Akreditacija

Akreditaciju kao jedan od alata u uspostavi sveobuhvatnog nacionalnog sustava kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite koji će ujednačiti  kvalitetu zdravstvene zaštite i postaviti okvir za kontinuirano unaprjeđenje procesa i ishoda liječenja  Ministarstvo zdravstva navodi u Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Prema Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 118/2018) nositelji zdravstvene djelatnosti mogu steći :
  • nacionalnu akreditaciju
  • međunarodnu akreditaciju - sukladno zahtjevima međunarodno  priznatih standarda, a mjerila za  priznavanje međunarodne akreditacije su propisana Pravilnikom o mjerilima za priznavanje međunarodne akreditacije (NN 90/2020).
 
Sustav nacionalne akreditacije za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj još nije uspostavljen.