18/13, 47/14 i 114/18)
3.  Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji se sastoje od ili sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a, metodologiju za izradu procjene i uvjete koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika (NN br 44/20) 
4.  Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište GMO-a ili proizvoda koji se sastoje od ili sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a (NN br 44/20) 
5.  Pravilnik o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa (NN br. 148/20 i 4/21)
6.  Pravilnik o opsegu i sadržaju izvješća o procjeni prikladnosti stavljanja na tržište genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoji od ili sadrži genetski modificirani organizam ili kombinaciju genetski modificiranih organizama (NN br. 138/20)
7.  Pravilnik o uvjetima monitoringa, označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje od ili sadrže genetski modificirani organizam ili kombinaciju genetski modificiranih organizama  (NN br. 138/20)
8.  Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati službeni i nacionalni referentni laboratoriji za genetski modificirane organizme (NN br. 81/20)
9.  Odluka o imenovanju Vijeća za GMO-e (NN  br. 93/17)