Prioritetno naručivanje pacijenata

Prioritetno naručivanje pacijenata - „e-Naručivanje - prioritetno naručivanje pacijenata

Cilj je osiguravanje prioritetne obrade pacijenata (dijagnostika i liječenje) za dijagnoze i stanja koja ne trpe odgodu i čekanje na redovnim listama čekanja, a nisu hitna stanja, ali su stanja i bolesti koje je potrebno čim prije obraditi i liječiti.

Pilot projekt pod nazivom „e-Naručivanje - prioritetno naručivanje pacijenata" u četiri bolničke zdravstvene ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska (započeo je 26. lipnja 2017. i trajao je do 26. rujna 2017. - 3 mjeseca) udovoljio je postavljenim zahtjevima te je kao nova kvalitetna funkcionalnost u e-Naručivanju, preporučen za prihvaćanje i implementaciju na nacionalnoj razini.

Omogućava se dolazak na prvi pregled specijaliste unutar tjedan dana za sve specijalističke prve preglede (za ukupno 98 postupaka) za prioritetnog pacijenta.

Odlukom o implementaciji projekta „e-Naručivanje – Prioritetno naručivanje pacijenata“ u bolničkim ustanovama u Republici Hrvatskog definirane su 32 bolničke ustanove u kojima će u ovoj fazi projekta biti implementirano aplikativno rješenje.
Od 01. prosinca 2017. kada je započela implementacija na nacionalnoj razini do 31. prosinca  2019. uključeno je 27 akutnih bolnica i gravitirajuće ordinacije primarne zdravstvene zaštite na području cijele Republike Hrvatske u djelatnosti opće/obiteljske medicine i pedijatrije. 

U ostalim bolnicama postupak implementacije je u tijeku i ovisi o dinamici opremanja odgovarajućom informatičkom opremom.

Ukupan broj prioritetnih narudžbi od 1.01. do 30. 06. 2020.  godine je bio:  12 613 . Obavljeno je ukupno 9 217 pregleda od čega je  8532 bilo opravdano upućeno, a 685 nije bilo opravdano upućeno od strane izabranih doktora primarne zdravstvene zaštite. Veći broj prvih prioritetnih pregleda je obavljen unutar 6 dana, ali u nekim djelatnostima radi promjene organizacije rada te privremenog rasporeda zdravstvenih radnika u druge ustanove za vrijeme epidemije COVID-19 se duljina čekanja produljila. Primjeri duljeg čekanja kod prvog pregleda su kao i do sada u hematologiji, kardiologiji, reumatologiji, andrologiji, alergologiji.


Analiza opravdanosti prioritetnog upućivanja na prvi specijalistički pregled, pokazala je da su stanja za preko 92% upućenih pacijenata zaista zahtijevala prioritetnu dijagnostiku i liječenje.