Drugi program zajednice u području javnog zdravlja 2008.-2013.

Drugi program zajednice u području javnog zdravlja započeo je 2008. godine i do sada je financirano preko 300 projekata i drugih aktivnosti za zemlje članice.

Ciljevi programa:

  • Unaprjeđenje zdravstvene sigurnosti građana
  • Promicanje zdravlja, uključujući smanjenje zdravstvenih nejednakosti
  • Stvaranje i širenje zdravstvenih informacija i znanja

Unaprjeđenje zdravstvene sigurnosti građana usmjereno je osnaživanju zemalja članica za suočavanje sa zdravstvenim prijetnjama kao i poduzimanju mjera za povećanje sigurnosti pacijenata, smanjenje ozljeda i nesreća, kvalitetniju procjenu rizika i unaprjeđenje legislative o krvi, tkivima i stanicama.

Promicanje zdravlja i smanjenje zdravstvenih nejednakosti potiče poduzimanje aktivnosti u vezi s odrednicama zdravlja, kao prehrana, štetno pijenje alkohola, pušenje i uzimanje droga te socijalnim i odrednicama okoliša, nastojeći produžiti život i povećati kvalitetu života prevladavanjem zdravstvenih nejednakosti širom Europe.

Unaprjeđenjem stvaranja, prikupljanja i diseminacije zdravstvenih informacija nastojalo se unaprijediti znanje i obaviještenost te razmjena znanja među zemljama članicama, osobito u područjima skrbi o dječjem zdravlju, rijetkim bolestima te bolestima, stanjima i posljedicama vezanim uz spol.

Aktivnosti su se financirale u kategorijama projekata, zajedničkih aktivnosti, konferencija i operativnih potpora, uz obvezno sufinanciranje od strane zemalja članica u iznosu od 40-60%.

„Zdravlje za rast (Health for Growth) 2014.-2020.“  novi je program EU-a iz područja zdravstva koji će od 2014. godine zamijeniti Drugi program zajednice iz područja zdravstva 2008.-2013.


Popis projekata i zajedničkih aktivnosti

ARTHIQS 

ARTHIQS brochure

ARTHIQS newsletter

ARTHIQS_logo

http://www.arthiqs.eu/
 ORPHANET Hrvatska; Hrvatski savez za rijetke bolesti, Ministarstvo zdravlja;

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju s radom je započeo Orphanet Hrvatska, nacionalni referentni portal za rijetke bolesti i Orphan lijekove. Cilj Orphaneta je povećati svjesnost o rijetkim bolestima, poboljšati kvalitetu dijagnosticiranja, skrbi i liječenja osoba s rijetkim bolestima te educirati bolesnike i članove njihovih obitelji. Koordinacijsko tijelo u Republici Hrvatskoj je Hrvatski savez za rijetke bolesti. Umjesto prve nacionalne koordinatorice za Orphanet Hrvatska prof. dr. sc. Ane Stavljenić-Rukavina, krajem 2014. godine imenovana je nova nacionalna koordinatorica prof. dr. sc. Ingeborg Barišić, voditeljica Odsjeka za kliničku genetiku Klinike za dječje bolesti Zagreb te predsjednica Hrvatskog društva za rijetke bolesti Hrvatskog liječničkog zbora.

Nositelj:

INSERM (Francuski nacionalni institut za zdravlje i medicinska istraživanja), Francuska Opća uprava za zdravstvo i EU komisija Korisnici:

Konzorcij od 40 zemalja među kojima je Republika Hrvatska

Projekt 2013. - U tijeku

______________________________________________________________________________

EUnetHTA JA 1, 2010-2012 - "Komplementarno zajedničko djelovanje u području procjene zdravstvenih tehnologija 1" (European network for Health Technology Assessment Joint Action 1, 2010-2012); Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (kao kolaborativni partner); Zajednička akcija, EUnetHTA JA1 2010-2012, koja je financirana od strane Europske komisije, započela je u 2010. sa svrhom promicanja suradnje između europskih država, u procjeni zdravstvenih tehnologija (HTA). Cilj je bio postavljanje učinkovite i održive HTA suradnje koja donosi dodatnu vrijednost na Europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini, uključujući i zajednički rad na procjeni relativne učinkovitosti lijekova.

Nositelj: Sundhedsstyrelsen / National Board of Health - NBOH (Danska)

Korisnici: 35  partnera (pridruženih i kolaborativnih)

Joint action 2009.

