Zaštita od buke

ZAŠTITA OD BUKE

  •  Zakon o  zaštiti od buke ( NN br. 30/09 i 55/13)
  • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave  ( NN br. 145/04 i 46/08)
  • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju    stručne poslove zaštite od buke ( NN br. 91/07)
  • Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke ( NN br. 91/07)
  • Pravilnik o djelatnostima  za koje je potrebno provesti mjere zaštite od buke ( NN br. 91/07).
  • Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru ( NN br. 156/08)
  • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna  dopuštenih indikatora buke ( NN br. 75/09)