Zakoni

Zdravstveni zakoni
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 80/13 i 137/13)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 80/13 i 15/18)
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 85/06, 150/08 i 71/10)
 • Zakon o liječništvu ("Narodne novine", broj 121/03 i 117/08)
 • Zakon o ljekarništvu ("Narodne novine", broj 121/03, 35/08 i 117/08)
 • Zakon o sestrinstvu (NN 121/03, 117/08 i 57/11)
 • Zakon o dentalnoj medicini ("Narodne novine", broj 121/03, 117/08 i 120/09
 • Zakon o primaljstvu ("Narodne novine", broj 120/08 i 145/10)
 • Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 121/03 i 117/08)
 • Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/08)
 • Zakon o djelatnostima u zdravstvu ("Narodne novine", broj 87/09)
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite ("Narodne novine", broj 118/18)
 • Zakon o suzbijanju zlouporabe droga ("Narodne novine", broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07,149/09 84/11, 80/13 i 39/19)
 • Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge ("Narodne novine", broj 80/13)
 • Zakon o lijekovima ("Narodne novine", broj 76/1390/14 i 100/18)
 • Zakon o medicinskim proizvodima ("Narodne novine", broj 76/13)
 • Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ("Narodne novine", broj 76/14)
 • Zakon o Hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine", broj 71/10)
 • Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu ("Narodne novine", broj 79/07, 139/10 i 111/18)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu ("Narodne novine", broj 79/07139/10 i 111/18)
 • Zakon o krvi i krvnim pripravcima ("Narodne novine", broj 79/06 i 124/11)
 • Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica ("Narodne novine", broj 144/12)
 • Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja ("Narodne novine", broj 144/12)
 • Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji ("Narodne novine", broj 86/12)
 • Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu ("Narodne novine", broj 14/2019)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima ("Narodne novine, broj 100/18)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o ostavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ ("Narodne novine", broj 14/19)
 • Zakon o privremenoj mjeri u području obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine", broj 70/19)
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o krivotvorenju farmaceutskih proizvoda i sličnim kažnjivim dijelima koja uključuju prijetnje javnom zdravlju ("Narodne novine - Međunarodni dio", broj 7/19)
Pravilnici
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iskaznici i znački sanitarnog inspektora 116/16
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_116_2572.html
 
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine 6/17
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_6_200.html
 
 • Pravilnik o osiguranju sljedivosti tkiva od darivatelja do primatelja, načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju tiskanice godišnjeg izvješća 12/17
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_12_306.html
 
 • Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima 17/17
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_17_405.html
 
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine 31/17
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_31_701.html
 
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka 35/17
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_35_764.html
 
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom 47/17
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_47_1110.html
 
 • Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe 125/17
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_125_2848.html
 
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače 132/17
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3046.html
 
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama 2/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_2_72.html
 
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove 24/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_24_467.html
 
 • Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida 27/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_27_558.html
 
 • Pravilnik o načinu korištenja znaka crvenog križa u hrvatskom crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima 49/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_49_976.html
 
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka 50/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_50_999.html
 
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica 62/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_62_1296.html
 
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova 62/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_62_1297.html
 
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti 77/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_77_1569.html
 
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe 80/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_80_1614.html
 
 • Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje 98/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_98_1898.html
 
 • Pravilnik o načinu provedbe zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti 110/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_110_2132.html
 
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba 116/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2322.html
 
 • Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane 116/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2318.html
 
 • Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti 116/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2319.html
 
 • Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti 116/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2321.html
 
 • Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom 116/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2320.html
 
 • Pravilnik o načinu pružanja zdravstvene zaštite strancu koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj 116/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2323.html
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke 117/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_117_2330.html
 
 • Pravilnik o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda 5/19 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_5_95.html
 
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za potrebe inspekcijskih nadzora i službenih kontrola i referentni laboratoriji za ispitivanje predmeta opće uporabe 28/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_28_596.html
 
 • Pravilnik o pravilima izdavanja certifikata o sukladnosti s propisima o hrani 31/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_31_626.html
 
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja 31/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_31_627.html
 
 • Pravilnik o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka 33/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_33_705.html
 
 • Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima 33/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_33_706.html
 
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sigurnosti igračaka 60/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_60_1151.html
 
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački zdravstvenog inspektora 63/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_63_1251.html
 
 • Pravilnik o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije 63/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_63_1252.html
 
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću 63/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_63_1253.html
 
 • Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama 63/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_63_1250.html
 
 • Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza 72/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_72_1554.html
 
 • Pravilnik o pojedinim oblicima zdravstvenih usluga koje se pružaju u djelatnosti zdravstvenog turizma te standardima i normativima za njihovo obavljanje 79/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_79_1667.html
 
