Što je CLP?

Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa 1272/2008/EC, koja je stupila na snagu 20. siječnja 2009. i koja će, nakon prijelaznog perioda, zamijeniti Direktive 67/548/EEC i 1999/45/EC i dosadašnji način razvrstavanja i obilježavanja tvari i pripravaka (navedene direktive preuzete su u naše zakonodavstvo Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija-Narodne novine“ br. 23/08, 64/09, 113/10, 63/12).

Uredba preuzima kriterije za razvrstavanje kemikalija dogovorene na razini UN-a, tzv. Globalnog harmoniziranog sustava razvrstavanja i označavanja kemikalija (GHS). Uredba
donosi nove kriterije razvrstavanja, simbole opasnosti (piktograme) te oznake upozorenja i obavijesti H i P koje zamjenjuju R i S oznake. Takav sustav osigurat će da se kemikalije razvrstavaju i označavaju na identičan način diljem svijeta što će pomoći jednostavnijem prometu kemikalija budući da su dosadašnji različiti sustavi razvrstavanja bili svojevrsna barijera slobodnom međunarodnom prometu te su zahtijevali i dodatna financijska sredstva kako bi se iste kemikalije razvrstale i označile na različite načine sukladno različitim propisima i kriterijima za razvrstavanje.

CLP uredba zahtijeva od industrije da razvrsta, označi i pakira opasne kemikalije prije stavljanja na tržište s ciljem zaštite radnika, potrošača i okoliša. Uredbom se preuzimaju
i određene odredbe REACH-a (Uredba 1907/2006/EC) koje se odnose na prijavljivanje razvrstavanja ECHA-i, uspostavljanja liste usklađenog razvrstavanja te registra razvrstavanja i označavanja kemikalija. CLP uredbom preuzeta je lista opasnih tvari s usklađenim razvrstavanjem i obilježavanjem Annex I Direktive 67/548/EEZ (kod nas je to Prilog I. Pravilnika o razvrstavanju, obilježavanju, označavanju i pakiranju kemikalija „Narodne novine“ br. 23/08) te su iste tvari razvrstane i obilježene sukladno novim
obvezama (Annex VI, tablica 3.1. CLP uredbe).

Kako bi se i u Republici Hrvatskoj primjenjivalo isto i prije nego što pristupimo Europskoj uniji, kada će CLP Uredba biti direktno primjenjiva, donesen je Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN br. 64/11, 137/11, 71/12) koji će se primjenjivati paralelno s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija ( NN br. 23/08,  64/09 i 113/10). Donesen je i Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 („Narodne novine“ br. 50/12), kao provedbeni mehanizam za navedenu Uredbu. Taj Zakon stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Sve upite vezano za provedbu CLP Uredbe možete uputiti na email helpdesk-reach-clp@miz.hr.