Trajanje 36 mjeseci

Završno

EUnetHTA JA2, 2012-2015 - " Komplementarno zajedničko djelovanje u području procjene zdravstvenih tehnologija  2" (European network for Health Technology Assessment Joint Action 2, 2012-2015); Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (kao pridruženi partner); Zajednička akcija, EUnetHTA JA2 2012-2015, koja je financirana od strane Europske komisije, započela je u 2012. kao nastavak EUnetHTA JA 1 projekta sa svrhom daljnjeg promicanja aktivne suradnje između europskih država na području procjene zdravstvenih tehnologija (HTA). Osnovni cilj projekta, kroz 8 radnih paketa, je ojačati praktičnu primjenu alata i pristupa zajedničkoj međunarodnoj suradnji na području HTA. Navedena suradnja bit će podignuta na višu razinu dajući bolje razumijevanje Europskoj komisiji i zemljama članicama o načinu uspostave trajne održive HTA strukture u Europskoj Uniji. Specifično, ova zajednička akcija razvit će opću strategiju, principe i prijedloge za održivu trajnu europsku HTA suradnju sukladno zahtjevima članka 15. Cross-Border Health Care Directive. U iduće tri godine, PASQ će strukturirati razmjenu postojećih znanja, iskustava i stručnosti u pitanjima koja se odnose na kvalitetu zdravstvene zaštite, uključujući i sigurnosti pacijenata i uključenost bolesnika. To će dodatno utvrditi zajednička načela na razini EU-a, osigurati podršku zemalja manje naprednih na terenu i promicati uključenost dionika kroz potporu u postavkama posvećenih nacionalnim platformama.

Nositelj: Sundhedsstyrelsen / National Board of Health - NBOH (Danska)

Korisnici: 37  partnera (pridruženih i kolaborativnih)

Joint action 2011.

Trajanje 36 mjeseci

U tijeku

PaSQ JA projekt

EQUIPT (FP7 projekt)

Naziv projekta i broj Ugovora: European study on Quantifying Utility of Investment in Protection from Tobacco - EQUIPT (GA 602270)

Razdoblje: 2013.-2016.

Voditelj: Sveučilište Brunel, Velika Britanija

Ciljevi: Istraživanje komparativne (relativne) učinkovitosti različitih intervencija vezanih uz područje prevencije pušenja, smanjenja prevalencije, te smanjenja incidencije zdravstvenih posljedica pušenja; primijeniti znanstvene dokaze kliničke i troškovne učinkovitosti različitih intervencija vezanih uz područje prevencije pušenja, smanjenja prevalencije, te smanjenja incidencije zdravstvenih posljedica pušenja u praktične smjernice za kliničare, djelatnike javnoga zdravstva i donosioca odluka temeljenih na dokazima u zdravstvenoj politici korištenjem posebnog alata tzv. "Return on Investment-ROI" koji će se prilagoditi na nacionalne razine ostalih europskih zemalja; uvidjeti koji su to tzv. Core elementi, dakle bazični, jednaki za sve zemlje, a koji su to varijabilni, odnosno specifični za nacionalne razine Status Agencije

        Nositelj u Agenciji: Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije (odgovorna osoba: dr. sc. Mirjana Huić, dr. med.) Suradni partner u Radnim paketima (WP):

WP3 (Testiranje daljnje transferabilnosti ROI alata u tri zemlje koje nisu uključene u primarni uzorak);

WP4 (Međunarodna Radionice koja će uključiti sve najvažnije dionike (tzv. stakeholders) poglavito zemalja centralne i jugoistočne Europe, tzv. CEE Countries s ograničenim kapacitetima i financijama za implementaciju politike javnog zdravstva temeljene na dokazim);

WP5 (Diseminacija rezultata projekta).

Naziv i svrha Nositelji i korisnici projekta Trajanje i status projekta

EDD -The Celebration of 10th European Donation Day; Ministarstvo zdravlja

Glavni cilj ovog projekta je razviti i širiti smjernice za pripremu i organizaciju budućih „Europskih dana darivanja“ izrađenih uz konzultacije stručnjaka i s obzirom na naputke Vijeća Europe, inicijatora događaja

Nositelj:

Zavod republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant

Korisnici:

 4 pridružena partnera

Projekt 2008.

Trajanje 20 mjeseci

Završen

AIR –Addressing inequalities interventions in regions;  Agencija za regionalni razvoj Dubrovačko -neretvanske Županije

Glavni cilj projekta je pomoći europske, regionalne i lokalne politike u razvoju zdravstvene politike kako bi se smanjile zdravstvene nejednakosti. Koristeći rezultate i preporuke projekta, donositelji odluka će biti u stanju integrirati akcije koje dokazano smanjuju zdravstvene nejednakosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na regionalnoj razini, uzimajući u obzir različite regionalne i nacionalne situacije.

