Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo

  • Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08 i 88/10)
  • Uredba o graničnim prijelazima na kojima se obavlja sanitarni inspekcijski nadzor (NN br. 33/13) – stupila na snagu 1.7.2013.
  • Pravilnik o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehničkih uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru (NN br. 93/99)
  • Pravilnik o znački i iskaznici sanitarnog inspektora (NN 28/11 i 120/12)
  • Pravilnik o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom gradnje ( NN br. 48/00 i 42/08)


Na snazi od ranije:

  • Uputstvo o sadržaju i rokovima dostavljanja izvještaja o radu sanitarne inspekcije (NN br.18/83)