Provedba Strateškog plana razvoja palijativne skrbi

Strateškim planom razvoja palijativne skrbi koji je Vlada RH donijela u siječnju 2014. godine predviđeno je da se do 2016. godine poveća broj palijativnih postelja sa 142 na 300, educira 1500 zdravstvenih djelatnika, poveća broj bolničkih timova za palijativnu skrb, organiziraju koordinacijski centri u županijama i učini niz drugih „zahvata“ u zdravstvenom sustavu kako bi se neizlječivim bolesnicima i njihovim obiteljima osigurala što bolja kvaliteta života.
Cilj je strateškog plana da palijativna skrb postane dostupna 24 sata svih sedam dana u tjednu te da postane jednako dostupna u svim dijelovima Hrvatske. 

Dosadašnji rad na području skrbi o palijativnim bolesnicima nije bio strukturiran ni povezan, usluge su pružane nekoordinirano, sporadično i uglavnom su ovisile o entuzijazmu, volji i znanju pojedinaca. Ukratko, sve se svodilo na izolirane otočiće dobre prakse i osobnih nastojanja, a palijativni bolesnici imali su status kao i svaki drugi pacijent u zdravstvenom sustavu.