Registracija subjekata i objekata u poslovanju s hranom

Uputa za postupak registracije subjekata i objekata u kojima se obavlja djelatnost s hranom
UPUTA ZA POSTUPAK REGISTRACIJE SUBJEKATA I OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA DJELATNOST S HRANOM
Registracija objekta u kojem se obavlja djelatnost s hranom

Za postupak registracije objekta potrebno je sljedeću dokumentaciju dostaviti na adresu Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb :

1.  Ispunjen pisani zahtjev Obrazac zahtjeva za registraciju objekta2. U slučaju zahtjeva za registraciju objekta kojeg  podnosi  obiteljsko  poljoprivredno gospodarstvo Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (U slučaju zahtjeva tvrtki i obrta preslika rješenja/izvoda iz sudskog registra odnosno obrtnog registra nije potrebna)
3.  35,00 kn upravne pristojbe (biljega) po zahtjevu odnosno objektu
Upravna pristojba se uplaćuje na broj računa:  HR1210010051863000160, Model: HR64; Poziv na broj: 5002-47107-OIB uplatitelja ili u državnim biljezima.
4. Preslika rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta - obavezno samo za ugostiteljske objekte i za objekte u kojima se obavlja djelatnost trgovine a koji podliježu ishođenju istih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19 i 98/19) odnosno Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19 i 98/19).

**NAPOMENA: Iznimno od gore navedenog subjekti u poslovanju s hranom koji obavljaju djelatnost trgovina na štandovima, klupama, putem automata, prodajnih vozila, pokretnom prodajom nisu dužni registrirati svaki objekt (štand, klupu, objekt u kojem se automat nalazi, vozilo) nego je potrebno provesti postupak registracije subjekta u poslovanju s hranom (niže navedeno).
Dokumentaciju (pod točkama 1., 2., 3. i 4.) je potrebno poslati poštom ili neposredno predati na adresu Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb

  • Uputa za postupak registracije subjekata i objekata u kojima se obavlja djelatnost s hranom – izmjena u točki 4:
    • Preslika rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta - obavezno samo za ugostiteljske objekte i za objekte u kojima se obavlja djelatnost trgovine a koji podliježu ishođenju istih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19 i 98/19) odnosno Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19 i 98/19)

1.  Ispunjen pisani zahtjev Obrazac zahtjeva za registraciju subjekta


2. U slučaju zahtjeva za registraciju subjekta kojeg  podnosi  obiteljsko  poljoprivredno gospodarstvo Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (U slučaju zahtjeva tvrtki i obrta preslika rješenja/izvoda iz sudskog registra odnosno obrtnog registra nije potrebna)
3.  35,00 kn upravne pristojbe (biljega) po zahtjevu
Upravna pristojba se uplaćuje na broj računa:  HR1210010051863000160, Model: HR64; Poziv na broj: 5002-47107-OIB uplatitelja ili u državnim biljezima.
Dokumentaciju (pod točkama 1., 2. i 3.) je potrebno poslati poštom ili neposredno predati na adresu Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb .
Subjekt u poslovanju s hranom koji ima registriran objekt, kao i subjekt koji treba podnijeti zahtjev za registraciju objekta, nije dužan dodatno podnijeti zahtjev za registraciju subjekta.
Ministarstvo zdravstva izdaje Rješenje o registraciji prilikom prvog podnošenje zahtjeva i Izvod iz Upisnika registriranih subjekata i objekta prilikom prvog podnošenje zahtjeva i po potrebi na zahtjev.
PROMJENA PODATAKA
Subjekt u poslovanju s hranom mora u roku od 30 dana obavijestiti Ministarstvo zdravstva o svakoj promjeni podataka koji se odnose na naziv subjekta i/ili objekta, sjedište subjekta, adresu objekta (npr. objekt je na istoj lokaciji, ali se promijenio naziv ulice i /ili broj) i promjenu djelatnosti poslovanja s hranom. Ukoliko se radi o promjeni lokacije objekta, potrebno je dostaviti novi zahtjev za registraciju objekta i obavijest o prestanku rada na staroj lokaciji.
Ukoliko u registriranom objektu u kojem se obavlja djelatnost s hranom dođe do promjene subjekta u poslovanju s hranom, isti je dužan podnije novi zahtjev za registracijom dok je stari subjekt dužan dostaviti obavijest o prestanku rada.
Za izmjenu podataka u rješenju potrebno je na adresu Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb  dostaviti zahtjev za izmjenom rješenja u kojem je potrebno navesti podatke o subjektu u poslovanju s hranom, podatke koji se mijenjaju te kontakt podatke. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku starog rješenja o registraciji objekta ili subjekta, 35,00 kn upravne pristojbe te po potrebi dokumentaciju kojom se dokazuje promjena (npr. u slučaju promjene sjedišta subjekta u poslovanju s hranom potrebno je dostaviti presliku rješenja trgovačkog suda iz kojeg je vidljiva promjena sjedišta).
IZDAVANJE IZVODA
Ministarstvo zdravstva izdaje Izvod iz Upisnika registriranih subjekata i objekata na zahtjev subjekta u poslovanju s hranom. U zahtjevu je potrebno navesti podatke o subjektu u poslovanju s hranom, objektu u kojem se obavlja djelatnost s hranom za koji se traži izvod te kontakt podatke. Uz zahtjev je potrebno priložiti 20 kn upravne pristojbe i dostaviti ga na adresu Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb .


