Arhiva

Ministarstvo poziva javnost da se uključi u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU)( broj 528/212 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predmetima opće uporabe, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) broj 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima i Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br.1829/2003 Europskog parlamanta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) broj 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18 EZ  koja će se održati 15.siječnja 2014. godine u vremenu od 13:00-15:00 sati,  u Upravi za sanitarnu inspekciju, Ministarstva zdravlja Ksaver 200 a, Zagreb.( soba 304)

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrte prijedloga Zakona mogu se dostaviti na adrese e-pošte: valentina.zoretic-rubes@miz.hr. i/ili valentina.gmo@miz.hr .

Napomena: Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na nacrte prijedloga zakona primaju se do 30.siječnja 2014. godine.

Izmjena zakona biocidi 16 12 2013
16 12 2013 nova hrana
Prijedlog Zakona o ID Zakona o provedbi Uredbe EZ 1830 2003
Prijedlog zakona o ID Zakona o GMO