Očitovanje Udruženja posrednika u osiguranju

ZAGREB, 28. siječnja 2015. - Udruženje posrednika u osiguranju poslalo je priopćenje u kojem se očituje na napise i priloge u medijima vezano uz javnu nabavu usluga osiguranja za Ministarstvo zdravlja te angažman posrednika u osiguranju. Očitovanje prenosimo u cijelosti:

Temeljem napisa i priloga u medijima vezano uz javnu nabavu usluga osiguranja za Ministarstvo zdravlja i angažman posrednika u osiguranju, GRAS SAVOYE CROATIA d.d., Udruženje posrednika u osiguranju želi se očitovati po pitanju angažmana posrednika u osiguranju u postupcima javne nabave, temeljenog na važećoj zakonskoj regulativi RH, dosadašnjim iskustvima i uobičajenoj praksi u EU.

U posljednjih nekoliko godina na hrvatskom tržištu osiguranja povećano je  angažiranje posrednika u osiguranju od strane obveznika javne nabave s ciljem optimalizacije troškova poslovanja uz poštivanje svih načela javne nabave prilikom nabave usluga osiguranja.

Kod obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN), angažman posrednika u osiguranju ujedno znači i provedbu svih aktivnosti potrebnih za pripremu kompletnog tehničkog dijela dokumentacije (priprema uvjeta, troškovnika) od strane posrednika u osiguranju i sudjelovanje u izradu dijelova dokumentacije za nadmetanje vezanih za pravnu, tehničku i poslovnu sposobnost te definiranje ostalih bitnih odredbi ugovora/okvirnog sporazuma, uvažavajući pri tom svu zakonsku regulativu. Osim navedenog, posrednik u osiguranju je zadužen i za praćenje i provođenje svih daljnjih aktivnosti predviđenih Zakonom o osiguranju, nakon provođenja nadmetanja, s ciljem provođenja cjelokupne osigurateljne zaštite.

Dosadašnja iskustva pokazuju da obveznici javne nabave često ugovaraju nedostatna i neadekvatna pokrića uz neproporcionalan premijski volumen. Događa se da postojeće police osiguranja godinama nisu revidirane te da nije napravljena odgovarajuća analiza i procjena rizika što je prvi i najvažniji korak u aktivnostima posrednika u osiguranju.

Angažmanom posrednika u osiguranju postiže se optimalizacija troška poslovanja te svih procesa poslovanja vezanih uz osiguranje i naplatu odštetnih zahtjeva, uz istovremenu potpunu transparentnost.

Sukladno Zakonu o osiguranju posrednik u osiguranju je i profesionalno odgovoran za usluge koje obavlja što klijentu pruža dodatnu sigurnost i zaštitu.

Prema Zakonu o osiguranju svaki osiguranik, pa i obveznik javne nabave, ima pravo na stručnu i neovisnu pomoć prilikom sklapanja ugovora o osiguranju. Kada se radi o obveznicima javne nabave, sukladno čl. 17. ZJN-a i čl. 19. Uredbe, naručitelji može tražiti i prihvatiti savjet te koristiti stručnu pomoć uz obavezu poštivanja načela javne nabave prema čl. 3. ZJN-a koje kaže da se prilikom provođenja postupka javne nabave moraju poštivati načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti kao i načelo transparentnosti.

Zakonom o osiguranju (NN 151/05, 87/08, 82/09, 54/13 i 94/14), člancima 240., 241. i 244. jasno je definirano da se poslovima posrednika u osiguranju i reosiguranju smatraju poslovi koji se odnose i na: 

  1. analizu rizika i odgovarajuća načela pokrića , pripremu za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju,  dostavu i kontrolu ugovaratelju osiguranja odnosno reosiguranja polica osiguranja odnosno ugovora o reosiguranju te druge akte vezane za ugovore o osiguranju odnosno reosiguranju, u što spada i izrada tehničkog dijela dokumentacije za nadmetanje uključujući uvjete osiguranja

  2. provjeru sadržaja svake police osiguranja odnosno ugovora o reosiguranju,

  3. pružanje pomoći ugovaratelju osiguranja, ugovaratelju reosiguranja odnosno osiguraniku za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju i to kako prije tako i nakon nastupanja osiguranog slučaja, te brigu da ugovaratelj osiguranja, ugovaratelj reosiguranja odnosno osiguranik poduzme sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje odnosno realizaciju prava temeljem ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju poduzima u rokovima određenim za poduzimanje tih pravnih radnji,

