Prijelazni instrument (Transition Facility)

Prijelazni instrument (Transition Facility – TF), Republici Hrvatskoj je na raspolaganju od trenutka pristupanja u EU. Pomoć je namijenjena jačanju institucionalnih sposobnosti i primjenu prava Unije (razmjena najbolje prakse) u područjima koje nije moguće financirati iz strukturnih fondova tj. fonda za ruralni razvoj, a za rješavanje nacionalnih i horizontalnih prioriteta.  TF se provodi u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) broj 1085/2006. Svrha mu je nastavak potpore jačanja i razvoja institucionalnih i administrativnih kapaciteta za provedbu Acquisa po pristupanju u EU.
Ministarstvo zdravstva trenutno u provedbi ima dva projekta u okviru Prijelaznog instrumenta – TF-a:
1. „Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja“ (Ensuring the Optimal Health Care for the People With Mental Health Problems)
Ukupna vrijednost projekta: 969.432,98 EUR
Dvije (2) komponente projekta: Twinning (TW 670.000,00 EUR) i Tehnička pomoć (TA 299.846,67 EUR).
Cilj projekta je jačanje kapaciteta za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici i poboljšanje znanja javnosti o mentalnom zdravlju, te smanjivanje stigmatizacije mentalnih poremećaja. Za razliku od Twinning komponente koja je završila s provedbom u travnju 2017. godine, u provedbi se trenutno nalazi samo komponenta Tehničke pomoći čija provedba aktivnosti  završava 08. ožujka 2018. godine.
2. „Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u  Republici Hrvatskoj i provedba obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005/36/EC“ (Education of mentors for nurses and midwives in Health System in Croatia and full implementation of the educational curriculums adjusted with Directive 2005/36/EC)
Ukupna vrijednost projekta: 985.000,00 EUR
Dvije (2) komponente ugovora: Twinning (TW 690.000,00 EUR) i Oprema (Supply 295.000,00 EUR).
Cilj projekta je poboljšati zdravstveni sustav i zdravstvene usluge u Republici Hrvatskoj. Svrha ovoga projekta je poboljšanje kvalitete obrazovnih programa za medicinske sestre i primalje kroz obuku njihovih mentora i unaprjeđenje sustava mentorstva u Republici Hrvatskoj u cjelini. Polaznici edukacija su medicinske sestre i primalje iz različitih dijelova Hrvatske koji/e surađuju sa twinning stručnjacima iz Ujedinjenog Kraljevstva.
U provedbi se trenutno nalazi Twinning komponenta koja je zamišljena kao potpora obrazovnom sustavu koji će potom biti osnova za poboljšanje sposobnosti, znanja i vještina medicinskih sestara i primalja u skladu sa zahtjevima EU regulative te nacionalnim strateškim prioritetima. Provedba twinning komponente trebala bi, sukladno ugovornim obvezama, završiti u svibnju 2018. godine.
Svi do sada provedeni projekti, i oni u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći – IPA-e  i u okviru Prijelaznog instrumenta – TF-a, služe kao dobra strateška podloga za sve aktivnosti koje se provode ili će se provoditi kroz implementaciju projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih projekata.