Događaji

Planirani događaji iz područja zdravstva tijekom HR PRES 2020 u RH

1. Zajednički sastanak Glavnih voditelja lječništva, sestrinstva i dentalne medicine, Zagreb, 3.-4. ožujka 2020.
2. Konferencija na visokoj razini o presađivanju i darivanju organa, Zagreb, 16.-17. ožujka 2020. 
3. Sastanak na visokoj razini državnih službenika EU-COPOLAD 1.-2. travnja 2020. / Sastanak na visokoj razini državnih službenika EU - CELAC, Zagreb, 2.-3. travnja 2020.
4. Tjedan e-Zdravstva, Rovinj, 15.-17. travnja 2020.
5. Neformalni sastanak Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i zaštitu potrošača/Neformalni EPSCO (zdravstvo), Zagreb, 29.-30. travnja 2020.
6. Posjet atašea zaduženih za zdravstvo, Zagreb, 30. travnja 2020.
7. Sastanak Nacionalnih EU koordinatora za droge (NDC), Zagreb, 14. svibnja 2020.
8. Sastanak direktora sektora za područje međunarodnog strateškog pristupa upravljanja kemikalijama i otpadom nakon 2020., Zagreb, 26.-27. svibnja 2020. 


 
Održani HR PRES događaji iz područja zdravstva
1. Zajednički sastanak Glavnih voditelja lječništva, sestrinstva i dentalne medicine, Zagreb, 3.-4. ožujka 2020.
2. Neformalna videokonferencija ministara zdravstva, neformalni EPSCO (zdravstvo), Zagreb, 12.5.2020. 
 
HR PRES događaji organizirani u svezi upravljanja krizom uzrokovanom COVID-19 
1. Neformalna videokonferencija na visokoj razini na temu pojavnosti COVID-19, Bruxelles, 7. veljače 2020. 
2. Izvanredni sastanak EPSCO (zdravstvo), Bruxelles, 13. veljače 2020.
3. Izvanredni sastanak EPSCO (zdravstvo), Bruxelles, 6. ožujka 2020. 
4. Neformalna videokonferencija ministara zdravstva na temu širenja COVID-19 u EU, Zagreb, 12. ožujka 2020. 
5. Neformalna videokonferencija ministara zdravstva na temu širenja COVID-19 u EU, Zagreb, 15. travnja 2020.
 
Događaji pod pokroviteljstvom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije (HR PRES 2020) iz područja zdravstva
1. Sastanak na visokoj razini s temom: Davanje prednosti održivom i ravnopravnom pristupu i dostupnosti postojećim postupcima liječenja raka (Medicines for Europe)
2. Policy Congress on Patient Safety (Europsko društvo anesteziologa/ European Society of Anaesthesiology (ESA))
3. 11. međunarodna konferencija digitalne medicine "Budućnost je sada" (HIT konferencija)
4. Sastanak na visokoj razini na temu karcinoma jetre (Hrvatsko društvo za bolesti jetre “Hepatos”)
5. Digitalni sastanak eksperata na visokoj razini za područje karcinoma glave i vrata "Zoom on Head and Neck Cancer - (R)EVOLUTION OF CARE" (Hrvatsko društvo za tumore glave i vrata)
6. Konferencija: zdravstvo temeljeno na praćenju ishoda liječenja (Europsko udruženje inovativnih farmaceutskih kompanija i udruga/European Federations of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA))
7. High Level Virtual Policy Summit“ Post-COVID-19 Europe's digital future-from sharing to empowering (Hrvatska gospodarsta komora)
8. Kongres: Iskustva Europskih pacijenata i inovacije / European Patient experience & Innovation Congress (EPIC) - (Poliklinika Bagatin/Cleveland Clinic)
9. 19. konferencija medicinskih sestara i tehničara i 5. konferencija zdravstvenih profesija Global Nursing and Healthcare (Zdravstveno veleučilište Zagreb)
10. Prvi europski sastanak na vrhu pacijenata o idiopatskoj plućnoj fibrozi i intersticijskim bolestima pluća (Europsko društvo za idiopatsku plućnu fibrozu i srodne poremećaje/ European Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Related Disorders  Federation (EU-IPFF))
11. 20. Međunarodna konferencija integrirane skrbi/20th International Conference in Integrated Care (ICIC2020)- (Dom zdravlja Zagreb-Centar/ Međunarodna zaklada za integriranu skrb)
12. Simpozij "Promišljanje o razlikama u dostupnosti zdravstvene zaštite između zapadne i istočne Europe" (Neprofitna udruga CEE Health Policy Institute, udruge pacijenata iz DČ EU, grupe zastupnika iz Hrvatskog sabora i Europskog parlamenta udruženih u borbi protiv raka)
13. 4.hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem (Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju HLZ-a/ Referentni centar MiZ za zaštitu zdravlja starijih osoba - Služba za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ "Dr.Andrija Štampar" )
14. Sastanak "Sheldon radne grupe 4: Rješenja za dobro starenje kod kuće, u zajednici i na poslu" (Veleučilište VERN)
15, Konferencija "Starenje s HIV-om" (GlaxoSmithKline d.o.o.)
16. Sastanak na visokoj razini na temu donacije i transplantacije organa (Europsko udruženje za zdravlje bubrega/ European Kidney Health Alliance (EKHA))
17. Okrugli stol o antimikrobnoj rezistenicji (AMR) i Simpozij o preventivnoj medicini (Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH)/Federacija europskih medicinskih znanosti (FEAM)
18. Stručni skup na kojem sudjeluju predstavnici   Vijeća europskih stomatologa (CED) i Europske strukovne organizacije dentalnih tehničara (FEPPD) - (Hrvatska komora dentalne medicine (HKDM))