PIC UREDBA - o uvozu i izvozu kemikalija u Europsku uniju

Uredbom 649/2012/EZ, koja se primjenjuje od 1. ožujka 2014. Europska agencija za kemikalije (ECHA) postaje nadležna za obavljanje administrativnih i tehničkih zadataka koje Uredba propisuje. ECHA će biti zadužena za obradu i slanje izvoznih notifikacija u zemlje uvoznice izvan EU, kao i vođenje baze podataka notifikacija i pristanaka dobivenih od zemalja uvoznica.

Kako je ulaskom Republika Hrvatska u Europsku uniju postala dio zajedničkog tržišta Europske unije, promet kemikalija između država članica je unos kemikalija, a uvoz kemikalija je iz trećih zemalja. Ministarstvo zdravlja više neće izdavati dozvole za unos i uvoz kemikalija na zajedničko i vanjsko tržište, a od 01.7.2013. prestale su važiti dosadašnje uvozne dozvole jer su prema europskoj legislativi nepotrebne.

Uvoz i unos kemikalija u Republiku Hrvatsku  je slobodan, osim izvoza posebno opasnih kemikalija koji je reguliran Uredbom o izvozu i uvozu opasnih kemikalija br. 649/2012 ( PIC -postupak  prethodnog informiranog pristanka), koji se provodi između Europske agencije za kemikalije (ECHA) , nadležnih tijela država članica, nadležnih tijela država uvoznika  i izvoznika u treće zemlje. U taj su izvoz involvirani Ministarstvo zdravlja i Carinska uprava Ministarstva financija koja će kontrolirati RIN (referentne identifikacijske brojeve) koje će dobivati od Ministarstva zdravlja.

Carinska uprava na temelju tarifnih brojeva i RIN  brojeva dopušta izvoz. Osnovna ideja Europske unije je slobodan protok roba i usluga, kontrola i inspekcija će se provoditi nadzorom tvrtki unutar države Hrvatske.

Popis kemikalija koje su u postupku prethodnog informiranog pristanka (PIC – prior informed consent) je sastavni dio Uredbe br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća za izvoz i uvoz opasnih kemikalija kao Prilog I, lista 1., 2. i 3.

Sukladno članku 17. Uredbe, kemikalije prilikom izvoza trebaju imati prateći sigurnosno-tehnički list izrađen u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 1907/2006.

Na uvoz  i ograničenje uvoza određenih kemikalija i proizvoda, odnosi se i Prilog XVII Uredbe REACH br. 1907/2006/EU, u kojem su navedene tvari čija se proizvodnja, stavljanje na tržište ili korištenje zabranjuje ili ograničava, bilo da se radi o samoj tvari ili tvari u smjesama ili proizvodima.

Ministarstvo zdravlja će slati e-mailom export notification (prijavu izvoza) na nadležno tijelo treće zemlje u koju izvoznik želi izvesti opasnu kemikaliju na Prilogu I gore navedene Uredbe, te nakon toga zajedno s Europskom komisijom će sudjelovati u postupku odobravanja i dodjele RIN-a (referentnog indentifikacijskog broja) koji se upisuje u jedinstvenu carinsku deklaraciju.

Uredba o prethodnom informiranom pristanku (PIC, Uredba (EU) 649/2012) uređuje područje uvoza i izvoza određenih opasnih kemikalija i propisuje obaveze poduzeća koja izvoze te kemikalije u zemlje izvan Europske unije. Tom se Uredbom, unutar Europske unije, provodi Roterdamska konvencija o postupku prethodnog informiranog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnom prometu. 

Uredba PIC sadrži tri skupa odredbi vezano uz izvoz kemikalija:

Kemikalije navedene u Prilogu I. podliježu postupku obavještavanja o izvozu (1. dio) i zahtjevima izričitog pristanka (2. i 3. dio). Popis se redovno ažurira sukladno regulatornim mjerama zakonodavstva EU i razvojima Roterdamske konvencije.

Kemikalije navedene u Prilogu V. zabranjene su za izvoz.

Sve kemikalije koje se izvoze moraju biti u skladu s propisima o pakiranju i označivanju, sukladno Uredbi CLP (EZ) br. 1272/2008 ili drugom odgovarajućem zakonodavstvu EU-a.

Ovom se Uredbom, unutar Europske unije, provodi Roterdamska konvencija o postupku prethodnog informiranog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnom prometu.

Uredba se primjenjuje na zabranjene ili strogo ograničene kemikalije iz Priloga I. koji sadrži industrijske kemikalije, pesticide i biocide, primjerice benzen, kloroform, atrazin i permetrin. Izvoz tih kemikalija podliježe ili obavezi obavijesti o izvozu ili obavezi izričitog pristanka.

Uredba PIC primjenjuje se i na kemikalije koje su zabranjene za izvoz, kako je navedeno u Prilogu V., i na sve kemikalije koje se izvoze, s obzirom na njihovo pakiranje i označivanje, koje mora biti usklađeno s odgovarajućim zakonodavstvom EU-a.

Kemikalije u lijekovima, radioaktivnim materijalima, otpadu, kemijskom oružju, hrani i prehrambenim aditivima, krmi, genetski modificiranim organizmima i farmaceutskim proizvodima (osim dezinfekcijskih sredstava, insekticida i paraziticida) uređene su drugim propisima europskog zakonodavstva te stoga ne potpadaju pod Uredbu PIC.

