Djelokrug

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva ( Narodne novine broj 97/2020)

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

 
 •  sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja;
 • praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, neionizirajućih zračenja;
 • zaštitu od buke;
 •  zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani;
 • predmete opće uporabe;
 • ograničavanje uporabe duhana i srodnih proizvoda; kemikalije; biocidne proizvode;
 • vodu za ljudsku potrošnju;
 • područje genetski modificiranih organizama;
 • proizvodnju, promet i potrošnju droga, psihotropnih tvari i prekursora;
 • odobravanje provođenja kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, donacije lijekova i medicinskih proizvoda zdravstvenim ustanovama;
 • odobravanje donacija robe, radova, usluga i financijskih sredstava u zdravstvu;
 • korištenje zdravstvenih potencijala;
 • investiranje u zdravstvu;
 • osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti;
 • zdravstvene usluge u turizmu;
 • organiziranje stručnih ispita zdravstvenih radnika te njihovo specijalističko usavršavanje;
 • priznavanje naziva primarijusa;
 • dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama:
 • referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar;
 • upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga Crvenog križa, komora i drugih pravnih osoba u zdravstvu s javnim ovlastima;
 • zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika, privatnom praksom te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti: inspekcijski nadzor nad ispitivanjem, izradom, prometom, posredovanjem, provjerom kakvoće lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari te oglašavanjem o lijeku te nadzor nad proizvodnjom, prometom, ocjenom sukladnosti medicinskog proizvoda te oglašavanjem o medicinskom proizvodu i vigilancijom medicinskih proizvoda;
 • nadzor nad provođenjem odobrenih kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, inspekcijski nadzor u području biomedicine i biovigilanciju;
 • provođenje postupka akreditacije nositelja zdravstvene djelatnosti;
 • provođenje postupka provjere uspostavljenosti standarda kvalitete;
 • provođenje postupka procjene zdravstvenih tehnologija;
 • vođenje baze podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija;
 • uspostavljanje sustava za procjenu novih ili već postojećih zdravstvenih tehnologija;
 • suradnju s pravnim i fizičkim osobama na području procjene zdravstvenih tehnologija;
 • ostvarivanje međunarodne suradnje na području procjene zdravstvenih tehnologija;
 • vođenje registra danih akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti te osiguravanje baze podataka vezano uz akreditiranje, unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite, edukaciju i procjenjivanje medicinskih tehnologija;
 • organiziranje edukacije na području osiguranja, unapređenja i promicanja kvalitete zdravstvene zaštite te procjene zdravstvenih tehnologija;
 • nadziranje standarda zdravstvenih osiguranja;
 • obavljanje i drugih poslova na području osiguranja, unapređenja, promicanja i praćenja kvalitete zdravstvene zaštite;
 • planiranje strateškog razvoja te primjenu standarda kvalitete i sigurnosti ljudskih presadaka (organi, tkiva i stanice) i krvnih pripravaka u svrhu osiguranja visoke razine zaštite zdravlja u području biomedicine i transplantacije; upravljanje;
 • koordiniranje sustava zdravstva u većim incidentnim/kriznim situacijama.