Biocidni pripravci

Biocidni proizvodi su:
 
- tvari i smjese, priređene u obliku u kojem se isporučuju korisniku, koje se sastoje od, sadrže ili proizvode jednu ili više aktivnih tvari, i čija je namjena uništiti, odvratiti, učiniti bezopasnim, spriječiti djelovanje, odnosno nadzirati bilo koji štetni organizam na bilo koji način osim čisto fizičkim ili mehaničkim djelovanjem,
- tvari i smjese, dobivene od tvari ili smjesa koje same ne potpadaju pod prvu alineju, i čija je namjena uništiti, odvratiti, učiniti bezopasnim, spriječiti djelovanje, odnosno nadzirati bilo koji štetni organizam na bilo koji način osim čisto fizičkim ili mehaničkim djelovanjem.
 
Biocidni proizvod može se stavljati na raspolaganje na tržište i koristiti u Republici Hrvatskoj samo ako je:
-odobren sukladno Uredbi (EU) br. 528/2012, ako sadrži odobrenu aktivnu tvar
-odobren sukladno Zakonu o biocidnim pripravcima („Narodne novine“ br. 63/07, 35/08, 56/10), ako sadrži aktivnu tvar iz članka 89. Uredbe stavak 2.