Predmeti opće uporabe

PREDMETI OPĆE UPORABE

 • Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13) – stupio na snagu 1.7.2013.
 • Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13) – stupio na snagu 1.7.2013.
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima (NN 34/2012 i 25/13) – stupio na snagu 1.7.2013.
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) (NN 18/13) – stupio na snagu 1.7.2013.
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od keramike koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 62/13) – stupio na snagu 2.7.2013.
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od regenerirane celuloze koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 62/13) – stupio na snagu 2.7.2013.
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (NN br. 125/09 i 23/13)- danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti odredbe članka 3. točke 4., članaka 19. i 24. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (»Narodne novine«, br. 125/09.) u dijelu u kojem se odnose na kozmetiku s posebnom namjenom, te glava IV. »GRANIČNI PROIZVODI IZMEĐU KOZMETIKE I MEDICINSKIH PROIZVODA« i Prilog XII. »DOPUŠTENE BILJNE VRSTE ZA KOZMETIKU S POSEBNOM NAMJENOM (INCI nazivlje) istoga Pravilnika
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti igračaka (»Narodne novine« broj 115/08) -  do 20.7. 2013. godine na snazi ostaju odredbe članka 5. i odredbe članka 7. Pravilnika
 • Pravilnik o  sigurnosti igračaka ( NN br. 2/2011 i 85/12) – od 20.7.2013. primjenjuje se u cijelosti u vezi s kemijskim parametrima (vidi gore napomenu uz stari pravilnik)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan      dodir s hranom (NN br. 125/09 i 31/11) – 1.7.2013. prestaju važiti članak 1. podstavci 1. i 2., članak 3., članci 5., 6. i 7., Prilozi I., II., III. i V., slika 1., te dodaci 4. i 5.
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe (NN br. 82/10) – 1.7.2013. prestaju važiti članci 15. do 22. Pravilnika