Najčešća pitanja i odgovori

Niste zadovoljni ponašanjem zdravstvenog osoblja?
Sukladno članku 23. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14) u kojem je navedeno da svaka osoba ima pravo neposredno ili pisanim putem zatražiti od ravnatelja zdravstvene ustanove zaštitu svojih prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja mu se pruža, ravnatelj je obvezan bez odgađanja postupiti po prigovoru i o poduzetim mjerama pisanim putem obavijestiti osobu najkasnije u roku od osam dana.
Ako niste zadovoljni poduzetim mjerama, zaštitu svojih prava možete zatražiti kod ministra zdravlja, nadležne komore (ukoliko se radi o prigovoru na rad ili ponašanje medicinske sestre/tehničara nadležna je Hrvatska komora medicinskih sestara, a ukoliko se radi o prigovoru na rad ili ponašanje liječnika nadležna je Hrvatska liječnička komora) i nadležnog suda. 
Imam li pravo na izbor doktora specijaliste u bolničkim zdravstvenim ustanovama?
Sukladno Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 147/14, 17/15 i 41/15) svim osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje osigurana mogućnost slobodnog izbora i promjene doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite.
Slijedom navedenog, u slučajevima kada je pacijentu indicirana specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita i/ili bolničko liječenje, isti se upućuje doktoru medicine određene specijalizacije/uže specijalizacije, a ne pojedinom doktoru medicine specijalisti, odabranom od strane pacijenta. 
Imam li pravo uvida u medicinsku dokumentaciju?
Sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“,  broj 169/04 i 37/08) pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti te o svom trošku zahtijevati presliku cjelokupne medicinske dokumentacije.
U slučaju smrti pacijenta pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju i njenu presliku imaju njegov bračni ili izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta.
 
Imam li pravo na drugo liječničko mišljenje?
Drugo mišljenje o provedenom liječenju obavezan je, na usmeni ili pismeni zahtjev pacijenta temeljem uputnice izabranog doktora opće/obiteljske medicine, dati svaki zdravstveni radnik visoke stručne spreme i odgovarajuće specijalizacije koji nije sudjelovao u izravnom pružanju zdravstvene usluge.
Kako ostvariti pravo na liječenje u inozemstvu?
Navedena problematika regulirana je Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite («Narodne novine» 160/13, 11/15 i 16/15), a u nadležnosti je Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Za konkretna pitanja potrebno je obratiti se Direkciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,  Margaretska 3, Zagreb.
 
Kako regulirati osnovno i/ili dopunsko zdravstveno osiguranje?
Navedena problematika u nadležnosti je Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Za konkretna pitanja potrebno je obratiti se Direkciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,  Margaretska 3, Zagreb.
 
Imate pitanje vezano uz priznavanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju invalidnosti?
Navedena problematika u nadležnosti je Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, A. Mihanovića 3, Zagreb.
 
Kako se možete zaposliti u nekoj od zdravstvenih ustanova u RH i tko odlučuje o tome?
Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14) ravnatelj/sanacijski upravitelj bolničke zdravstvene ustanove organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa zdravstvenu ustanovu i odgovoran je za zakonitost njena rada.
Slijedom navedenog, ravnatelj/sanacijski upravitelj odlučuje o potrebama zapošljavanja u zdravstvenoj ustanovi, a Ministarstvo zdravlja na njegov zahtjev daje suglasnost za zasnivanje radnog odnosa radniku u zdravstvenoj ustanovi ukoliko utvrdi osnovanost potrebe za zapošljavanjem u istoj.
Stoga je potrebno za sva konkretna pitanja obratiti se ravnatelju zdravstvene ustanove. 
Javili ste se na natječaj za radno mjesto u zdravstvenoj ustanovi, ali sumnjate da je prilikom izbora kandidata došlo do nepravilnosti. Što učiniti?
Navedena problematika u nadležnosti je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada, Petračićeva 4, Zagreb.
Opstrukcijski apnejički sindrom i zdravstvena sposobnost za upravljanje vozilom
Povodom napisa u dnevnom tisku i sve učestalijih pitanja građana vezano uz primjenu  Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata  za vozače („Narodne novine“ 137/2015, u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji je donesen na  temelju članka 235. točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014 i 64/2015) izvješćujemo kako slijedi.

Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske, između ostalog prenosi i Direktiva 2014/85/EZ Europskog parlamenta i Vijeća оd 1. srpnja 2014. godine o izmjeni Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama (preinačena) tekst značajan za EGP (SL L 194, 2. 7. 2014.). Potonja se odnosi na opstrukcijski apnejički sindrom koje su države članice EU obvezne primjenjivati od 31. prosinca 2015. godine. Prema „New Standards and Guidelines for Drivers with Obstructive Sleep Apnoea syndrome“, a koji je bio podloga za donošenje  navedene Direktive 2014/85/EU u Prilogu III  Direktive 2006/126/EZ, odjeljak 11.  Naziv „NEUROLOŠKE BOLESTI“ zamijenjen je nazivom „NEUROLOŠKE BOLESTI I OPSTRUKCIJSKI APNEJIČKI SINDROM“.

U dopuni navedenog Priloga III detaljno se definira  umjereni opstrukcijski apnejički  sindrom kao i ozbiljni opstrukcijski  apnejički sindrom, te je isto prenijeto i u Pravilnik.

Prema istoj nadopuni Priloga III Direktive propisano je da vozači za koje se sumnja da boluju od apnejičkog  sindroma trebaju pri pregledu za vozača ili za kandidata za vozača biti upućeni na dodatne pretrage da se bolest potvrdi ili isključi i da se ovisno o rezultatu pretraga postupi sukladno Prilogu III.

Dakle, prilikom produljenja vozačke dozvole ili prilikom periodičkog pregleda u specijalističkoj ordinaciji medicine rada, radi procjene zdravstvene sposobnosti za vozača, kod pregleda i uzimanja anamnestičkih podataka uključit će se i pitanja o opstrukcijskom apnejičkom sindromu jednako kao i o svim drugim mogućim zdravstvenim tegobama. Pregledi se prema Pravilniku, kao i do sada, obavljaju u specijalističkim ordinacijama medicine rada, a u slučaju potrebe vozači će biti upućeni na dodatne dijagnostičke i specijalističke preglede kao i u slučajevima drugih bolesti. Zdravstvenim Uvjerenjem  u kojem se navodi  da je vozač  zdravstveno sposoban obavljati svoje poslove, a koji je uvjet za dobivanje ili produljenje vozačke dozvole, specijalist medicine rada potvrđuje da vozač ili kandidat za vozača ne boluje niti od jedne bolesti ili stanja koje je zdravstvena kontraindikacija za sigurno upravljanje vozilom, što se odnosi i na  opstrukcijski apnejički sindrom što se i do sada uzimalo u obzir pri ocjeni zdravstvene sposobnosti. 

Slijedom navedenog, vozači Grupe 2 ili Grupe 1, kad putuju u zemlje EU, uz vozačku dozvolu ne moraju imati nikakvu posebnu potvrdu da ne boluju ili se liječe od opstrukcijskog apnejičkog sindroma, budući se to nigdje ne traži niti bi takva praksa bila sukladna propisima EU.