Nositelj:

Conseil régional of Aquitaine (Francuska);

Korisnici:

14 pridruženih partnera

Projekt 2008.

Trajanje 32 mjeseca

Završen

TENTS-TP –The European Network for Traumatic Stress-Training & Practice;Sveučilište u Zagrebu

Ovaj projekt za cilj ima široku diseminaciju i implementaciju dokaza temeljenih na praksi za one pogođene traumatskim događajima  da bi  promicali socijalno uključivanje kroz cijelu europsku regiju. To će se postići razvojem smjernica koje učinkovito integriraju promociju mentalnog zdravlja i prevencije poremećaja  u obuku i praksu profesionalaca u području mentalnog zdravlja i socijalnih usluga. Konačni cilj je podizanje razine znanja i stručnosti krajnjim korisnicima ovog projekta (stručnjacima za mentalno zdravlje i socijalne usluge) što će rezultirati boljim uslugama za one pogođene traumatskim događajima. Profesionalci odgovorni za nastavu i obuku u tom području će se identificirati, te će se osigurati praksa temeljena na  nastavnom paketu temeljenog na dokazima koji će osigurati  provedbu ovog projekta na održiv način u zemljama partnerima.

Nositelj:

Academic Medical Center (Nizozemska)

Korisnici:

7 pridruženih partnera

Projekt 2008.

Trajanje 24 mjeseca

Završen

Healthy Eco Life/Zdravi eko život

Cilj ovog projekta je promocija zdravog života učenicima osnovnih škola u urbanim sredinama. 

Nositelj:

Pet+

Korisnici: 5 pridruženih partnera

Projekt 2009.

Trajanje 18 mjeseci

Završen

ODEQUS - Organ Donation European Quality System; Ministarstvo zdravlja pridruženi partner

Glavni cilj projekta ODEQUS je  definirati metodologiju za procjenu izvedbe nabave organa na razini bolnica.

Nositelj:

Universitat de Barcelona – UB (Španjolska)

Korisnici:

14 pridruženih i

5 kolaborativnih partnera

Projekt 2009.

Trajanje –

Završen

EWA –„Europsko radno mjesto i alkohol“( European Workplace and Alcohol):Zavod za javno zdravstvo zagrebačke županije;  

Cilj ovog projekta je razvoj učinkovite metode  na  radnim mjestima uz angažman radne snage, kako bi se podigla svijest i donijele organizacijske i individualne promjene koje bi vodile do sigurnije konzumacije alkohola, a time i do smanjenja s alkoholom povezanim izostancima i ozljedama. To će se postići razvojem kulturne razmjene alata za dobre i sigurne intervencije na radnim mjestima koje će pridonijeti sigurnijoj konzumaciji alkohola među europskom radnom snagom. Projekt će izraditi izvješće kojim identificira najbolje prakse i preporuke za europske, nacionalne, regionalne i lokalne kreatore politika.

Nositelj:

Department of Health of the Government of Catalonia (Španjolska)

Korisinici:

15 pridruženih partnera

Projekt 2009.

Trajanje 30 mjeseci

Završen

PROMOVAX – „Promocija cijepljenja među migracijskom populacijom“ (Promote Vaccinations among Migrant Populations in Europe),ŠNZ Andrija Štampar;

Opći cilj projekta Promovax je promicanje cijepljenja među migracijskom populacijom u Europi, čime će se pridonijeti iskorjenjivanju bolesti koje je moguće spriječiti cijepljenjem u regiji i smanjenje socijalnih nejednakosti u zdravlju. Projekt nastoji nadopuniti politike EU o teško dostupnim populacijama dodavanjem znanja o imunizacijskim barijerama migranata, te razvija obrazovni materijal za zdravstvene radnike i same migrante, kao i razvijanjem preporuka za kreatore politika.

Nositelj:

Institute of Preventive Medicine Enviromental & Occupational Health

Korisnici:

10 pridruženih partnera i

12 kolaborativnih partnera

Projekt 2009.

Trajanje 36 mjeseci

Završen

EpiSouth Plus – „Mreža za kontrolu prijetnji javnom zdravlju i drugih bioloških rizika na području Mediterana i Balkana“( Network for the Control of Public Health Threats and other bio-security risks in the Mediterranean Region and Balkans);Hrvatski zavod za javno zdravstvo;

Cilj projekta je povećanje zdravstvene sigurnosti na području Mediterana i Balkana kroz jačanje spremnosti na zajedničke zdravstvene prijetnje i druge rizike na nacionalnoj i regionalnoj razini u zemljama EU, te jačanje postojećeg EpiSouth mreže u okviru provedbe međunarodnih zdravstvenih propisa.

