Regulativa u području zaštite od elektromagnetskih polja u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo zdravstva je nadležno za provođenje mjera zaštite od neionizirajućeg zračenja sukladno Zakonu o zaštiti od neionizirajućeg zračenja („Narodne novine“, broj 91/10)  i Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14).

Za izgradnju i postavljanje baznih stanica (nosivi antenski stup) nadležno je  Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja koje ujedno regulira način postavljanja i ishođenja svih potrebnih dozvola i to na temelju Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj 79/14) vezano za tipske antenske prihvate koje je isto ministarstvo i donijelo, te drugih propisa vezanih uz gradnju.

Ishođenje potrebnih suglasnosti kod postavljanja izvora elektromagnetskih polja nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. Ministarstvo zdravstva kontrolira razine elektromagnetskih polja u okolici izvora elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na zdravlje posebice opće populacije stanovništva.

Kontrola prije postavljanja izvora EM polja: Prije postavljanja izvora elektromagnetskog polja vlasnik izvora je dužan zatražiti dozvolu za postavljanje izvora. Uvjet za dobivanje dozvole je izrada elaborata o očekivanim razinama elektromagnetskog polja u okolini izvora, koje moraju biti unutar propisnih granica.

Kontrola nakon puštanja izvora elektromagnetskog polja u rad:Prvo mjerenje se provodi nakon puštanja izvora elektromagnetskog polja u rad. Prvim mjerenje se mora dokazati da su stvarne razine elektromagnetskog polja unutar dozvoljenih ograničenja. Na temelju valjanog prvog mjerenja, Ministarstvo zdravlja izdaje dozvolu za uporabu izvora elektromagnetskog polja.

Redovne kontrole tijekom rada izvora elektromagnetskog polja:Vlasnik izvora elektromagnetskog polja je dužan svake tri godine osigurati novo mjerenje razina elektromagnetskog polja i rezultate dostaviti Ministarstvu zdravstva.

Proračun, prva mjerenja i periodička mjerenja elektromagnetskog polja provode isključivo tvrtke koje imaju ovlaštenje od  Ministarstva zdravstva.