Upute za podnošenje zahtjeva putem online obrasca

 
 
 

Subjekti za koje je registracija obvezna

Registracija u skladu s odredbama Poglavlja III. navedenog Pravilnika obvezna je za subjekte u poslovanju s hranom koji obavljaju sljedeće djelatnosti:

1. proizvodnja i prerada hrane neživotinjskog podrijetla i/ili hrane koja sadrži sastojke neživotinjskog podrijetla i prerađene sastojke životinjskog podrijetla, isključujući primarnu proizvodnju

2. trgovina hranom, isključujući djelatnosti koje podliježu odredbama Poglavlja II. Pravilnika Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 84/15). Djelatnosti koje podliježu odredbama Poglavlja II. navedenog Pravilnika su: Skladišta i trgovina na veliko hranom životinjskog podrijetla, mesnice, ribarnice, automati putem kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje (mljekomati i ostali automati za prodaju hrane životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje), prodajna vozila iz kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla (pokretne mesnice i pokretne ribarnice)*

3. ugostiteljstvo

4. priprema hrane i pružanje usluga prehrane u objektima ustanova socijalne skrbi, zdravstva, odgoja, obrazovanja i drugih sličnih ustanova

5. uvoz i distribucija hrane neživotinjskog podrijetla te hrane koja sadrži sastojke neživotinjskog podrijetla i prerađene sastojke životinjskog podrijetla

6. proizvodnja, distribucija i stavljanje na tržište dodataka prehrani, bez obzira na podrijetlo.
 

Iznimno, obvezi registracije prema odredbama Poglavlja III. navedenog Pravilnika ne podliježu:

  1. prigodna prodaja organizirana u sklopu održavanja sajmova, priredaba i izložbi
  2. obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja prodaju primarne proizvode na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom
  3. subjekti u poslovanju s hranom koji na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom prodaju hranu životinjskog podrijetla i upisani su kao proizvođači u upisnike Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane
  4. prodaja pčelinjih proizvoda na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom proizvođača iz članka 14. Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 84/15).

*Stupanjem na snagu Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 84/15) došlo je do promjene u podjeli nadležnosti između sanitarne i veterinarske inspekcije te određeni objekti koji su se prema ranijim propisima bili upisani u Upisnik registriranih objekata Ministarstva zdravlja prelaze u nadležnost veterinarske inspekcije (mesnice, mljekomati i ostali automati za prodaju hrane životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje), prodajna vozila iz kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla (pokretne mesnice i pokretne ribarnice). Prema članku 50. Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 84/15) subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji su bili upisani u Upisnik registriranih objekata koji vodi ministarstvo nadležno za zdravlje, dužni su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti zahtjev Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane, a subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji imaju mljekomate i ostale automate za prodaju hrane životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje, prodajna vozila iz kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla (pokretne mesnice i pokretne ribarnice) dužni su u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti zahtjev Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane, u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika.

Uputa za postupak registracije subjekata i objekata u kojima se obavlja djelatnost s hranom

UPUTA ZA POSTUPAK REGISTRACIJE SUBJEKATA I OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA DJELATNOST S HRANOM

Registracija objekta u kojem se obavlja djelatnost s hranom
Za postupak registracije objekta potrebno je sljedeću dokumentaciju dostaviti nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije ovisno o županiji u kojoj se nalazi objekt:
1.  Ispunjen pisani zahtjev Obrazac zahtjeva za registraciju objekta**

Obrazac zahtjeva za registaraciju - 1

2. U slučaju zahtjeva za registraciju objekta kojeg  podnosi  obiteljsko  poljoprivredno gospodarstvo Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (U slučaju zahtjeva tvrtki i obrta preslika rješenja/izvoda iz sudskog registra odnosno obrtnog registra nije potrebna)

3.  35,00 kn upravne pristojbe (biljega) po zahtjevu odnosno objektu

Upravna pristojba se uplaćuje na broj računa:  HR1210010051863000160, Model: HR64; Poziv na broj: 5002-47107-OIB uplatitelja ili u državnim biljezima.

4. Preslika rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta - obavezno samo za ugostiteljske objekte i za objekte u kojima se obavlja djelatnost trgovine a koji podliježu ishođenju istih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 138/06,52/08, 43/09, 88/10 i 50/12) odnosno Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09 i 114/11)“.

**NAPOMENA: Iznimno od gore navedenog subjekti u poslovanju s hranom koji obavljaju djelatnost trgovina na štandovima, klupama, putem automata, prodajnih vozila, pokretnom prodajom nisu dužni registrirati svaki objekt (štand, klupu, objekt u kojem se automat nalazi, vozilo) nego je potrebno provesti postupak registracije subjekta u poslovanju s hranom (niže navedeno).