Nositelj:

Istituto Superiore di Sanità

Korisnici:

The EpiSouth Network sadrži 27 država  - 9 iz EU i 18 izvan područja EU

Joint action 2009.

Trajanje 30 mjeseci

Završen

EUROCAT –  European Surveillance of Congenital Anomalies  -  Klinika za dječje bolesti;

Strategijska važnost: kongenitalne anomalije su velika grupa pretežno rijetkih bolesti za koje su neophodne akcije organizirane na razini Europe temeljem preporuka Vijeća EU.  Neophodno je povezivanje registara i baza podataka te njihova koordinacija na europskoj razini, kako bi se prikupilo ekspertno znanje, poboljšalo kodiranje i klasifikacija rijetkih bolesti te dobili usporedivi epidemiologijski podaci na razini EU te identificirale moguće mjere primarne prevencije.

Nositelj:

University of Ulster, UK

Korisnici:

25 pridruženih partnera

Joint action 2010.

Trajanje 36 mjeseci

U tijeku

E-IMD – European registry and network for intoxication type Metabolic Diseases; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

Cilj ovog projekta je razmjena znanja, iskustva i stručnosti na međunarodnoj razini kako bi se izbjegle razlike između zemalja, te pružiti bolesnicima informacije o njihovim bolestima, mogućnostima liječenja i uputiti ih tamo gdje mogu dobiti odgovarajuću zdravstvenu pomoć. Ova mreža se sastoji od dvije aktivnosti: osnovati Europski registar bolesnika i osigurati europski konsenzus oko protokola pružanja njege baziranog na dokazima iz prakse.

Nositelj:

EIMD - European registry and network for intoxication type Metabolic Diseases (Njemačka)

Korisnici:

52 partnera

Projekt 2010.

Trajanje 36 mjeseci

U tijeku

TACTIS – Tools to Adress Chilhood Trauma Injury  and Children's Safety; Hrvatski zavod za javno zdravstvo;

Projektne aktivnosti prvenstveno obuhvaćaju tri međusobno povezana pristupa koji zajedno mogu pomoći zemljama u donošenju, provedbi i praćenju podataka na temelju dobre prakse, usmjerenih smanjenju ozljeda i podršci nacionalnim planovima sigurnosti djece – smanjenju broja ozljeda.

Nositelj:

European Child Safety Alliance (ECSA); Nizozemska

Korisnici:

31 pridruženi partner

Projekt 2010.

Trajanje 36 mjeseci

U tijeku

EUReMS - European Register for Multiple Sclerosis - A tool to assess, compare and enhance the status of People with MS  throughout the EU; Savez društava multiple skleroze Hrvatske

Cilj: EUReMS ima za cilj pružiti usporedive i pouzdane podatke o  MS-u za procjenu dugoročnog utjecaja bolesti i modificiranje lijekova  prema razvoju bolesti. Također, ciljevi ovog projekta su: stvaranje i organiziranje kritične mase nacionalnih i regionalnih MS centara za suradnju i održivost koja će pridonijeti ​​europskom istraživanju u području MS;  te doprinositi politikama EU-a.  Očekivani rezultati su veća svijest o MS kako među liječnicima, tako i kod opće javnosti u Europskoj uniji, te poboljšano znanje i upravljanje MS-om.

Nositelj:

EMPS

Korisnici:

11 pridruženih partnera

Projekt 2010.

Trajanje 36 mjeseci

U tijeku

PARENT – „Prekogranični elektronički instrumenti i alati za podršku za medicinske informacije i istraživanja“(Cross-border e-health instruments as supporting tools for medical information and research 2011)Hrvatski zavod za javno zdravstvo;

Opći cilj projekta je podržati države članice u razvoju usporedive i usklađene evidencije  o pacijentima u značajnim područjima (npr. kronične bolesti, rijetke bolesti, medicinska tehnologija) s ciljem racionalizacije te usklađivanja razvoja i upravljanje registrima za analize sekundarnih podataka za javno zdravstvo i istraživačke svrhe. Cilj je podržati države članice u pružanju objektivnih, pouzdanih, pravodobnih,  transparentnih, usporedivih i prenosivih informacija, te omogućiti učinkovitu razmjenu informacija između nacionalnih vlasti ili tijela. Sve to omogućit će racionalizaciju kako bi se izbjeglo dupliciranje, te povećala dostupnost podacima.

