Izvješćivanje o sastojcima i emisijama duhanskih proizvoda

Sukladno odredbi članka 6. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“, broj 45/17 i 114/18)
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_45_1047.html
 
Act on restrictions on the use of tobacco and related products

koji je stupio na snagu 18. svibnja 2017., svi proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda prije stavljanja na tržište obvezni su Ministarstvu zdravstva dostaviti određene podatke prema robnoj marki i vrsti, kao što su:
a) popis svih sastojaka i njihovih količina korištenih u proizvodnji duhanskih proizvoda, u padajućem redoslijedu prema masi svakog sastojka sadržanog u duhanskim proizvodima
b) razine emisija iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona
c) podatke o drugim emisijama i njihovim razinama, ako je moguće.
Za proizvode koji su stavljeni na tržište do dana stupanja na snagu ovoga Zakona potrebni podaci dostavit će se u  roku koji će odlukom odrediti ministar zdravstva i koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva.
Ministarstvo će na svojim mrežnim stranicama objaviti dostavljene podatke, vodeći računa i uvažavajući zaštitu podataka koje su proizvođači i uvoznici prilikom dostave tih podataka označili kao poslovnu tajnu.
Svi podaci i informacije iz ovoga članka i članka 7. Zakona  o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“, broj 45/17 i 114/18) dostavljaju se i pohranjuju u elektroničkom obliku te ih nije potrebno dostavljati u nekom drugom obliku na adresu Ministarstva zdravstva.
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“, broj 45/17 i 114/18) definira proizvođača kao bilo koju fizičku ili pravnu osoba koja proizvodi proizvod ili ima dizajniran ili proizveden proizvod i trguje njime pod svojim imenom ili zaštitnim znakom, dok je uvoznik duhana ili srodnih proizvoda  vlasnik ili osoba koja ima pravo raspolaganja duhanom ili srodnim proizvodima koji su uvezeni na teritorij Europske unije.

Novi duhanski proizvodi
Proizvođači i uvoznici novih duhanskih proizvoda, kojima se smatraju duhanski proizvodi koji ne pripadaju nijednoj od sljedećih kategorija: cigarete, duhan za samostalno motanje, duhan za lule, duhan za vodene lule, cigare, cigarilosi, duhan za žvakanje, duhan za šmrkanje ili duhan za oralnu uporabu, a stavljen je na tržište nakon 19. svibnja 2014. obvezni su podnijeti obavijest Ministarstvu zdravstva o takvim proizvodima također u elektroničkom obliku šest mjeseci prije namjeravanog stavljanja na tržište Republike Hrvatske

Izvješćivanje o sastojcima biljnih proizvoda za pušenje
Proizvođači i uvoznici biljnih proizvoda za pušenje također su obvezni Ministarstvu zdravstva dostaviti popis svih sastojaka i njihovih količina po robnoj marki i tipu, koji se koriste u proizvodnji takvih proizvoda, a prije stavljanja na tržište novog ili izmijenjenog biljnog proizvoda za pušenje.

Naknade za primitak, pohranu, rukovanje, analizu i objavu podataka
Ministarstvo zdravstva, kao nadležno tijelo, proizvođačima i uvoznicima duhanskih proizvoda naplatiti će razmjernu naknadu za primitak, pohranu, rukovanje, analizu i objavu podataka dostavljenih na temelju odredaba članka 6.a Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“, broj 45/17 i 114/18) ali visina te naknade za sada nije određena.
Dostava informacija o duhanskim proizvodima vrši se putem EU CEG, koji je zajedničko mjesto elektroničkog ulaza EU-a
 
https://ec.europa.eu/health/euceg/introduction_en  ili prevedena stranica na hrvatski jezik
 
https://ec.europa.eu/health/euceg/introduction_hr
 
sukladno Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2015/2186 оd 25. studenoga 2015. o uspostavi formata za podnošenje i stavljanje na raspolaganje informacija o duhanskim proizvodima (koja se može pronaći na sljedećoj poveznici
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2186&from=EN
 
Detaljne upute o tome kako zatražiti identifikacijski broj ( Submitter ID ) možete naći na
 
https://ec.europa.eu/health/euceg/step_by_step_en ili
 
https://ec.europa.eu/health/euceg/step_by_step_hr
 
s napomenom da je veliki dio materijala preveden na jezike svih država članica.
Ministarstvo zdravstva ne upravlja portalom za zaprimanje obavijesti, alatima ili smjernicama. Molimo Vas, ako imate poteškoća, obratite se tehničkom timu portala na adresi
 
SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu
 
Najčešće postavljena pitanja možete pronaći na 
 
https://ec.europa.eu/health/euceg/faq_en#fragment0
 
a ako i dalje imate upite molimo kontaktirajte
 
SANTE-SUBID-EUCEG@ec.europa.euza za identifikacijski broj pošiljatelja
 
SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu za tehničku podršku.
 
Za ostala opća pitanja koja se odnose na EU-CEG nakon što ste izvršili potrebnu registraciju te započeli s prijavom proizvoda, molimo kontaktirajte euceg@miz.hr