Komunikacija Ministarstva zdravstva sa stanovništvom RH vezano za utjecaj elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi

Ministarstvo zdravstva gotovo svakodnevno prima upite građana putem dopisa, e maila, faxa i usmenih upita vezano za utjecaj elektromagnetskih polja na zdravlje građana u Republici Hrvatskoj. Većina primjedbi, prijedloga i zahtjeva se odnosi na bazne postaje mobilnih operatera u kojima se osim informacija o izmjerenim vrijednostima zračenja izvora elektromagnetskih polja u neposrednoj blizini njihovih prebivališta traži razmještanje na druge lokacije pa čak i uklanjanje baznih postaja.

Ministarstvo zdravstva je isključivo nadležno za kontrolu vrijednosti zračenja elektromagnetskih polja koju stvaraju izvori elektromagnetskih polja.  Pokažu li rezultati mjerenja zračenja sukladnost sa referentnim graničnim razinama zračenja navedena u Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14) tada Ministarstvo zdravstva može dati suglasnost za uporabu izvora elektromagnetskog polja.

Često se dostavljaju peticije građana o razmještanju i  uklanjanju baznih postaja zatim se postavljaju pitanja o udaljenosti izvora elektromagnetskih polja od škola, vrtića, bolnica i stambenih naselja.

Prema  hrvatskim propisima parametar udaljenosti nije mjerodavan za zračenje elektromagnetskih polja baznih postaja, već se mjerenje parametara zračenja u pojedinim točkama odnosno na određenim lokacijama obavlja na trasama elektromagnetskih polja (smjeru zračenja antena). Ovisno o smjeru zračenja antene postoji mogućnost da se na trasi elektromagnetskog polja na većoj udaljenosti može izmjeriti viši iznos polja nego na bližoj točki koja nije na navedenoj trasi elektromagnetskih polja. Izmjerene veličine elektromagnetskih polja na trasi elektromagnetskih polja su najmjerodavniji podatak.

Zgrade stambene i poslovne namjene, škole, rodilišta i bolnice nalaze se u  području povećane osjetljivosti i kao takvi objekti pri mjerenju zračenja izvora elektromagnetskih polja moraju zadovoljavati postavljene uvjete za područje povećane osjetljivosti

Bazne stanice mobilnih operatera postavljaju se na lokacije temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj 79/14) kojeg je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, te drugim propisima o gradnji.


Preporuke za korištenje mobitela 

EDUKATIVNI VIDEO

Preventivne preporuke za korištenje mobilnih uređaja