Nositelj:

Inštitut za Varovanje Zdravja – NIPHRS

Korisnici:

10 pridruženih partnera

Joint action 2011.

Trajanje 36 mjeseci

U tijeku

EUnetHTA – „Komplementarno zajedničko djelovanje na pilot HTA za ciljane zdravstvene tehnologije“ (Complementary joint action on pilot HTAs on targeted health technologies); Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu;

Zajednička akcija HTA 2010-2012, koji je financiran od strane Europske komisije, započela je u 2010. kako bi promicati suradnju između europskih država, u procjeni zdravstvene tehnologije (HTA). Radni paket na novim tehnologijama ima za cilj poduprijeti suradnju u vezi novih tehnologija u cilju kako bi se olakšalo razmjenu informacija o tijeku procjene i razviti alate za promicanje dokaza generiranih  u cilju usklađivanja procesa na europskoj razini i smanjenje radnog dupliciranja. U iduće tri godine, PASQ će strukturirati razmjenu postojećih znanja, iskustava i stručnosti u pitanjima koja se odnose na kvalitetu zdravstvene zaštite, uključujući i sigurnosti pacijenata i uključenost bolesnika. To će dodatno utvrditi zajednička načela na razini EU-a, osigurati podršku zemalja manje naprednih na terenu i promicati uključenost dionika kroz potporu u postavkama posvećenih nacionalnim platformama.

Nositelj:

Sundhedsstyrelsen / National Board of Health - NBOH (Danska)

Korisnici:

37  pridruženih partnera

Joint action 2011.

Trajanje 42 mjeseca

U tijeku

FOEDUS - Facilitating collaboration on organ donation between national authorities in the European Union; Ministarstvo zdravlja;

Akcija će  omogućiti dosljednu primjenu Direktive 2010/53/EU  27 država članica;  pružiti konkretnu pomoć državama članicama u ispunjavanju ciljeva Akcijskog plana; unaprijediti suradnju između država članica u području; doniranje organa i transplantacija kroz twinning;

Nositelj:

Centro Nazionale Trapianti, Istituto Superiore di Sanit  (Italija)

Korisnici:

17 pridruženih partnera

Joint action 2012.

Trajanje 36 mjeseci

U tijeku

EPIRARE -European Platform for Rare Disease RegistriesMedicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

EPIRARE ankete namjerava istražiti funkcioniranje, sredstva, probleme, potrebe i očekivanja postojećih registara u europskim državama članicama i drugim zemljama. Konačni cilj je razviti alate i usluge za potporu postojećih registara, te dati poticaj razvoju novih gdje je to potrebno. Istraživanje je usmjeren na aktivne i istekle registre rijetkih bolesti.

Nositelj:

Italian National Centre for Rare Diseases (Italija)

Korisnici:

11 pridruženih partnera i 13 kolaborativnih partnera EPIRARE -European Platform for Rare Disease Registries (RH je kolaborativni partner)

Projekt 2011.

Trajanje 30 mjeseci

U tijeku

E-HOD -European network and registry for homocystinuria and methylation defects ; Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Opći cilj mreže i registra za homocistinuriju i nedostatak metilacije (E-HOD) je promicanje zdravlja za djecu, mladež i odrasle osobe pogođene ovim rijetkim i teškim bolestima. Cilj projekta je smanjiti varijacije između zemalja i omogućiti pacijentima, gdje god oni žive, potrebnu stručnost i usluge. E-HOD ima tri specifična cilja:

1) unapređenje znanja o homocistinuriji (HCI) i metilaciji nedostataka (MD) kroz prikupljanje kliničkih podataka u registru

2) razvoj dijagnoze i preporuka za liječničku skrb

3)evaluaciju Screening programa novorođenčadi (NBS) s preporukama

Nositelj:

VU University medical center, part of Stichting VU-Vumc (Nizozemska)

Korisnici:

12 pridruženih partnera

Projekt 2012.

Trajanje 39 mjeseci

U tijeku

HEPCOM - Promoting healthy eating and physical activity in local communities ; Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Dugoročni cilj ovog projekta je pridonijeti prevenciji prekomjerne tjelesne težine i pretilosti kod djece i mladih u EU. Opće je prihvaćena činjenica da se lokalne zajednice trebaju uključiti na više strukturiran način kako bi mogli biti aktivniji i kompetentniji u ovom području. Važno je podići svijest građana i pružiti jednostavan pristup dobroj praksi te važnosti promicanja zdrave prehrane i fizičkih aktivnosti. To će pomoći lokalnim zajednicama i školama da primjene više strateške pristupe i da koriste inovativne alate i pojačaju primjenu postojećih. Opći cilj je povećati kvalitetu i razinu lokalnih i školskih intervencija diljem Europe pri promicanju zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti među djecom i mladima i podizanje razine dobre prakse i rezultata iz sličnih prethodnih projekata temeljenih na  povezivanju i diseminaciji kroz razvoj održive europske web platforme za učenje.

