Biocidni pripravci

  • Zakon o biocidnim pripravcima ( NN br. 63/07,  35/08 i 56/10) – prestaje važiti s 1.9.2013., osim članka 7. stavka 2., u dijelu ovlasti ministra da utvrdi popis postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima, članka 23., članaka 65. i 65.a.
  • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (NN 39/13) – stupa na snagu 1.9.2013.
  • Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima ( NN br. 90/08, 28/09, 36/10, 31/11, 32/12 i 26/13)
  • Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu aktivne tvari u biocidnim pripravcima, dokumentaciji za ocjenu biocidnih pripravaka, postupcima ocjenjivanja biocidnih pripravaka i njihove uporabe te o vrstama biocidnih pripravaka s njihovim opisima i jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka ( NN  br. 90/08)
  • Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište (NN 115/14)