 • Pravilnik o načinu pokopa te obrascu suglasnosti za pokop posmrtnih ostataka mrtvorođenog djeteta kojeg roditelji odnosno članovi obitelji odbijaju preuzeti 86/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_86_1748.html
 
 • Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama 91/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_91_1814.html
 
 • Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove 92/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_92_1825.html
 
 • Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku za davanje akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti 92/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_92_1826.html
 • Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe 106/19
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_106_2129.html
 
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine 109/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_109_2199.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacionalni standardi pranja i održavanja rublja
Standardi čišćenja
Kibernetička sigurnost

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_64_1305.html
 

 
Propisi iz područja javnozdravstvene zaštite
PROPISI IZ PODRUČJA JAVNOZDRAVSTVENE ZAŠTITE -  OPĆENITO
 
Podzakonski propisi doneseni temeljem Zakona o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08 i 88/10), za koje je člankom 134. stavkom 1. Zakona o Državnom inspektoratu (NN br. 115/18) propisana produljena primjena:  
 
 1. Uredba o graničnim prijelazima na kojima se obavlja sanitarni inspekcijski nadzor (NN br. 33/13)
 
 1. Pravilnik o kriterijima za određivanje visine naknada i načinu njihovog obračunavanja i plaćanja za pokrivanje troškova službenih kontrola hrane i predmeta opće uporabe koje se uvoze u Republiku Hrvatsku (NN br. 85/15)
 
 
KEMIKALIJE I BIOCIDNI PROIZVODI
                                                
KEMIKALIJE
 
 1. Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi (NN-MU br. 8/2017) – konvencija je stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 24. prosinca 2017. godine
 
 1. Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (NN-MU br. 4/2007) – konvencija je stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 14. veljače 2008. godine
 
 1. Zakon o kemikalijama (NN br. 18/13, 115/18 i 37/20)
 
 1. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (NN br. 50/12, 18/13, 115/18 i 127/19)
 
 1. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (NN br. 53/08, 18/13 i 115/18)
 
 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (NN br. 41/14 i 115/18)
 
 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (NN br. 41/16)
 
 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamentra i Vijeća od 17. svibnja 2017. godine o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 (NN br.115/18)
 
 1. Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (NN br. 20/2020) – dio u nadležnosti sanitarne inspekcije
 
 1. Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina (NN br. 91/13)

11.Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN br. 99/2013, 157/13 i 122/14)

 
 1. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (NN br. 99/2013)
 
 1. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN br. 99/2013 i 157/13)
 
Podzakonski propisi doneseni ili preuzeti preuzeti na temelju Zakona o kemikalijama (NN br. 150/05, 63/07, 53/08 i 49/11.) – vidi članak 30. Zakona o kemikalijama (NN br. 18/13):
                                                                                    
 1. Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi (NN br. 38/08)
 
 1. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju uslužne ili posredničke poslove pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s opasnim kemikalijama (NN br. 73/09)
 
 1. Nacionalna strategija kemijske sigurnosti (NN br.143/08)
 
 1. Nacionalni program nadgledanja sukladnosti s načelima dobre laboratorijske prakse (NN 61/12)
 
 
BIOCIDNI PROIZVODI
 
 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (NN br. 39/13, 47/14, 115/18 i 62/20)
 
 1. Pravilnik o provedbi postupka odobravanja biocidnih proizvoda (NN br. 55/14)
 
 1. Pravilnik o troškovima vezanima za stavljanje na raspolaganje biocidnih proizvoda na tržište (NN br. 55/14)
 
 1. Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima (NN br. 5/14)
 
 1. Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište (NN br. 15/16)
 
ZAŠTITA OD BUKE
 
 1. Zakon o  zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18)
 
 1. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna  dopuštenih indikatora buke (NN br. 75/09, 60/16 i 117/18)
 
 1. Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju    stručne poslove zaštite od buke (NN br. 91/07)
 
 1. Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke (NN br. 91/07)
 
 1. Pravilnik o djelatnostima  za koje je potrebno provesti mjere zaštite od buke (NN br. 91/07).
 
 1. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN br. 156/08)
 
 1. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN br. 145/04)
 
– člankom 15. Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08) prestao je važiti članak 12. Pravilnika o najvišim dopuštenima razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)
 
OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA
 
 1. Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom (NN – MU br. 3/08)
 
 1. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN br. 45/2017 i 114/18)
 
 1. Pravilnik o sadržaju podataka o svim sastojcima i njihovim količinama po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda te o načinu informiranja javnosti (NN  br. 39/09) – sukladno članku 48. Zakona do stupanja na snagu pravilnika iz članka 6. stavka 13. Zakona  ostaje na snazi Pravilnik o sadržaju podataka o svim sastojcima i njihovim količinama po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda te o načinu informiranja javnosti (NN br. 39/09) u dijelu koji nije u suprotnosti s odredbama Zakona
 
 
 
