Kontaminanti u hrani

„Kontaminant”u hrani podrazumijeva svaku tvar koja u hranu nije dodana namjerno, a koja se u toj hrani nalazi kao rezultat proizvodnje (uključujući radnje provedene u ratarstvu, stočarstvu i veterinarskoj medicini), izrade, prerade, pripreme, obrade, tretiranja, pakiranja, prijevoza ili držanja takve hrane ili kao rezultat onečišćenja iz okoliša. Ova definicija ne obuhvaća strane tvari kao što su, na primjer, komadići insekata, životinjske dlake i slično.
 
Europsko Zakonodavstvo po pojmom kontaminanata podrazumijeva kontaminante koji su propisani maksimalnim dopuštenim količinama i to:
 
 • Nitrate
 • Mikotoskine
 • Biljne toksine
 • Sklerocij glavice raži i alkaloidi glavice raži
 • 3 MCPD
 • Policikličke aromatske ugljikovodike
 • Teške metale
 • Tropanski alkaloide
 • Dioksine i dioksinima slične PCB-e i PCB-e koji nisu slični dioksinima
 • Melamin
 • Cijanovodična kiselina uključujući cijanogene glikozide
 • I ostale kontaminante čije razine nisu na razini zajednice propisane kroz maksimalno dopuštene količine