Uredba se nadalje ne primjenjuje na kemikalije koje se izvoze ili uvoze za istraživanje ili analizu, pod uvjetom da nije izgledno da količine tih kemikalija mogu utjecati na ljudsko zdravlje ili okoliš te da ne premašuju deset kilograma po izvozniku i po zemlji uvoznici u jednoj kalendarskoj godini.

Uredba PIC stupa na snagu 1. ožujka 2014. od kada agencija ECHA postaje nadležna za administrativne i tehničke zadaće u vezi s novom Uredbom. Glavna će zadaća agencije biti obrada i slanje obavijesti o izvozu zemljama uvoznicama izvan Europske unije te vođenje baze podataka o obavijestima i izričitim pristancima zemalja uvoznica.

Također, ECHA će poduzećima u ovoj grani industrije, nadležnim državnim tijelima iz Europske unije i izvan nje i Europskoj komisiji pružati podršku kao i tehničke i znanstvene smjernice. 

Popis kemikalija: Prilog I.

Uredba PIC primjenjuje se na popis kemikalija (pojedinačnih ili skupine kemikalija), navedenih u Prilogu I., na smjese koje sadrže te kemikalije u koncentracijama koje podliježu obavezi označavanja sukladno Uredbi CLP (EZ) br.1272/2008 (neovisno o prisutnosti drugih tvari), kao i na proizvode koji sadrže te kemikalije u nereagiranom obliku.

Taj se popis redovno ažurira sukladno regulatornim mjerama zakonodavstva Europske unije i razvojima Roterdamske konvencije. Podijeljen je u tri dijela, koja definiraju različite obaveze primjenjive na kemikalije.

1. dio

Navedene kemikalije podliježu postupku obavještavanja o izvozu. On uključuje sve kemikalije koje su u Europskoj uniji zabranjene ili strogo ograničene u barem jednoj od četiriju potkategorija uporabe iz Uredbe PIC:

       industrijske kemikalije za profesionalnu uporabu

       industrijske kemikalije za opću uporabu

       pesticidi koji se koriste kao proizvodi za zaštitu bilja

       drugi pesticidi poput biocidnih proizvoda.

2. dio

Pored obaveze obavještavanja o izvozu, kemikalije navedene u 2. dijelu podliježu dodatnoj obavezi. Imenovano državno tijelo izvoznika mora primiti izjavu nadležnih tijela zemlje uvoznice o njihovoj suglasnosti za uvoz. Naime nadležna tijela zemlje uvoznice moraju poslati ECHA-i izjavu o svojoj suglasnosti za uvoz koja se zove izričiti pristanak.

Ove kemikalije podliježu obavijesti PIC sukladno Roterdamskoj konvenciji jer su zabranjene ili strogo ograničene unutar Europske unije u jednoj ili u dvije kategorije uporabe utvrđene Roterdamskom konvencijom: pesticid ili industrijska kemikalija.

3. dio

Kemikalije iz 3. dijela podliježu obavezi obavještavanja o izvozu, a dodatno je za njih potreban i izričiti pristanak, osim kad se u okružnici PIC Roterdamske konvencije objavi dopuštenje uvoza i zadovolje određeni kriteriji.

Ove kemikalije podliježu postupku PIC iz Roterdamske konvencije, a popisane su u Prilogu III. iste konvencije.

Postupak obavještavanja o izvozu

Izvoznici sa sjedištem u državi članici EU-a moraju priopćiti svoju namjeru izvoza određenih kemikalija u državu koja nije članica EU-a. To se odnosi na kemikalije navedene u Prilogu I. Uredbe PIC. Izvoznici moraju obavijestiti nadležno državno tijelo zemlje izvoznice prije prvog izvoza u godini i prije prvog izvoza u svakoj sljedećoj kalendarskoj godini.

Svakoj se obavijesti o izvozu dodjeljuje jedinstvena oznaka, tzv. referentni identifikacijski broj, koji se koristi, primjerice radi olakšavanja carinske kontrole izvoza kemikalija navedenih u Prilogu I.

Sadržaj obavijesti

Glavni podaci obavijesti o izvozu uključuju:

       oznaku tvari, smjese ili proizvoda za izvoz. Oznaka obično uključuje broj EZ, broj CAS i kemijski naziv naveden u Uredbi

       podatke o izvozu, primjerice zemlju podrijetla, odredišnu zemlju, očekivani datum prvog godišnjeg izvoza, procijenjenu količinu za izvoz, svrhu uporabe u odredišnoj zemlji, nazive i adrese izvoznika i uvoznika

       podatke o mjerama opreza

       sažetak fizičko-kemijskih, toksikoloških i ekotoksikoloških svojstava

       uporabe kemikalije u EU-u

       sažetak uredbenih ograničenja i razloga za njih.

Potrebni su podaci detaljno navedeni u Prilogu II. Uredbe PIC.

Namjera izvoza kemikalije iz Priloga I. mora se priopćiti poštujući sljedeće rokove:

       35 dana prije izvoza: izvoznik mora obavijestiti imenovano državno tijelo države članice u kojoj se nalazi.

       25 dana prije izvoza: nadležno državno tijelo potvrđuje obavijest i prosljeđuje je ECHA-i

       15 dana prije izvoza: ECHA šalje obavijest nadležnom državnom tijelu  zemlje uvoznice izvan EU-a.