 
PREDMETI OPĆE UPORABE
 
 1. Zakon o predmetima opće uporabe (NN br. 39/13, 47/14 i 114/18)
 
 1. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN br. 25/13, 41/14 i 114/18)
 
 1. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima (NN br. 34/2012, 25/13 i 114/18)
 
 1. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) (NN br. 18/13 i 115/18)
 
 1. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za potrebe inspekcijskih nadzora i službenih kontrola i referentni laboratoriji za ispitivanje predmeta opće uporabe (NN br. 28/19)
 
 1. Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom (NN br. 3/14 i 47/2017)
 
 1. Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (NN br. 20/2020) – dio u nadležnosti sanitarne inspekcije
 
 1. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od keramike koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN br. 62/13)
 
 1. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od regenerirane celuloze koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN br. 62/13)
 
 1. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (NN br. 125/09, 43/10, 23/13 i 90/13)
- danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti odredbe članka 3. točke 4., članaka 19. i 24. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (»Narodne novine«, br. 125/09.) u dijelu u kojem se odnose na kozmetiku s posebnom namjenom, te glava IV. »GRANIČNI PROIZVODI IZMEĐU KOZMETIKE I MEDICINSKIH PROIZVODA« i Prilog XII. »DOPUŠTENE BILJNE VRSTE ZA KOZMETIKU S POSEBNOM NAMJENOM (INCI nazivlje) istoga Pravilnika i članak 7. do 18.j te Prilog I. do XII. i Prilog XIV,
- člankom 1. Pravilnika o stavljanju izvan snage pojedinih odredaba Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti (NN br. 90/13) stavljeni su izvan snage članak 7. do 18.j te Prilog I. do XII. i Prilog XIV. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (NN br. 125/09 i 23/13) s danom 13.7.2013. godine.
 1. Pravilnik o  sigurnosti igračaka (NN br. 83/14, 38/15, 35/17, 50/18 i 60/19)
 1. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN br. 125/09, 31/11 i 39/13)
 • danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti odredbe članka 1. podstavci 1. i 2., članka 3., članka 5., 6. i 7., Prilozi I., II., III. i V., slika 1., te dodaci 4. i 5. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN br. 125/09. i 31/11.),
 1. Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe (NN br. 80/18)
 
 1. Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili u prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela (NN  br. 46/94) – ostaje na snazi u dijelu predmeta opće uporabe
 
 1. Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka odnosno o metodama za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opće uporabe (NN br. 58/98) – prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o načinu uzimanju uzoraka odnosno o metodama za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opće uporabe (NN  br. 105/09) u dijelu u kojem se odnosi na hranu
 
 1. Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršnim ispitivanjima proizvoda (NN br. 80/99 i 152/03) – prestao važiti stupanjem na snagu  Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda (NN br. 105/09) u dijelu u kojem se odnosi na hranu
 
 1. Rješenje o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe (NN br. 20/01, 93/02, 3/03, 107/03 i 145/03) - na snazi u odnosu na predmete opće uporabe, za hranu nije na snazi od 1.3.2011.
 
NEIONIZIRAJUĆA ZRAČENJA
 
 1. Zakon o zaštiti  od neionizirajućih zračenja (NN br. 91/10 i 114/18)
 
 1. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja (NN br. 3/20)
 
 1. Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja (NN br. 59/16)
   
 1. Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14, 59/16 i 31/19)
 
- od 1.7.2016. tj. danom stupanja na snagu Pravilnika o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja   (NN br. 59/2016)
prestaju važiti odredbe članka 2. točke 23., članka 5., 7., 8 i 9. Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (»Narodne novine«, broj 146/14),
 
- od 1.7.2016. tj. danom stupanja na snagu Pravilnika o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja (NN br.59/2016) prestaje važiti Pravilnik o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja (NN br. 38/08).
 
 
 
ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
 
 1. Odluka o objavi Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005) (NN – MU br. 9/13)
 
 1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20)
 
 1. Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (NN br. 116/18 i 9/20)
 
 1. Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti (NN br. 116/18 i 9/20)
 
 1. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti (NN br. 116/18)
 
 1. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN  br. 116/18)
 
 1. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (NN  br. 116/18 i 50/20)
 
 1. Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku (NN br. 60/14 i 28/20)
 
 1. Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 59/20)
 
 1. Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke kontrole čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN br. 137/09)
 
 1. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikaciju) laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze (NN  br. 23/94.)
 
 1. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima (NN  br. 23/94.)
 
 
 1. Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (NN  br. 103/2013)
 
 1. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN br. 35/07 i 76/12)
 
 1. Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN br. 35/07 i 76/12)
 
 
 1. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće (NN  br. 23/94.)
 
 
 1. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (NN  br. 85/12. i 129/13)
 
 1. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za potrebe hemodijalize (NN br. 125/03.)
 