Nositelj:

CBO B.V.  (Nizozemska)

Korisnici:

20 pridruženih partnera

Projekt 2012.

Trajanje 42

mjeseca

U tijeku

InNerMeD-I-NetworkInherited NeuRoMetabolic Diseases I; Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Neurometaboličke bolesti (NeuroMetabolic diseases - NMDs) su genetski rijetke bolesti koje se sastoje od metaboličkih poremećaja koji utječu na mozak od rođenja. Lijekovi koji nadomještaju enzime  ili detoksiciraju stanični metabolizam, mogu, ako se počnu odmah koristiti kod novorođenčadi ili male djece, usporiti neurodegeneraciju i povećati duljinu života. No, podataka o NMD ima malo, te su često loše dostupni, a stručnjaci su slabo povezani . Stoga je izazov povećati opću i medicinsku svijest o NMD-u, diseminirajući odgovarajuće informacije. Cilj Neurometaboličke informacijske mreže (InNerMeD-I-network) je razviti mrežu informacija ciljanih na dijagnozu i liječenje nasljednih NMD-a  temeljnih na razmjeni informacija među stručnjacima, prikupljanju standardiziranih podataka i širenju provjerenih podataka među pacijentima i drugim zainteresiranim stranama.

Nositelj:

Brains for Brain Foundationa c/o Dept. of Pediatrics University of Padova (Italija)

Korisnici:

6 pridruženih partnera

Projekt 2012.

Trajanje 30 mjeseci

U tijeku

MH-WB - Mental Health and Well being;Ministarstvo zdravlja

Cilj ove akcije je uspostaviti proces strukturiranog rada na području mentalnog zdravlja uključujući države članice, dionike u zdravstvenim i drugim relevantnim sektorima i međunarodnim organizacijama, posebice WHO-a i OECD-a. Ova akcija će izravno doprinijeti ostvarivanju cilja strategije Europe 2020 u smislu podizanja stope zaposlenosti, obzirom da su mentalni poremećaju vodeći uzrok prijevremenog umirovljenja. Ova akcija se temelji na 2009-2011 tematskim konferencijama u okviru Europskog pakta za mentalno zdravlje i dobrobit koji je pokrenut od strane slovenskog predsjedništva u 2008. Ona odgovara „Odluci Europskog parlamenta“ od 19. veljače za mentalno zdravlje (2008/2209 (INI), koji podržava Europski pakt za mentalno zdravlje i dobrobit i prepoznaje mentalno zdravlje i blagostanje kao prioritet za djelovanje. Zaključci Vijeća o "Europskom paktu za mentalno zdravlje i dobrobit: rezultati i buduće djelovanje" koji su usvojeni u lipnju 2011. pozivaju države članice i Komisiju na pokretanje zajedničke akcije u području mentalnog zdravlja i dobrobiti u okviru zdravstvenog programa.

Nositelj:

Faculty of Medical Sciences (Portugal)

Korisnici:

29 pridruženih partnera

Joint action 2012.

Trajanje 36 mjeseci

U tijeku

EUHW - European Health Workforce Planning and Forecasting; Ministarstvo zdravlja; Hrvatski zavod za javno zdravstvo;

EU je uočila zdravstveni sektor kao jedan od najvažnijih radnih mjesta s potrebom razvijanja  zapošljavanja zdravstvenih radnika kroz «Health Workforce Action Plan». Države članice suočavaju se sa sličnim izazovima u većini država EU: starenjem zdravstvenih radnika, nedovoljnim novim kadrovima uzrokovanim umirovljenjem zdravstvenih radnika, problemom zadržavanja na radnom mjestu zdravstvenih radnika uzrokovanim uvjetima rada, stres na poslu i sl. Također, države se suočavaju s nedostatkom zdravstvenih radnika. Europska komisija je procijenila da će na EU razini nedostajati milijun zdravstvenih radnika do 2020. godine, a moguće je da se taj broj popne na 2 milijuna ako se ne poduzme akcija. Također, prisutna je neravnomjerna raspoređenost u državama i u gradskim i seoskim sredinama. Uz postojeću mobilnost koja se odvija od istoka ka zapadu moguća je još veća asimetrija rasporeda zdravstvenih radnika. EU zdravstveni sistemi trebaju nova rješenja problema, a prepoznajući problem planiranja zdravstvenih radnika države su se uključile i povezale u zajednički poduhvat pod predsjedavanjem Belgije i Mađarske.  EK je pokrenula Action Plan za zdravstvene radnike u EU koji je postavio glavne ciljeve: planiranje zdravstvenih radnika, uočavanje i razvijanje budućih potreba za zdravstvenim radnicima određenih vještina, te regrutiranje i zadržavanje zdravstvenih radnika.

