Genetski modificirani organizmi i nova hrana

  • Zakon o genetski modificiranim organizmima ( NN br. 70/05, 137/09 i 28/13) – NN 28/13 – stupio na snagu 1.7.2013.
  • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (NN 81/13) – stupio na snagu 1.7.2013.
  • Pravilnik o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa (NN br. 125/07)
  • Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama, metodologiji za izradu procjene i uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika ( NN br.  39/08 i 31/13) - NN 31/13 stupio na snagu 1.7.2013.
  • Pravilnik o opsegu i sadržaju izvješća o procjeni prikladnosti stavljanja na tržište genetski modificiranih organizama i proizvoda koji sadrže i/ili se sa sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama ( NN br. 93/08 i 31/13) - NN 31/13 stupio na snagu 1.7.2013.
  • Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama te o uvjetima označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama ( NN br. 29/13) – stupio na snagu 1.7.2013.
  • Pravilnik o uvjetima monitoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe ( NN br. 110/08, 41/2010 i 31/13) - NN 31/13 stupio na snagu 1.7.2013.
  • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a( NN br. 26/2010)
  • Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu stavljanja na tržište genetski modificiranog organizama i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama (NN 133/2012)
  • Odluka o imenovanju Vijeća za GMO-e ( NN  br. 56/13)