 
ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST/SIGURNOST HRANE
 
 1. Zakon o hrani (NN br. 81/13, 14/14, 30/15 i 115/18)
 
– stupanjem na snagu Zakona o poljoprivredi (NN br. 30/15) prestali su važiti članak 1. stavak 3., članak 23., članak 24., u članku 33. stavku 1. podstavak 13., u članku 34. stavku 1. podstavci 37., 38., 39., 40., 41. Zakona o hrani (NN br. 81/13 i 14/14)
 
 1. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN br. 81/13 i 115/18)
 
 1. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN br. 81/13, 14/14 i 56/15)
 
 1. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN br. 80/13 i 115/18)
 
 1. Zakon o kontaminantima (NN br. 39/13 I 114/18)
 
 1. Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (NN br. 39/13 i 114/18)
 
 1. Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja (NN br. 39/13 i 114/18)
 
 1. Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (NN br. 39/13 i 114/18)
 
 1. Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN br. 56/2013, 14/14, 56/16)
 
 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani (NN br. 15/18 i 114/18)
 
 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (NN br. 69/17 i 114/18) -na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti sve odredbe Zakona o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine«, br. 39/13.), osim članaka 1., 11. i 14. koji se odnose na provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 953/2009 od 13. listopada 2009. o tvarima koje se u posebne prehrambene svrhe smiju dodavati hrani za posebne prehrambene potrebe (SL L 269, 14. 10. 2009.) i Uredbe Komisije (EZ) br. 1243/2008 od 12. prosinca 2008. o izmjeni priloga III. i VI. Direktivi 2006/141/EZ o zahtjevima u pogledu sastojaka određene hrane za dojenčad i malu djecu (SL L 335, 13. 12. 2008.), a koji članci prestaju važiti danom stupanja na snagu delegiranih akata iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) br. 609/2013 koji se objavljuju u službenom glasilu Europske unije
 
 1. Pravilnik o pravilima izdavanja certifikata o sukladnosti s propisima o hrani (NN br. 31/19)
 
 1. Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (NN br. 86/10, 7/11 i 74/13)
 
 1. Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom (NN br. 123/2019)
 
 1. Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava (NN br. 68/15)
 
 1. Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (NN br. 144/2014)
 
 1. Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada (NN br. 26/2013)
 
 1. Pravilnik o dodacima prehrani (NN br. 126/13)
 
 1. Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno (NN br. 160/2013)
 
 1. Pravilnik o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (NN br. 83/13)
 
 1. Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje (NN  br. 98/18)
 
 
 1. Pravilnik o brzo smrznutoj hrani (NN  br. 38/08)
 
 1. Pravilnik o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju (NN  br. 38/08)
 
 1. Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (NN br. 85/19)

      24. Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj
          (NN br. 19/18)
 
 1. Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (NN br.155/13)
 
 1. Pravilnik o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase (NN br. 89/08)
 
 1. Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu (NN br. 126/13)
 
 1. Pravilnik o hrani za posebne medicinske potrebe (NN br. 100/08)
 
 1. Pravilnik o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad (NN br. 122/13)
 
VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU
 
 1. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20)
 
 1. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20)
 
 1. Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN br. 44/14)
 • člankom 10. Pravilnika o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN br. 44/14) propisan je prestanak važenja Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (NN br. 125/2008, 55/2009 i 130/2010), u dijelu u kojem se odnosio na vodoopskrbne objekte.
 
GENETSKI MODIFICIRANI ORGANIZMI
 
 1. Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN br. 126/19)
 
 1. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (NN br. 81/13)

3.Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (NN br. 18/13, 47/14 i 114/18)

4.Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji se sastoje od ili sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a, metodologiju za izradu procjene i uvjete koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika (NN br 44/20)

 
 1. Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište GMO-a ili proizvoda koji se sastoje od ili sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a (NN br 44/20)
 
 

6.Pravilnik o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa (NN br. 125/07)

 
 1. Pravilnik o opsegu i sadržaju izvješća o procjeni prikladnosti stavljanja na tržište genetski modificiranih organizama i proizvoda koji sadrže i/ili se sa sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama (NN br. 93/08 i 31/13)
 
 1. Pravilnik o uvjetima monitoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe  (NN br. 110/08, 41/2010 i 31/13)
 
 1. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a(NN br. 26/2010)
 
 1. Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za genetski modificiranu hranu i genetski modificiranu hranu za životinje i hranu/hranu za životinje koja može sadržavati i/ili se sastojati ili potjecati od genetski modificiranih organizama (NN br. 2/2015)
 
 1. Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu stavljanja na tržište genetski modificiranog organizama i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama (NN 133/2012)
 
 1. Naputak o stavljanju na tržište Republike Hrvatske genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije (NN br. 83/13)
 
 1. Odluka o imenovanju Vijeća za GMO-e (NN  br. 93/17)