Kontaktna točka „My Europe“

Slika /2020 Slike/logo eu 2.JPG

CLP UREDBA - razvrstavanje, označavanje i pakiranje kemikalija
 
Što je CLP?

Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa 1272/2008/EC, koja je stupila na snagu 20. siječnja 2009. i koja će, nakon prijelaznog perioda, zamijeniti Direktive 67/548/EEC i 1999/45/EC i dosadašnji način razvrstavanja i obilježavanja tvari i pripravaka (navedene direktive preuzete su u naše zakonodavstvo Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija-Narodne novine“ br. 23/08, 64/09, 113/10, 63/12).

Uredba preuzima kriterije za razvrstavanje kemikalija dogovorene na razini UN-a, tzv. Globalnog harmoniziranog sustava razvrstavanja i označavanja kemikalija (GHS). Uredba
donosi nove kriterije razvrstavanja, simbole opasnosti (piktograme) te oznake upozorenja i obavijesti H i P koje zamjenjuju R i S oznake. Takav sustav osigurat će da se kemikalije razvrstavaju i označavaju na identičan način diljem svijeta što će pomoći jednostavnijem prometu kemikalija budući da su dosadašnji različiti sustavi razvrstavanja bili svojevrsna barijera slobodnom međunarodnom prometu te su zahtijevali i dodatna financijska sredstva kako bi se iste kemikalije razvrstale i označile na različite načine sukladno različitim propisima i kriterijima za razvrstavanje.

CLP uredba zahtijeva od industrije da razvrsta, označi i pakira opasne kemikalije prije stavljanja na tržište s ciljem zaštite radnika, potrošača i okoliša. Uredbom se preuzimaju
i određene odredbe REACH-a (Uredba 1907/2006/EC) koje se odnose na prijavljivanje razvrstavanja ECHA-i, uspostavljanja liste usklađenog razvrstavanja te registra razvrstavanja i označavanja kemikalija. CLP uredbom preuzeta je lista opasnih tvari s usklađenim razvrstavanjem i obilježavanjem Annex I Direktive 67/548/EEZ (kod nas je to Prilog I. Pravilnika o razvrstavanju, obilježavanju, označavanju i pakiranju kemikalija „Narodne novine“ br. 23/08) te su iste tvari razvrstane i obilježene sukladno novim
obvezama (Annex VI, tablica 3.1. CLP uredbe).

Kako bi se i u Republici Hrvatskoj primjenjivalo isto i prije nego što pristupimo Europskoj uniji, kada će CLP Uredba biti direktno primjenjiva, donesen je Pravilnik  o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN br. 64/11, 137/11, 71/12) koji će se primjenjivati paralelno s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija ( NN br. 23/08,  64/09 i 113/10). Donesen je i Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 („Narodne novine“ br. 50/12), kao provedbeni mehanizam za navedenu Uredbu. Taj Zakon stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Sve upite vezano za provedbu CLP Uredbe možete uputiti na email helpdesk-reach-clp@miz.hr.
 
Prijelazno razdoblje za primjenu kriterija za razvrstavanje, označavanje i pakiranje prema CLP

Tvari se do 1. prosinca 2011. razvrstavaju, označavaju i pakiraju u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne  novine« br. 23/08, 64/09,113/10, 63/12), a smjese će se do 1. lipnja 2015. razvrstavati, označavati i pakirati u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« br. 23/08, 64/09, 113/10, 63/12). Tvari i smjese mogu se i prije tih rokova razvrstavati, označavati i pakirati u skladu prema Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN br. 64/11, 137/11, 1/12). U tom se slučaju ne primjenjuju odredbe o označavanju i pakiranju propisane Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« br. 23/08, 64/09, 113/10, 63/12).

Tvari se od 1. prosinca 2011. do 1. lipnja 2015. razvrstavaju i u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« br. 23/08, 64/09, 113/10, 63/12) i u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN br. 64/11, 137/11, 71/12), dok se označavaju i pakiraju u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN br. 64/11, 137/11, 71/12).

Tvari koje su razvrstane, označene i zapakirane u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« br. 23/08, 64/09, 113/10, 63/12) i stavljene u promet prije 1. prosinca 2011. nije potrebno ponovno označiti i prepakirati u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN br. 64/11, 137/11, 71/12) do 1. prosinca 2012.

