Laboratorij za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a na području Republike Hrvatske

Rješenjem KLASA:UP/I-540-01/16-07/09; URBROJ: 534-07-1-1-5/2-17-17 od 11. travnja 2017. godine ovlašćuje se Laboratorij za ispitivanje GMO-a, Odjela za molekularnu dijagnostiku, tvrtke Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., Karlovačka cesta 4L, 10 000 Zagreb, za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a na području Republike Hrvatske. Odluka vrijedi do 11. travnja 2019. godine.