Nositelj:

FPS Public Health (Belgija)

Korisnici:

30 pridruženih partnera i 29 kolaborativnih partnera (RH je kolaborativni partner)

Joint Action 2012.

Trajanje 39 mjeseci

U tijeku

Joint Action SHIPSAN - The impact on maritime transport of health threats; Ministarstvo zdravlja

Cilj ove akcije je stvaranje integrirane i održive strategije na razini EU za očuvanje zdravlja putnika i posade putničkih i teretnih brodova i sprečavanje prekograničnog širenja bolesti. Kontrola i odgovor na ozbiljne prijetnje zdravlju zbog prekograničnih širenja bolesti, kao što su zarazne bolesti ili prijetnje iz kemijskih, bioloških i radioloških agenata, preko pomorskog prometa je prekogranično pitanje koje se treba rješavati na razini EU. Nadolazeće migracije kroz morske granice potvrđuje potrebu za poboljšanje nadzora zaraznih bolesti kao i praćenje pomorskog prometa.

Nositelj:

University of Thessally (Grčka)

Korisnici:

13 pridruženih partnera (RH je kolaborativni partner)

Joint Action 2012.

Trajanje 42 mjeseca

U tijeku

QHP - Improving Quality in HIV Prevention; Hrvatski zavod za javno zdravstvo; HELP;

Da bi se povećala učinkovitost prevencije HIV-a pomoću praktičnog osiguranja kvalitete (QA) i poboljšanja alata kakvoće (QI), ciljevi ova zajedničke akcije su : educirati barem 60 stručnjaka u zemljama članicama da bi se osigurala izgradnja kapaciteta i tehnička pomoć programa / projekata koji se primjenjuju QA / QI alate prilagođene prevenciji HIV-a; osigurati da stručnjaci stječu znanje i vještine za pružanje tehničke podrške onima koji koriste QA / QI; surađivati sa surađujućim programima i projektima na barem 80 primjena QA i QI alata i da pri tome prikupljaju i analiziraju podatke o procesu i rezultatima;  razvijati, usvojiti i širiti Povelju o kvalitetu u prevenciji HIV-a  s dogovorenim principima kvalitete i kriterija za procjenu i poboljšanje kvalitete programa i projekata; izraditi preporučenu strategiju javne politike i s njom povezane aktivnosti za uključivanje QA/QI alata u strategije prevencije  HIV-a na europskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Nositelj:

German Federal Centre for Health Education (BZgA) - (Njemačka)

Korisnici:

25 pridružena  17 kolabirativna partnera

Joint Action 2012.

Trajanje 36 mjeseci

U tijeku

E-CAPACITY - Strengthening occupational health professionals' capacities to improve the health of the ageing workforces; Hrvatski zavod za javno zdravstvo;

U središtu ovog projekta nalazi se potreba za istraživanjem i sistematiziranjem postojećih edukacijskih sadržaja za stručnjake u medicini rada, kao i za njihovo dopunjavanje novim edukacijskim materijalima specifičnim za zemlju i područje  rada. Osnaživanje stručnih kapaciteta u medicini rada s ciljem poboljšanja zdravlja radnika starije životne dobi

Nositelj:

Health Policy Department Nofer Institute of Occupational Medicine

Korisnici:

14 pridružena partnera

Joint Action 2012.

Trajanje 40 mjeseci

U tijeku

CANCON - European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control ; Hrvatski zavod za javno zdravstvo;

Ova zajednička aktivnost doprinijet će smanjenju smrtnosti od raka kroz poboljšanje ukupne kvalitete skrbi oboljelih od raka u svim zemljama članicama, poboljšanjem kvalitete života pacijenata oboljelih od raka i preživjele kroz preporuke, reintegraciju i palijativnu skrb i smanjenje nejednakosti  različitim razinama na području kontrole raka. Ova zajednička aktivnost će pomoći državama članicama da stave rak visoko na svojim nacionalnim javno-zdravstvenim planovima i ciljevima, te poboljšati nacionalne situacije kroz prenosivost i prilagodljivosti preporuka u Vodiču.