Smjese koje su razvrstane, označene i zapakirane u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« br. 23/08, 64/09, 113/10, 63/12) i stavljene u promet prije 1. lipnja 2015. nije potrebno ponovno označiti i prepakirati u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN br. 64/11,137/11, 71/12) do 1. lipnja 2017.

Ako je tvar ili smjesa razvrstana u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju,obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« br. 23/08, 64/09, 113/10, 63/12) prije 1. prosinca 2011. odnosno 1. lipnja 2015.,proizvođači, uvoznici i daljnji korisnici mogu promijeniti razvrstavanje tvari odnosno smjese koristeći tablicu za prevođenje iz Priloga VII. Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN br. 64/11,137/11, 71/12).

Usklađeno razvrstavanje i obilježavanje kemikalija

Određene situacije zahtijevaju usklađivanje razvrstavanja neke tvari, koje je u tom slučaju pravno obvezujuće na području EU, s ciljem poduzimanja prikladanih mjera zaštite.

To se može dogoditi u tri slučaja:
 • kada je tvar razvrstana kao karcinogena, mutagena, reproduktivno toksična ili je respiratorni senzibilizator
 • kada je tvar aktivna tvar u biocidnim pripravcima ili sredstvima za zaštitu bilja
 • kada je opravdano da je takvo razvrstavanje potrebno na razini Europske Unije

Države članice, proizvođači, uvoznici i daljnji korisnici mogu predložiti da razvrstavanje i označavanje određene tvari bude usklađeno na cijelom prostoru EU. Takva namjera objavljuje se javno kako bi svi zainteresirani mogli u tom postupku sudjelovati. Nakon zaprimanja prijedloga, ECHA organizira javnu konzultaciju nakon čega Odbor za procjenu rizika u ECHA-i donosi znanstveno mišljenje koje se prosljeđuje Europskoj komisiji. Europska komisija odlučuje o predloženom razvrstavanju i obilježavanju.

Utjecaj CLP Uredbe na tvrtke

Prije stavljanja kemikalija na tržište, industrija ih mora razvrstati, obilježiti i pakirati u skladu sa CLP Uredbom. Dužnosti koje proizlaze iz te Uredbe ovise o ulozi tvrtke u lancu opskrbe. Tvrtka može biti proizvođač tvari ili smjese, uvoznik, proizvođač proizvoda, daljnji korisnik (uključujući formulatore i ponovnog uvoznika) i distributer (uključujući maloprodaju).

Ako tvrtka stavlja na tržište tvari razvrstane kao opasne, dužna je notifcirati razvrstavanje i označavanje Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA), i to u roku od mjesec dana od prvog stavljanja na tržište. Što se uvoza tiče, rok od mjesec dana za notifikaciju teče od dana kada je tvar (samostalno ili sadržana u smjesi) fizički stavljena na carinski teritorij Europske unije.

C&L notifikacija i popis

Ako tvrtka stavlja na tržište tvari razvrstane kao opasne, dužna je notoficirati razvrstavanje i označavanje Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA), i to u roku od mjesec dana od prvogstavljanja na tržište. Što se uvoza tiče, rok od mjesec dana za notifikaciju teče od dana kada je tvar (samostalno ili sadržana u smjesi) fizički stavljena na carinski teritorij Europske unije.
Popis predstavlja bazu podataka notifikacija koju održava ECHA. Osim notificiranih razvrstavanja od strane proizvođača i uvoznika, popis sadrži i pravno obvezujuće harmonizirano razvrstavanje (Annex VI CLP Uredbe).

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database

Kako pripremiti i obaviti notifikaciju

Notifikacija se može obaviti isključivo elektronski putem REACH-IT portala na ECHA-inoj web stranici. Prvo se treba ulogirati u REACH-IT te kreiriati korisnički račun.

Korak 1: Kreirati korisnički račun (ukoliko već imate REACH-IT korisnički račun, nije potrebno otvarati novi samo radi notifikacije)

Korak 2: Pripremiti C&L notifikaciju. Više je mogućnosti na koji način to možete obaviti:
 •     koristeći IUCLID 5
 •     za veliki broj tvari kreirajući XML file i to
      korištenjem EXCEL tablice kreirane o strane ECHA-e
 •     online putem unošenjem potrebnih podataka u
      REACH-IT (preporučljivo za manje tvrtke s manjim brojem notifikacija)
Korak 3: Dostaviti ECHA-i notifikaciju (putem REACH-IT)

 Na ECHA-inoj web stranici http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/notification-to-the-cl-inventory možete pronaći više informacija o podnošenju notifikacija te o potrebnim IT alatima koje možete preuzeti ili im pristupiti.

