Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije

Opće informacije
Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
 
 1. Ciljevi Poziva:

Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području zdravstva za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine. Potres se osjetio i u susjednim županijama te je prouzročio štetu u okolnih 9 županija.

 
 1. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz FSEU je 290.000.000,00 HRK koji je osiguran u Državnom proračunu RH, a iz drugih izvora će biti osigurana sredstva za troškove operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz FSEU.

 
 1. Prihvatljivi prijavitelji
 1. Državni zdravstveni zavodi, klinike kao samostalne ustanove, kliničke bolnice i klinički bolnički centri čiji je osnivač Republika Hrvatska,
 2. Opća bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,
 3. Specijalna bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, jedinica lokalne samouprave,
 4. Dom zdravlja, zavod za hitnu medicinu i zavod za javno zdravstvo čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,
 5. Dom zdravlja čiji je osnivač Republika Hrvatska,
 6. Poliklinika, lječilište, ustanova za zdravstvenu njegu, ustanova za palijativnu skrb i ljekarnička ustanova čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb te druga pravna osoba kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, odnosno ona kojoj je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,
 7. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19,  144/20) kao osnivači ustanove koja obavlja zdravstvenu djelatnost.
 

         4.   Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
 1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
 2. Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
 3. Grupa 3.: Izvedba radova
 4. Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija
 5. Grupa 5.: Promidžba i vidljivost


 
         5.  Postupak prijave

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu zdravstva, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte,  predajom u pisarnicu tijela na adresu: Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10 000 Zagreb.

 
         6. Vrsta Poziva

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 01. svibnja 2022. godine, ovisno što nastupa ranije.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.
Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 01. svibnja 2022. godine, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.
Obrazložena informacija  o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavu Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr, internetskim stranicama Ministarstva zdravstva www.zdravlje.gov.hr.
Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih financijskih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih financijskih sredstava, dosegne do maksimalno 400% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih financijskih sredstava Poziva.

 
         7. Pitanja i odgovori

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: potres.fondsolidarnosti@miz.hr.
Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva zdravstva www.zdravlje.gov.hr svakih 7 radnih dana.
Dana 20. siječnja 2022. godine objavljen je prvi (1.) set pitanja i odgovora u okviru ovog Poziva.
Dana 3. veljače 2022. godine objavljen je drugi (2.) set pitanja i odgovora u okviru ovog Poziva
Dana 15. veljače 2022. godine objavljen je treći (3.) set pitanja i odgovora u okviru ovog Poziva
Dana 14. ožujka 2022. godine objavljen je četvrti (4.) set pitanja i odgovora u okviru ovog Poziva.


VAŽNO! Dana 05. prosinca 2022. godine objavljena je 1. Izmjena dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga