Kemikalije

KEMIKALIJE

 • Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini ( NN-MU br. 4/2007)
 • Zakon o kemikalijama (NN 18/13) – stupio na snagu 1.7.2013.
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (NN br. 50/12 i 18/13)  – stupio na snagu  1.7.2013.
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija ( NN br. 53/08 i 18/13) – stupio na snagu 1.7.2013.
 • Zakon o provedbi (EZ) BR.689/2008 Europskog parlamenta i vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (NN 139/10 i 25/13) – stupio na snagu 1.7.2013.
 • Nacionalni program nadgledanja sukladnosti s načelima dobre laboratorijske prakse (NN 61/12)
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika ( NN br. 113/06)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije ( NN br. 68/07)
 • Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih          kemikalija ( NN br. 23/08,  64/09, 113/10 i 63/12) – paralelno se primjenjuje s Uredbom 1272/2008/EZ (vidi članak 61. Uredbe 1272/2008/EZ) do 1.6.2015. odnosno do 1.6.2017. godine                                                                                    
 • Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi ( NN br. 38/08)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju uslužne ili posredničke poslove pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s opasnim kemikalijama ( NN br. 73/09) – stupio na snagu 1.7.2013.
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od otrova ( NN br. 62/99)
 • Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina (NN 78/12)
 • Pravilnik o uvjetima glede posebnih mjera zaštite na radu s otrovima u pravnim osobama koje rabe otrove u znanstvenoistraživačke svrhe ( NN  br. 148/99)
 • Pravilnik o malim količinama otrova namijenjenih za laboratorijske i znanstvene svrhe (  NN br. 39/03)
 • Popis otrova namijenjenih održavanju komunalne higijene, za dezinfekciju, deratizaciju, odstranjenje lošeg mirisa i dekontaminaciju ( NN br. 151/02)  
 • Nacionalna strategija kemijske sigurnosti ( NN br.143/08)


U primjeni od ranije:

 • Pravilnik o načinu uništavanja neupotrijebljenih otrova i ambalaže koja je upotrijebljena  za pakiranje otrova te o načinu povlačenja otrova iz prometa SL.SFRJ 7/83  Čl.56 st. 2   Zakona o prometu otrova   NN 13/91 Čl. 2 Zakona o preuzimanju ……….( NN  br. 53/91    Čl.67. Zakona o otrovima  27/99)


Popis organizacija za toksikološku ocjenu otrova i utvrđivanje efikasnosti otrova

 • Vidi: Rješenja  - SL SFRJ 57/82, 7/84, 58/85, 18/87, 43/88 Čl.56.st.2. Zakona o prometu otrova 13/91 Čl.2 Zakona o preuzimanju……… ( NN br. 53/91  Čl. 67. Zakona o otrovima  NN 27/99).