  4. stalnu provjeru ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju koje je ugovaratelj osiguranja odnosno reosiguranja zaključio njegovim posredovanjem te izradu prijedloge za izmjenu ovih ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju u cilju što bolje zaštite.Ispunjavanjem svih prethodno navedenih obveza iz Zakona o osiguranju, za cijelo vrijeme trajanja osiguranja, posrednik u osiguranju preuzima veliki dio poslova, gdje se uobičajeno koriste ljudski i tehnički resursi naručitelja i osiguratelja, te svojim angažmanom štedi resurse i smanjuje potencijalni trošak što se u praksi odražava i na konačnu cijenu premije osiguranja koja se uz angažman posrednika u osiguranju, bez obzira na visinu naknade koju posrednik u osiguranju dobiva za pružene usluge, u pravilu uvijek smanjuje ukupni trošak osiguranja za naručitelja.

Prema svim navedenim obvezama ne radi se o jednokratnom angažmanu izrade dokumentacije za nadmetanje, već o dugoročnim aktivnostima posrednika u osiguranju koje doprinose adekvatnom upravljanju rizikom, ali i što boljoj zaštiti osiguranika.

Sukladno Zakonu o osiguranju i slijedom prethodno navedenog, posrednik u osiguranju je neovisna i stručna osoba koja zastupa isključivo interese Naručitelja, ugovaratelja osiguranja odnosno osiguranika.

Posrednik u osiguranju  je profesionalno odgovoran za svoj rad te sukladno Zakonu o osiguranju mora imati policu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Prema Mišljenju Ministarstva gospodarstva, obveznik primjene ZJN-a može angažirati posrednika u osiguranju bez provođenja postupka javne nabave u slučaju kada je ugovorom jasno definirano da posrednik u osiguranju ne naplaćuje nikakvu proviziju od ugovaratelja osiguranja jer je čl. 2 tč. 26 ZJN propisano da je ugovor o javnoj nabavi naplatni ugovor sklopljen u potpisanom obliku.

Obveznik primjene ZJN-a može također ako želi provesti i postupak javne nabave za izbor posrednika u osiguranju.

Nadalje, sukladno članku 259. Zakona o osiguranju, društvo za posredovanje u osiguranju naknadu može naplatiti, kako slijedi:

-        od osiguratelja ili

-        od ugovaratelja osiguranja.

Sukladno postojećoj praksi u RH i Zakonu o osiguranju, usluge posrednika u osiguranju pružene obvezniku primjene Zakona o javnoj nabavi mogu u potpunosti ići na teret osiguravajućeg društva koje će biti odabrano kao najpovoljnije. Preduvjet za naplatu naknade od osiguratelja za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma/ ugovora je da je posrednik u osiguranju pripremio tehnički dio dokumentacije, da je sudjelovao u provedbi nadmetanja te da su ponuditelji na nedvosmislen i jednoznačan način informirani o angažmanu istog i o visini naknade koju posrednik u osiguranju dobiva za pružene usluge, čime stječe pravo naplate naknade po svim policama izdanim temeljem ugovora ili okvirnog sporazuma za cijelo vrijeme trajanje okvirnog sporazuma, odnosno ugovora o nabavi usluga osiguranja.

Dosadašnja iskustva naime pokazuju da na tržištu osiguranja postoji dovoljan broj osiguravatelja koji uvažavaju sve poslove koje posrednik u osiguranju obavlja u svom angažmanu te su spremni priznati i uvažiti ulogu posrednika u osiguranju, a u postojeću cijenu osiguranja ukalkulirati naknadu posrednika u osiguranju, a sve kako bi omogućili osiguraniku pa i obvezniku javne nabave da prilikom sklapanja ugovora o osiguranju ima pravo na stručnu pomoć.

U opciji da obveznik primjene ZJN-a provede postupak javne nabave, temeljem unaprijed definiranih objektivnih kriterija, za izbor posrednika u osiguranju, isti mu isplaćuje naknadu za pružene usluge.

U svakom slučaju obveznik primjene ZJN, sukladno Zakonu o osiguranju, uvijek mora biti informiran o visini naknade koju će posrednik u osiguranju dobiti za pružene usluge.

Želimo istaknuti da zakonodavac uvijek može ponuditi unaprijeđenje postojećih zakonskih rješenja, a kako bi se odabir posrednika u osiguranju u postupcima javne nabave provodio na još transparentniji način.

Temeljem postojećih zakona RH, prakse EU i temeljem svega prethodno navedenog, uzimajući u obzir i financijsku pismenost obveznika javne nabave, suradnja posrednika u osiguranju i obveznika javne nabave donosi unapređenje u upravljanju rizicima i efikasnije raspolaganje državnim proračunom.

 

Miho Klaić, predsjednik UdruženjaVijesti iz medija