Europske referentne mreže - European Reference Networks

Stvaranje Europskih referentnih mreža (engl. European Reference Networks - ERNs) je potaknuto idejom udruživanja renomiranih stručnjaka iz Europske unije u rješavanju složenih /ili rijetkih medicinskih stanja koja zahtijevaju visoko specijalizirane zdravstvene usluge i koncentraciju dostupnih znanja i resursa.
Zdravstveni sustavi u Europskoj uniji nastoje osigurati visoku kvalitetu medicinske skrbi uz održivost i učinkovitost, što je ponekad teško ostvariti – osobito u slučajevima koncentriranja financijskih ili stručnih resursa, a još više u slučajevima kad se radi o rijetkim bolestima ili stanjima.
Zdravstvene politike Europske Unije teže unapređenju suradnje među zemljama Europske unije, a to nadasve uključuje i njihovo umrežavanje. Neke mreže koriste javnozdravstvene i istraživačke programe Europske Unije, posebno u područjima rijetkih bolesti, pedijatrijskih karcinoma i kompleksnih neuroloških bolesti. Takva se suradnja obično temelji na bilateralnim sporazumima ili zajedničkim projektima u pojedinim područjima. Štoviše, zdravstveni pristup varira diljem Europske unije pa je stoga potrebno učinkovitije i koordinirano povezivanje sa svrhom dijeljenja resursa i stručnosti kroz stvaranje Europskih referentnih mreža.
 
Ciljevi Europskih referentnih mreža najbolje se mogu postići na razini Europske unije jer podrazumijevaju sveobuhvatni pristup bolesniku u smislu visoko specijalizirane, kvalitetne i sigurne skrbi, europsku suradnju visoko specijaliziranih zdravstvenih ustanova, udruživanje znanja, poboljšanje postavljanja dijagnoze i njege u medicinskim domenama (u kojima je stručnost nedovoljno sveobuhvatna ili ne postoji dovoljan broj pacijenata za pružanje visoko specijalizirane skrbi), maksimalnu brzinu i opseg širenja inovacija u medicinskoj znanosti i zdravstvenim tehnologijama. Europske referentne mreže su ujedno i centralne točke medicinske izobrazbe i istraživanja, informiranja i ocjenjivanja.
Sudjelovanje pružatelja zdravstvenih usluga u Europskim referentnim mrežama je dobrovoljno i zahtijeva prihvaćanje kriterija i pravila za ocjenjivanje i vrednovanje. Svrha nije nužno stvaranje novih centara skrbi već umrežavanje - povezivanje postojećih i/ili prepoznavanje postojeće mreže koja će raditi kao stalna platforma na razini EU.
 
Najveći izazovi Europskih referentnih mreža:
 • uključivanje, privlačenje i prepoznavanje prave mreže i zdravstvenih usluga
 • uspostavljanje mrežnog modela s korisnim platformama i alatima
 • poticanje predanosti zemalja članica mreže te osiguranje održivosti uspostavljenih mreža
 • izbjegavanje fragmentacije i/ili dupliciranja napora
 • razvijanje i korištenje standardiziranih alata (kliničke smjernice, registri, usluge u zdravstvu i dr.)
Prednosti Europskih referentnih mreža:
 • poboljšanje visokokvalitetne specijalizirane skrbi za bolesnike s rijetkim bolestima ili stanjima
 • poboljšanje europske suradnje na razini visoko specijaliziranih zdravstvenih ustanova
 • povezivanje baza određenih bolesti, stanja i liječenja
 • poboljšanje kapaciteta postavljanja dijagnoza i liječenja u smanjenim mogućnostima (u kojima je stručnost nedovoljno sveobuhvatna ili ne postoji dovoljan broj pacijenata za pružanje visoko specijalizirane skrbi) u razvoju i dijeljenju kliničkih smjernica
 • pružanje pomoći državama članicama u unaprjeđenju pružanja visoko specijalizirane zdravstvene skrbi
 • povećavanje brzine i opsega uključivanja inovacija u medicinskoj znanosti i zdravstvenim tehnologijama
 • stvaranje centralnih točaka medicinske obuke i istraživanja
Implementacija ERNs

Pravna osnova

 • DIREKTIVA 2011/24/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi

 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE оd 10.ožujka 2014. o određivanju kriterija za osnivanje i ocjenjivanje europskih referentnih mreža i njihovih članova te za olakšavanje razmjene informacija i stručnih spoznaja u vezi s osnivanjem i ocjenjivanjem tih mreža

 • DELEGIRANA ODLUKA KOMISIJE оd 10. ožujka 2014. o utvrđivanju kriterija i uvjeta koje moraju ispuniti europske referentne mreže i pružatelji zdravstvene zaštite koji se žele pridružiti europskoj referentnoj mreži

 
Odbor zemalja članica - Odbor zemalja članica je formalno tijelo zaduženo za odobravanje i odluku o prestanku djelovanja Mreža i članstvo u Mreži kako je utvrđeno Provedbenom odlukom komisije. Odbor se sastoji od prestavnika 28 zemalja članica i zemalja europske ekonomske regije (EEA).
 
