Usluge u zdravstvenom turizmu

U okviru zdravstvenog turizma pružaju se medicinske usluge, lječilišne usluge te usluge medicinskog wellnessa.


Pružanje medicinskih usluga obuhvaća dijagnostičke i terapijske postupke, postupke zdravstvene njege te postupke medicinske rehabilitacije.
Medicinske usluge mogu pružati zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i privatni zdravstveni radnici. Medicinske usluge, zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici mogu pružati samo izvan kapaciteta ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
Normativi i standardi za pružanje medicinskih usluga utvrđuju se propisom kojim se uređuje obavljanje zdravstvene djelatnosti u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima za obavljanje zdravstvene djelatnosti i kod zdravstvenih radnika koji obavljaju zdravstvenu djelatnost u privatnoj praksi. Ministarstvo zdravstva rješenjem utvrđuje da zdravstvena ustanova, trgovačko društvo za obavljanje zdravstvene djelatnosti i privatni zdravstveni radnik ispunjava normative i standarde za pružanje medicinskih usluga. Zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i privatne zdravstvene radnike kojima je izdano navedeno rješenje, Ministarstvo zdravstva evidentira u Upisniku zdravstvenog turizma. Zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i privatni zdravstveni radnici, koji su upisani u Upisnik zdravstvenog turizma imaju pravo na korištenje zaštićenog znaka zdravstvenog turizma.
 
 
Pružanje lječilišnih usluga obuhvaća usluge kojima se pomoću prirodnih ljekovitih činitelja, uz postupke fizikalne medicine i rehabilitacije provodi preventivna zdravstvena zaštita, specijalističko-konzilijarna i bolnička rehabilitacija. Pod prirodnim ljekovitim činiteljima smatraju se dijelovi prirode koji povoljno djeluju na očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, poboljšanje kvalitete života te sprječavanje bolesti, liječenje, oporavak i rehabilitaciju i to: termomineralne vode, morska voda, peloidi, naftalan i klima. Lječilišne usluge pružaju se u lječilištima i specijalnim bolnicama koji koriste prirodne ljekovite činitelje. Lječilišne usluge, lječilišta i specijalne bolnice mogu pružati samo izvan kapaciteta ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Normativi i standardi za pružanje zdravstvene djelatnosti u lječilištima i specijalnim bolnicama utvrđuju se propisom kojim se uređuje obavljanje zdravstvene djelatnosti u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme u tim zdravstvenim ustanovama.
Ljekovitost prirodnih ljekovitih činitelja utvrđuje ovlaštena pravna osoba koja ima rješenje Ministarstva zdravstva o ispunjavanju zahtjeva propisanih Pravilnikom o normativima i standardima za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu („Narodne novine“, broj 3/2024). Na temelju nalaza i mišljenja ovlaštene pravne osobe Ministarstvo zdravstva rješenjem utvrđuje da lječilište/ specijalna bolnica ispunjava zahtjeve za pružanje lječilišnih usluga u termalnom lječilištu (toplicama), peloidnom lječilištu, talasoterapijskom lječilištu, klimatskom lječilištu i naftalanskom lječilištu. Lječilišta i specijalne bolnice kojima je izdano navedeno rješenje, Ministarstvo zdravstva evidentira u Upisniku zdravstvenog turizma. Lječilišta i specijalne bolnice, koje su upisane u Upisnik zdravstvenog turizma imaju pravo na korištenje zaštićenog znaka zdravstvenog turizma.
 
 
Pružanje medicinskog wellnessa obuhvaća usluge kojima se uz primjenu preventivnih, medicinskih, dijagnostičkih i terapijskih postupaka te postupaka zdravstvene njege i medicinske rehabilitacije provode ciljani programi za očuvanje i unaprjeđenje sveukupnog zdravlja i kvalitete života.
Usluge medicinskog wellnessa mogu pružati zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti, privatni zdravstveni radnici, turističke ambulante i druge pravne osobe koje, u skladu s posebnim propisom, obavljaju ugostiteljsku djelatnost i/ili pružaju usluge u turizmu. Usluge medicinskog wellnessa, zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici mogu pružati samo izvan kapaciteta ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
Normativi i standardi za pružanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, kod privatnih zdravstvenih radnika, utvrđuju se propisom kojim se uređuje obavljanje zdravstvene djelatnosti u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme. Normativi i standardi koje mora ispunjavati turistička ambulanta, utvrđuju se propisom kojim se uređuju minimalni normativi i standardi u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za turističku ambulantu.
Na temelju zahtjeva zdravstvene ustanove, trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti, privatnog zdravstvenog radnika, turističke ambulante i druge pravne osobe koja, u skladu s posebnim propisom, obavlja ugostiteljsku djelatnost i/ili pruža usluge u turizmu, mišljenje na program medicinskog wellnessa/grupu programa medicinskog wellnessa daje Ministarstvo zdrvastva na prijedlog Stručnog povjerenstva za medicinski wellness Ministarstva zdravstva.
Rješenje o ispunjavanju standarda za pružanje usluga medicinskog wellnessa donosi Ministarstvo zdravstva na temelju zahtjeva zdravstvenih ustanova, trgovačkih društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti, privatnih zdravstvenih radnika, turističkih ambulanti i drugih pravnih osoba koje, u skladu s posebnim propisom, obavljaju ugostiteljsku djelatnost i/ili pružaju usluge u turizmu. Zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti, privatni zdravstveni radnici, turističke ambulante i druge pravne osobe koje, u skladu s posebnim propisom, obavljaju ugostiteljsku djelatnost i/ili pružaju usluge u turizmu, kojima je izdano navedeno rješenje, Ministarstvo zdravstva evidentira u Upisniku zdravstvenog turizma. Zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti, privatni zdravstveni radnici, turističke ambulante i druge pravne osobe koje, u skladu s posebnim propisom, obavljaju ugostiteljsku djelatnost i/ili pružaju usluge u turizmu, koje su upisane u Upisnik zdravstvenog turizma imaju pravo na korištenje zaštićenog znaka zdravstvenog turizma.