Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi)

Dana 22. prosinca 2013. na snagu je stupio novi skup propisa kojima se uređuje i regulira novi investicijski ciklus Europske Unije za financijsko razdoblje 2014-2020., u svrhu osiguravanja strateški i komplementarno učinkovitijeg korištenja različitih izvora EU financiranja koje će osigurati snažniji učinak na ekonomski rast i povećanje zaposlenosti te druge ciljeve Strategije Unije za pametan, održiv i uključiv rast - Europa 2020.Sve zemlje članice EU bile su dužne izraditi Partnerski sporazum/Sporazum o partnerstvu kojim se utvrđuje nacionalna strategija za korištenje ESI fondova. Temeljni dokument za izradu Partnerskog Sporazuma/Sporazuma o partnerstvu je izrada i potpisivanje Position paper-a. Predmetni sporazum opisuje način na koji će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva Europske unije, prenesenih u specifični nacionalni kontekst. Europska komisija usvojila je Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom 30. listopada 2014.
 
Operativni programi su dokumenti u kojima se tematski ciljevi i investicijski prioriteti navedeni u Partnerskom sporazumu/Sporazumu o partnerstvu raščlanjuju u konkretne aktivnosti.
U prosincu 2014. godine usvojeni su Operativni programi u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«.
 
Operativni program „ Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., usvojen je 12. prosinca 2014. godine, a sufinancirat će se sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, te na raspolaganju ima 6.881 milijarde eura.
 U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, za koje je Upravljačko tijelo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava, Ministarstvo zdravstva djeluje u svojstvu tzv. Sektorski nadležnog tijela te za sustav zdravstva u skladu s opisom Specifičnih ciljeva 9a1 i 9a2 ima na raspolaganju cca. 190 milijuna eura.

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“ je usvojen 17. prosinca 2014. godine, a na raspolaganju ima 1,582 milijarde eura.
U okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, za koje je Upravljačko tijelo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava, Ministarstvo zdravstva ima ulogu Posredničkog tijela razine 1, koje je nacionalno tijelo u odnosu na Prioritetnu os 2 „Socijalno uključivanje“ i ulogu korisničke institucije u odnosu na Prioritetnu os 4 „Dobro upravljanje“ iz svoje nadležnosti te će mu biti na raspolaganju 45 milijuna eura za sustav zdravstva.