Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju u zdravstvu

Načelnica sektora
Sibila Žabica, univ. spec. oec.
Kontakt: tel. 01/4607-620
               e-mail: Sibila.Zabica@miz.hr
 


  • Služba za europske poslove

Voditeljica službe
Maja Gusić Božikov, struč. spec. ing. sec.
Kontakt: tel:01/4607-605       
               e-mail: Maja.GusicBozikov@miz.hr

  • Služba za međunarodnu suradnju