Nositelj:

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije/National Institute of Public Health Slovenia

Korisnici:

26 partnera

Joint Action 2013.

Trajanje 36 mjeseci

Odobreno u natječaju 2013.

RARHA - Joint Action on reducing alcohol relate harm; Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 

Aktivnosti usmjerene na smanjenje štetnosti alkohola Ova zajednička aktivnost će mobilizirati zemlje članice na zajedničku suradnju prema širem  razvoju i usvajanju zajedničkih pristupa uzduž  pet zajedničkih prioriteta strategije EU o alkoholu.

Nositelj:

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije/National Institute of Public Health Slovenia

Korisnici:

26 partnera

Joint Action 2013.

Trajanje 36 mjeseci

Odobreno u natječaju 2013.

UHC2.0 - Urban Health Centre 2.0: Integrated health and social care pathways, early detection of frailty, management of polypharmacy and prevention of falls for active and healthy ageing in European cities ; Hrvatsko drustvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva;  University of Rijeka, Faculty of Medicine

Urban Health Centres 2.0 (UHC 2.0) promiču inovativne puteve integrirane zdravstvene i socijalne skrbi, rano otkrivanje slabosti, upravljanje polifarmacijom i sprječavanjem pada za aktivno i zdravo starenje u europskim gradovima. Opći cilj je razviti, implementirati i vrednovati UHC 2.0 u pet europskih gradova kako bi širili i proizvodili prenosiv i inovativan UHC 2.0 model. UHC 2.0 treba biti platforma za realizaciju prioriteta Europskog partnerstva za inovacije za zdravo i aktivno starenje. U cijelom projektu biti će realizirana jaka komunikacija i optimalna strategija širenja rezultata.

Nositelj:

Erasmus University Medical Center Rotterdam (Nizozemska)

Korisnici:

11 partnera

Projekt 2013.

Trajanje 36 mjeseci

Odobreno u natječaju 2013.

E - EPILEPSY – A european pilot network of reference centres in refractory epilepsy and epilepsy surgery; University Clinical Hospital “Sestre milosrdnice” Sveučilišna bolnica; Sestre milosrdnice

E-PILEPSY nastoji postići značajan i održiv napredak u kvaliteti i usklađivanju pružanja zdravstvene usluge djeci i odraslima s refraktornom epilepsijom diljem Europe. Konkretnije, želimo potaknuti ubrzani razvoj operacije epilepsije, jedne od opcija liječenja koja nudi razumne izglede za konačno liječenje, promičući suradnju između visoko specijaliziranih centara neurologije, kliničke neurofiziologije i neurokirurgije u svim regijama EU. Mi ćemo smanjiti trenutne nejednakosti između zemalja EU-a u svim aspektima u vezi  refraktorne epilepsije (stručnost, kvaliteta skrbi, politike), povećati i olakšati pristup operacije epilepsije radeći sa svim zainteresiranim stranama (bolesnici, stručnjaci, kreatori politike) i optimizirati pred kirurške dijagnostičke postupke te ponuditi veće šanse za izostanak napadaja nakon operacije sa smanjenim rizikom od istovremenog javljanja dviju ili više bolesti.

Nositelj:

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 (Francuska)

Korisnici:

12 partnera

Projekt 2013.

Trajanje 36 mjeseci

Odobreno u natječaju 2013.

Naziv i svrha Nositelji i korisnici projekta Trajanje i status projekta
ARTHIQS „Assisted reproductive technologies and Haematopoietic stem cells Improvements for Quality and Safety throughout Europe“
 
Početak projekta: 1.5.2014.
Trajanje projekta: 42 mjeseca
Broj radnih paketa: 5
 
Radni paketi (WP):
WP1 koordinator: Agence de la biomédecine (Francuska)
WP2 voditelj: State Institute for Drug Control (Češka)
WP3 voditelj: Health and Social Care Inspectorate (Švedska)
WP4 voditelj: Agence de la biomédecine (Francuska)
WP5 su-voditelji: Ministarstvo zdravstva RH i Italija - ISS Centro Nationale di Trapianti
 
Cilj projekta je izrada vodiča za područje medicinski pomognute oplodnje (WP4) i za područje krvotvornih matičnih stanica (WP5) radi unaprjeđenja kvalitete i sigurnosti u navedenim područjima.
Nositelj:
Agence de la biomédecine (Francuska)
 
Korisnici:
25 partnera
Projekt 2013.
Trajanje 42 mjeseci
U tijeku