Istraživanje tržišta


Ministarstvo zdravstva, temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 u daljnjem tekstu: ZJN 2016), opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.
Nakon provedenog savjetovanja, Ministarstvo zdravstva obvezno je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te će ga objaviti na ovome mjestu.


PRETHODNO SUDJELOVANJE NATJECATELJA ILI PONUDITELJA U PRIPREMI POSTUPKA NABAVE (članak 199. ZJN 2016)
Ministarstvo zdravstva može natjecatelja, ponuditelja ili drugi gospodarski subjekt uključiti u pripremu postupka nabave ali će pri tom poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osiguralo da sudjelovanje tog natjecatelja ili ponuditelja ne naruši tržišno natjecanje.
Ministarstvo zdravstva kao javni naručitelj obvezno je mjere koje je poduzelo sukladno odredbama članka 199. stavka 1. i 2. dokumentirati u Izvješću o postupku javne nabave. 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA