Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške

Tko je stranka u postupku koji vodi sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja? Da li je podnositelj predstavke/prijave stranka u upravnom postupku i da li se njemu dostavlja upravni akt kojim je izrečena neka mjera?
  • Člankom 42. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09) propisano je da se postupak se pokreće po službenoj dužnosti kad je to propisano zakonom ili je nužno radi zaštite javnog interesa. Stavkom 2. istoga članka propisano je da kod ocjene o postojanju razloga za pokretanje postupka po službenoj dužnosti javnopravno tijelo uzima u obzir predstavke, odnosno druge obavijesti koje upućuju na potrebu zaštite javnoga interesa.
  • Člankom 25. stavkom 1. Zakona o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“, broj 113/08 i 88/10)  propisano je da sanitarni inspektor pokreće postupak po službenoj dužnosti kad utvrdi ili sazna da, s obzirom na postojeće činjenično stanje, treba radi zaštite javnozdravstvenog interesa pokrenuti upravni postupak, pri čemu je obvezan uzeti u obzir eventualne predstavke. Stavkom 2. istoga članka propisano je da je sanitarni inspektor obvezan razmotriti predstavku pravne ili fizičke osobe koja se odnosi na nadzor iz njegove nadležnosti i o poduzetim radnjama i mjerama pisano obavijestiti podnositelja, dok je stavkom 3.  istoga članka propisano da se podaci o podnositelju predstavke smatraju tajnim podacima.
  • Sanitarna inspekcija sukladno svom djelokrugu vodi postupke po službenoj dužnosti i na zahtjev stranke.
  • Sanitarna inspekcija postupak po službenoj dužnosti vodi prema planu i programu rada, po zaprimljenim prijavama/predstavkama i u koordiniranim nadzorima.
  • Sanitarna inspekcija postupak na zahtjev stranke vodi u slučajevima koji su taksativno utvrđeni u propisima iz djelokruga rada sanitarne inspekcije (sprovodnice i članak 26. stavak 1. Zakona o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“, broj 113/08 i 88/10)).
  • Stranka u upravnom postupku koji vodi sanitarni inspektor po službenoj dužnosti je primarno pravna ili fizička osoba koja je predmetom nadzora. Dosadašnja praksa sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja u tom smislu potvrđena i kroz sudsku praksu upravnih sudova.
  • Stranka u upravnom postupku koji vodi sanitarni inspektor na zahtjev stranke je pravna ili fizička osoba koja je podnijela zahtjev.
  • Podnositelj predstavke ne smatra se strankom u postupku, već je njegova predstavka samo inicijativa za vođenje postupka po službenoj dužnosti. Praksa sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja u tom smislu potvrđena i kroz sudsku praksu upravnih sudova.
  • Podnositelja predstavke o ishodu postupka, sanitarni inspektor obavještava dopisom, na koji isti  ima pravo prigovora prema članku 122. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09).