ERNs i centri izvrsnosti - Više zemalja EU ima već utvrđene nacionalne modele i sustave za utvrđivanje i prepoznavanje visoko – specijaliziranih pružatelja zdravstvene zaštite definirane kao centre izvrsnosti ili referentne centre. To omogućuje koncentraciju stručnosti i većeg broja pacijenata na jednom mjestu za zbrinjavanje rijetkih i kompleksnih bolesti, a s ciljem povećanja učinkovitosti i kvalitete zbrinjavanja takvih pacijenata na području države.
 
ERNs, projekti i aktivnosti - EU je financirao pilot mreže i projekte s fokusom na skupine rijetkih bolesti, niske prevalencije ili složenih stanja. Određen broj studija na temu ERNs i pružanja visoko specijalizirane zaštite je već proveden, ili su trenutno u tijeku provedbe.
 
DIREKTIVA 2011/24/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi definira da bi Europska komisija trebala dati poticaj državama članicama da osnaže stalni razvoj europskih referentnih mreža.
 
Provedbenom  odlukom  Komisije 2014/287/EU  utvrđuju se postupak i kriteriji za postavljanje kompletnog procesa uspostave ERNs – od poziva za dostavu prijedloga do procjene, utvrđivanja ERNs i njihove evaluacije.
Sukladno  Provedbenoj odluci Komisije,  ERNs moraju ispuniti ove kriterije:

 • barem 10 pružatelja zdravstvene zaštite (članova mreže) iz barem 8 različitih zemalja članica,

 • svaki pružatelj zdravstvene zaštite (član mreže) mora biti prepoznat od strane dotične države članice,

 • svi članovi mreže moraju imati zajedničku stručnostna određenom području, ili određene tretmane ponuđene za bolesti ili zdravstvena stanja,

 • prijaviti se na poziv za Mrežu (kada poziv bude objavljen),

 • prijava će biti tehnički procijenjena, od strane neovisnog tijela za procjenu prema Priručniku za procjenu, kako bi se osiguralo da ispunjava sve kriterije za Mrežu i njene članove kako je utvrđeno u Delegiranoj odluci,

 • Odbor zemalja članica će, temeljem tehničke procjene, odlučiti o odobrenju Mreže i članova koji se predloženi,

 • pružatelji zdravstvene zaštite koji se žele uključiti u već utvrđenu mrežu će imati priliku za prijavu i naknadno.

 • sve Mreže i njihovi članovi će biti evaluirani, barem svakih pet godina.

 
Zahtjevu za članstvo u ERNs  mora biti priložena i pisana potvrda države članice  u kojoj pružatelj zdravstvenih usluga obavlja svoju djelatnost, kojom se potvrđuje da je njegovo sudjelovanje u prijedlogu za osnivanje Mreže u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.
 
Potvrde kojim se potvrđuje da je određenoj zdravstvenoj ustanovi ili njenom djelu dodijeljen naziv referentnog centra izdavat će Ministarstvo zdravlja.
 
Za sve dodatne informacije: http://ec.europa.eu/health/ern/implementation/index_en.htm
                                       

Priručnik za procjenu i okvir za ERNs

Važan element u procesu utvrđivanja Mreža je i razvoj priručnik procjene i okvira za Mreže, a koji predstavlja zajednički alat za procjenu svih  prijedloge mreža i članova koji se prijave na poziv (i temelji se na kriterijima utvrđenim u Delegiranoj odluci Komisije). Priručnik za procjenu prolazi proces usvajanja od komisije, uz konzultacije s Odborom zemalja članica temeljem tehničkog prijedloga ustanove koja je dobila javni natječaj. Priručnik sadrži smjernice za samoprocjenu mreže i njenih članova koji se pripremaju za prijavu na natječaj i biti će dostupan prije nego se sam poziv objavi.
Neovisno tijelo procjene

Tehničku procjenu prijedloga za ERN će provoditi ugovorne institucije ili subjekti s utvrđenim znanjima i iskustvom na području akreditacije, odnosno certifikacije. Poziv na izbor je proveden i navedeno tijelo izabrano.
Poziv za ERNs

Javni poziv za dostavu prijedloga mreže će biti objavljen od strane DG Health and Food Safety u nadolazećim mjesecima (2016. godine).

Za sve dodatne informacije: http://ec.europa.eu/health/ern/assessment/index_en.htm