Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol

Načelnica sektora
Sibila Žabica, univ. spec. oec.
Kontakt: tel. 4607-620, e-mail: sibila.zabica@miz.hr
 


  • Služba za europske poslove

Voditelj službe
Maja Gusić Božikov, struč. spec. ing. sec.
Kontakt: e-mail: maja.gusicbozikov@miz.hr
 

  • Služba za međunarodnu suradnju i protokol

Voditelj službe
Ksenija Krajnović, dr. med. dent.
Kontakt: e-mail: ksenija.krajnovic@miz.hr