Helpdesk

Sve upite vezano za provedbu CLP Uredbe možete uputiti na email helpdesk-reach-clp@miz.hr
 

Nadležno tijelo i propisi

 
Ministarstvo zdravstva
Ksaver 200a
10 000 Zagreb
+385 1 4607 555
Helpdesk-reach-clp@miz.hr
 
Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa 1272/2008/EC

Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija-Narodne novine“ br. 23/08, 64/09, 113/10, 63/12)

Pravilnik  o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN br. 64/11, 137/11, 71/12)

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008.

Direktiva 67/548/EEZ

Direktiva 1999/45/EZ

Uredba (EZ) br. 1907/2006 („Narodne novine“ br. 50/12)

Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne  novine« br. 23/08, 64/09,113/10, 63/12)
 
Datum ažuriranja: 24.11.2020
 


CLP REGULATION - Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
 
What is CLP?

Regulation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures 1272/2008/EC, which entered into force on 20 January 2009, and which, after a transitional period, will replace Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC and the manner in which substances and preparations are to be classified and labelled (the above directives have been transposed into our legislation by the Rules on Classification, Labelling, Marking and Packaging of Dangerous Chemicals – Official Gazette Nos 23/08, 64/09, 113/10, 63/12).

The Regulation reproduces the criteria for classification of chemicals agreed at UN level, so-called Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). The Regulation adopts new classification criteria, hazard symbols (pictograms) and hazard and precautionary statements H and P to replace R and S phrases. Such a system will ensure that chemicals are classified and labelled in an identical way worldwide, which will help to facilitate the circulation of chemicals, since the different classification systems so far have been a barrier to free international circulation and have also required additional financial resources to classify and label the same chemicals in different ways according to different legislation and classification criteria.

The CLP Regulation requires industry to classify, label and package hazardous chemicals before being placed on the market with a view to protecting workers, consumers and the environment. The Regulation also reproduces certain provisions of REACH (Regulation 1907/2006/EC) relating to the notification of classifications to ECHA, the establishment of a harmonised classification list and a register of classification and labelling of chemicals. The CLP Regulation reproduces the list of dangerous substances with harmonised classification and labelling of Annex I to Directive 67/548/EEC (Annex I to Rules on Classification, Labelling, Marking and Packaging of Dangerous Chemicals (Official Gazette No 23/08) and classified and labelled the same substances in accordance with new obligations (Annex VI, Table 3.1. of CLP Regulation).

In order for the same to be applied in the Republic of Croatia before joining the European Union, when the CLP Regulation will be directly applicable, the Rules on the classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 64/11, 137/11, 71/12) was adopted, which will be applied together with the Rules on the classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 23/08, 64/09 and 113/10). The Act implementing Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures has also been adopted, amending, supplementing and repealing Directive 67/548/EEC and Directive 1999/45/EC and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Official Gazette No 50/12), as an implementation mechanism for the above-mentioned Regulation. This Act enters into force on the date of accession of the Republic of Croatia to the European Union.

Any queries concerning the implementation of the CLP Regulation can be addressed to helpdesk-reach-clp@miz.hr.
 
Transitional period for the application of CLP classification, labelling and packaging criteria

Until 1 December 2011, substances are to be classified, labelled and packaged in accordance with the Rules on classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 23/08, 64/09, 113/10, 63/12) and mixtures are to be classified, labelled and packaged before 1 June 2015 in accordance with the Rules on classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 23/08, 64/09, 113/10, 63/12). Even before these deadlines, substances and mixtures may be classified, labelled and packaged in accordance with the Rules on  classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 64/11, 137/11, 1/12). In this case, the provisions on labelling and packaging laid down in the Rules on classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 23/08, 64/09, 113/10, 63/12) do not apply.

From 1 December 2011 to 1 June 2015, substances are classified, labelled and packaged in accordance with the Rules on classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 23/08, 64/09, 113/10, 63/12) and in accordance with the Rules on classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 64/11, 137/11, 71/12) and are labelled and packaged in accordance with the Rules on the classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 64/11, 137/11, 71/12).

