Popis ovlaštenih pravnih osoba za utvrđivanje ljekovitosti prirodnih ljekovitih činitelja

Ministarstvo zdravstva rješenjem na vrijeme od pet godina ovlašćuje pravnu osobu koja ispunjava zahtjeve iz Pravilnika o normativima i standardima za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu („Narodne novine“ broj 3/2024) za utvrđivanje ljekovitosti pojedinog prirodnog ljekovitog činitelja.
 
Utvrđivanje ljekovitosti prirodnog ljekovitog činitelja obavlja pravna osoba koja udovoljava sljedećim zahtjevima:
 
  • više od 10 godina bavi se radom i istraživanjem prirodnih ljekovitih činitelja
  • ima osigurana najmanje dva doktora medicine specijalista u znanstveno-nastavnom zvanju ili stručnom zvanju ili dva doktora medicine specijalista s najmanje pet godina specijalističkoga staža u odgovarajućem području ovisno o prirodnom ljekovitom činitelju za koji se utvrđuje ljekovitost
  • ima osigurane stručnjake drugih struka koji sudjeluju u radu i istraživanju prirodnih ljekovitih činitelja
  • ima pristup bazama podataka potrebnim za provedbu znanstvenih i stručnih istraživanja
  • ima mogućnost pružanja odgovarajuće stručne i znanstvene edukacije iz područja prirodnih ljekovitih činitelja.
 
Uz navedene zahtjeve, za utvrđivanje ljekovitosti termomineralne vode, pravna osoba mora imati mogućnost odgovarajućeg uzorkovanja i analize termomineralnih voda; za utvrđivanje ljekovitosti peloida, pravna osoba mora imati mogućnost odgovarajućeg uzorkovanja i analize peloida; za utvrđivanje ljekovitosti morske vode, pravna osoba mora imati mogućnost odgovarajućeg uzorkovanja i analize morske vode; za utvrđivanje ljekovitosti klimatskih ljekovitih činitelja, pravna osoba mora imati osiguranu suradnju sa zavodom nadležnim za obavljanje poslova meteorološke i hidrološke djelatnosti; za utvrđivanje ljekovitosti naftalana, pravna osoba mora imati mogućnost odgovarajućeg uzorkovanja i analize naftalana.


Pravne osobe ovlaštene za utvrđivanje ljekovitosti prirodnih ljekovitih činitelja
 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Katedra/Zavod za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta, Laboratorij za ispitivanje voda i balneoklimatologiju, rješenjem Ministarstva zdravstva, KLASA: UP/I-541-02/24-03/06, URBROJ: 534-03-1/2-24-3, od 11. ožujka 2024., ovlašten je za utvrđivanje ljekovitosti prirodnih ljekovitih činitelja - termomineralne vode, morske vode, peloida, naftalana i klime, na vrijeme od pet godina.
 
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, rješenjem Ministarstva zdravstva, KLASA: UP/I-541-02/24-03/07, URBROJ: 534-03-1/2-24-2, od 11. ožujka 2024., ovlašten je za utvrđivanje ljekovitosti prirodnih ljekovitih činitelja - termomineralne vode, morske vode, peloida, naftalana i klime, na vrijeme od pet godina.