Aktivnosti na lokalnoj razini

Novi organizacijski model važnu ulogu daje županijskim centrima za palijativnu skrb koji će koordinirati i povezivati rad svih koji sudjeluju u skrbi za neizlječivo oboljele bez obzira na to jesu li smješteni u ustanovi ili im se skrb pruža u njihovu domu.

14. srpnja 2015. - U svakoj županiji osnovat će se koordinacijski centar za palijativnu skrb, projektni tim za razvoj palijativne skrbi koji obavlja javnozdravstvenu procjenu potreba za županiju. Županije su dužne izraditi adresar u kojem bi bili  objedinjeni kontakti obiteljskih liječnika, patronažnih sestara, socijalnih radnika, područnog ureda HZZO, volontera, organizacija civilnog društva i svih koje se bave ovom problematikom. Županije su također dužne organizirati mrežu posudionica pomagala poput medicinskih kreveta, hodalica, kolica i drugog, mrežu za terapiju boli i drugo. Neke županije su sa svojim domovima zdravlja i bolničkim ustanovama odmakle daleko u razvoju palijativne skrbi, pri čemu osobito treba istaknuti Istarsku, Međimursku, Varaždinsku, Osječko-baranjsku, Karlovačku te Grad Zagreb.