Substances classified, labelled and packaged in accordance with the Rules on classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 23/08, 64/09, 113/10, 63/12) and placed on the market before 1 December 2011 do not have to be relabelled and repackaged in accordance with the Rules on classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 64/11, 137/11, 71/12) until 1 December 2012.

Mixtures classified, labelled and packaged in accordance with the Rules on classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 23/08, 64/09, 113/10, 63/12) and placed on the market before 1 June 2015 do not have to be relabelled and repackaged in accordance with the Rules on classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 64/11, 137/11, 71/12) until 1 June 2017.

If a substance or mixture has been classified in accordance with the Rules on classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 23/08, 64/09, 113/10, 63/12) before 1 December 2011 or 1 June 2015, manufacturers, importers and downstream users may change the classification of the substance or mixture using the translation table set out in Annex VII to the Rules on classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 64/11, 137/11, 71/12).
Harmonised classification and labelling of chemicals
Certain situations require harmonisation of the classification of a substance, which is then legally binding on the EU territory, with a view to taking appropriate protective measures. This may occur in three cases:
 • where the substance is classified as carcinogenic, mutagenic, toxic for reproduction or as a respiratory sensitiser
 • where the substance is an active substance in biocidal or plant protection products
 • where it is justified that such classification is necessary at European Union level
Member States, manufacturers, importers and downstream users may propose that the classification and labelling of a substance be harmonised throughout the EU. Such intention shall be made public so that any interested party may participate in that procedure. After receiving the proposal, ECHA organises a public consultation, following which the Committee for Risk Assessment at ECHA adopts a scientific opinion which is forwarded to the European Commission. The European Commission decides on the proposed classification and marking.

Impact of the CLP Regulation on companies

Before placing chemicals on the market, the industry must classify, mark and package them in accordance with the CLP Regulation. The duties resulting from this Regulation depend on the role of the company in the supply chain. The company can be the manufacturer of the substance or mixture, the importer, the manufacturer of the article, the downstream user (including formulators and re-importers) and the distributor (including retailer).

If the company places substances classified as hazardous on the market, it shall notify the classification and labelling to the European Chemicals Agency (ECHA) within one month of the first placing on the market. As regards imports, the period of one month for notification shall run from the date on which the substance (whether alone or contained in the mixture) is physically placed in the customs territory of the European Union.

C&L notification and list

If the company places substances classified as hazardous on the market, it shall notify the classification and labelling to the European Chemicals Agency (ECHA) within one month of first placing on the market. As regards imports, the period of one month for notification shall run from the date on which the substance (whether alone or contained in the mixture) is physically placed in the customs territory of the European Union.
The list is a database of notifications maintained by ECHA. In addition to the notified classifications by manufacturers and importers, the list also contains a legally binding harmonised classification (Annex VI to CLP Regulation).

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database

How to prepare and perform the notification
Notification can only be done electronically via the REACH-IT portal on ECHA’s website. First you need to log in to REACH-IT and create a user account.
Step 1: Create an account (if you already have a REACH-IT user account, it is not necessary to create a new one for notification purposes only)

Step 2: Prepare C&L notification. There are more ways to do this:
 • using IUCLID 5
 • for a large number of substances, creating an XML file using an EXCEL table created by ECHA
 • online by entering the necessary data in REACH-IT (recommended for smaller companies with fewer notifications)
Step 3: Submit notification to ECHA (via REACH-IT)

More information on the submission of notifications and on the necessary IT tools that you can download or access can be found on http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/notification-to-the-cl-inventory.
Helpdesk
Any queries concerning the implementation of the CLP Regulation can be addressed to helpdesk-reach-clp@miz.hr
 

Competent authority and regulations

 
Ministry of Health
Ksaver 200a
10 000 Zagreb
+385 1 4607 555
Helpdesk-reach-clp@miz.hr
 
Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures 1272/2008/EC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R1272

Rules on classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 23/08, 64/09, 113/10, 63/12)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_64_1423.html

Rules on classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 64/11, 137/11, 71/12)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_64_1423.html
 
Act implementing Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_50_1222.html

Directive 67/548/EEC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A31967L0548

Directive 1999/45/EC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0045

Regulation (EC) No 1907/2006 (Official Gazette No 50/12)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_50_1222.html

Rules on classification, labelling, marking and packaging of dangerous chemicals (Official Gazette Nos 23/08, 64/09, 113/10, 63/12)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_02_23_773.html
 
Date of update: 24.11.2020