Dokumentaciju (pod točkama 1., 2., 3. i 4.) je potrebno poslati poštom ili neposredno predati ovisno o županiji u kojoj se nalazi objekt nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije kako slijedi:

POPIS ADRESA NA KOJE SE DOSTAVLJAJU ZAHTJEVI ZA REGISTRACIJU SUBJEKTA I OBJEKTA U POSLOVANJU S HRANOM

Registracija subjekta u poslovanju s hranom
Za postupak registracije subjekta u poslovanju s hranom koji obavlja djelatnost u poslovanju s hranom koja je u nadležnosti sanitarne inspekcije, a nema objekt u kojem se obavlja djelatnost s hranom (npr. uvoznici kojima djelatnost skladištenja i distribucije obavlja drugi subjekt u poslovanju s hranom) potrebno je sljedeću dokumentaciju dostaviti nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije ovisno o sjedištu subjekta:

1.  Ispunjen pisani zahtjev Obrazac zahtjeva za registraciju subjekta

Obrazac zahtjeva za registraciju - 2

2. U slučaju zahtjeva za registraciju subjekta kojeg  podnosi  obiteljsko  poljoprivredno gospodarstvo Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (U slučaju zahtjeva tvrtki i obrta preslika rješenja/izvoda iz sudskog registra odnosno obrtnog registra nije potrebna)

3.  35,00 kn upravne pristojbe (biljega) po zahtjevu

Upravna pristojba se uplaćuje na broj računa:  HR1210010051863000160, Model: HR64; Poziv na broj: 5002-47107-OIB uplatitelja ili u državnim biljezima.

Dokumentaciju (pod točkama 1., 2. i 3.) je potrebno poslati poštom ili neposredno predati ovisno o sjedištu subjekta nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije kako slijedi:

POPIS ADRESA NA KOJE SE DOSTAVLJAJU ZAHTJEVI ZA REGISTRACIJU SUBJEKTA I OBJEKTA U POSLOVANJU S HRANOM

Subjekt u poslovanju s hranom koji ima registriran objekt, kao i subjekt koji treba podnijeti zahtjev za registraciju objekta, nije dužan dodatno podnijeti zahtjev za registraciju subjekta.

Ministarstvo zdravstva izdaje Rješenje o registraciji prilikom prvog podnošenje zahtjeva i Izvod iz Upisnika registriranih subjekata i objekta prilikom prvog podnošenje zahtjeva i po potrebi na zahtjev.

PROMJENA PODATAKA

Subjekt u poslovanju s hranom mora u roku od 30 dana obavijestiti upravu nadležnu za poslove sanitarne inspekcije o svakoj promjeni podataka koji se odnose na naziv subjekta i/ili objekta, sjedište subjekta, adresu objekta (npr. objekt je na istoj lokaciji, ali se promijenio naziv ulice i /ili broj) i promjenu djelatnosti poslovanja s hranom. Ukoliko se radi o promjeni lokacije objekta, potrebno je dostaviti novi zahtjev za registraciju objekta i obavijest o prestanku rada na staroj lokaciji.

Ukoliko u registriranom objektu u kojem se obavlja djelatnost s hranom dođe do promjene subjekta u poslovanju s hranom, isti je dužan podnije novi zahtjev ra registracijom dok je stari subjekt dužan dostaviti obavijest o prestanku rada.

Za izmjenu podataka u rješenju potrebno je nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije dostaviti zahtjev za izmjenom rješenja u kojem je potrebno navesti podatke o subjektu u poslovanju s hranom, podatke koji se mijenjaju te kontakt podatke. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku starog rješenja o registraciji objekta ili subjekta, 35,00 kn upravne pristojbe te po potrebi dokumentaciju kojom se dokazuje promjena (npr. u slučaju promjene sjedišta subjekta u poslovanju s hranom potrebno je dostaviti presliku rješenja trgovačkog suda iz kojeg je vidljiva promjena sjedišta).

IZDAVANJE IZVODA

Ministarstvo zdravstva izdaje Izvod iz Upisnika registriranih subjekata i objekata na zahtjev subjekta u poslovanju s hranom. U zahtjevu je potrebno navesti podatke o subjektu u poslovanju s hranom, objektu u kojem se obavlja djelatnost s hranom za koji se traži izvod te kontakt podatke. Uz zahtjev je potrebno priložiti 20 kn upravne pristojbe i dostaviti ga nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije.
Upute za podnošenje zahtjeva putem online obrasca

 

Povećan broj službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla
Ulazna mjesta (eng. DPE - Designated Points of Entry) određena za uvoz hrane i hrane za životinje neživotinjskog porijekla koja podliježe povećanom broju kontrola sukladno čl. 5 Uredbe (EZ) br. 669/2009 u Republici Hrvatskoj su:

DPI - popis i kontakti_hrana
 
DPE - popis i kontakti_hrana

Popis ulaznih mjesta i kontakt podaci za materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom_FCM